รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 รุ่นที่ 16
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

   รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นายกรกช รุ่งอริยกุล
2 นางสาวจุฑามาศ พงศ์รังสิมันตุ์
3 นายชาญณรงค์ หนูพลเดช
4 นางสาวซามีฮา ดอเล๊าะ
5 นางสาวซูไรยา มะแตหะ
6 นางสาวนูรีฮะ จูเก็ง
7 นางสาวศรีวิลาส ชื่นมาก
8 นายสุเชษฐ์ ลิ่มศิริโชติสุนทร
9 นางสาวโสรยา หะยีแวนาแว
   รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
10 นางสาวคัสมีณี กูจิ
11 นางสาวชลยพรรษ ศรีเทพ
12 นายประวิทย์ ทองมา
13 นางสาวพรรณอร เนตรสว่าง
14 นางสาวอากาฉ๊ะ มูเก็ม
   รัฐศาสตรบัณฑิต
15 นายกรินทร์ ชายภักตร์
16 นายกฤษฎา จันทร์เทพ
17 นางสาวกาญจน์กนก นวลล้อม
18 นางสาวการีณี กาจะลากี
19 นางสาวคอลีเย๊าะ ดอกอตันหยง
20 นายจงรักษ์ อินทรัตน์
21 นางสาวจรรญา สุระกุล
22 นางสาวจันทิมา ยาอีด
23 นายจารุพงศ์ ทองแจ่ม
24 นางสาวจิรพรรณ ทองมะลิ
25 นางสาวจิราภรณ์ ศรีพะลาน
26 นายชัยวัฒน์ คุ่มเคี่ยม
27 นายซัดดัม สนิง
28 นางสาวซาพีย๊ะ ระหมันยะ
29 นางสาวซารีนา เซ็งสะตุ
30 นายซูเปียน เจ๊ะโซ๊ะ
31 นางสาวซูมัยยะห์ ปือแต
32 นายซูรกีฟไนท์ หะยีเจ๊ะหนะ
33 นางสาวซูไรดา ลาเต๊ะ
34 นางสาวซูวารี ปูโยะ
35 นางสาวซูไฮลา อูเซ็ง
36 นางสาวฐาณิชญาณ์ นิลรัตน์
37 นายณัชพล สุเมธาวิวัฒน์
38 นางสาวณัฐติกา ชูเพ็ง
39 นายณัฐพงศ์ จันทร์งาม
40 นางสาวดรุณี โต๊ะหลี
41 นางสาวดวงดี มะโนสันต์
42 นางสาวถนิมภรณ์ โนรดี
43 นายทวีศักดิ์ แซ่เจียง
44 นางสาวทิพย์สุดา รัตนอนันต์
45 นายธีระวัฒน์ เลื่อนแก้ว
46 นางสาวนงนุช ทิมสุวรรณ
47 นายนนทนันท์ เบ็ญสลามัน
48 นางสาวนัตธิชา วาราช
49 นางสาวนิซูวัยดา นิมะ
50 นางสาวนุรีดา วาแม
51 นางสาวนูรีซัน อูแม
52 นางสาวนูรูมา บินกามิ๊
53 นางสาวบาสมาวาตี ดอเลาะ
54 นางสาวประไพพิศ บุญเพชร
55 นางสาวปริศนา รัตนขวัญ
56 นางสาวปวีณา ละกะเต็บ
57 นางสาวปวีณา สุขกระพงศ์
58 นางสาวปิยพร พันชู
59 นางสาวปิยาภรณ์ เก็มเด็น
60 นายพีรพงค์ ไข่รอด
61 นางสาวเพ็ญสุดา ศรียวง
62 นางสาวฟารีดะห์ บาฮะ
63 นางสาวฟาล๊ะ อาแวบือซา
64 นายมาหะมะเปาซี มะระนะ
65 นางสาวยูวีร่า สาดีน
66 นางสาวรอมือละ หะยีอาบู
67 นางสาวรอฮานา หะดีมอ
68 นายรัฐพล สุบิน
69 นายรุสกี กรือซา
70 นางสาวไรเราะห์ ซาราเซะ
71 นายลาภสิทธิ์ แก้วลายพรหม
72 นายวรพงศ์ จันทร์ดวง
73 นางสาววรรษมล จันทนวล
74 นางสาววราภรณ์ นวลปาน
75 นางสาววรินทร ช่างเขียน
76 นายวศิน พงษ์พานิชย์
77 นายศรัณ บิลยะแม
78 นางสาวศุภัสสร สุวรรณชาตรี
79 นางสาวสยมภู เพ็งแก้ว
80 นางสาวสลิลทิพย์ อินทร์แก้ว
81 นางสาวสารีหนา อุสัยนี
82 นายสิทธิชัย ศรีษะย์
83 นางสาวสิรินาถ ศรีสุวรรณ
84 นางสาวสุดารัตน์ มิตรวงค์
85 นางสาวสุพัฒนา ฤทธิณรงค์
86 นายสุริยพงศ์ บุญณะแก้ว
87 นางสาวสุไรยา สาเม๊าะ
88 นายสุวิม ปีนัง
89 นางสาวเสาวณี ขำเกลี้ยง
90 นายอดิศักดิ์ อีซอ
91 นายอนุวัฒน์ ชนะสงคราม
92 นายอภินันท์ แสงเหมือนคง
93 นางสาวอรวรรณ หมีนพันธ์
94 นายอริฟาน สาและ
95 นางสาวอังศุพร บิลหมัน
96 นางสาวอัสม๊ะ เจะมะ
97 นางสาวอาซีเย๊าะ สารี
98 นายอามีน อาแว
99 นางสาวอามีเน๊าะ หมะหลี
100 นางสาวอามีรา แมเร๊าะ
101 นางสาวฮาบีบะ หัดสาหมัด