รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 รุ่นที่ 16
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

   บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นางสาวกาญจนา ว่องคุณากร
2 นางสาวอันนิซ มีนา
   บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
3 นางสาวกฤติยา บุญพรหม
4 นางสาววีระนุช มองอินทร์
5 นางสาวสาธิดา กิจเชิดชู
6 นางสาวอรฤทัย นาศรี
  บริหารธุรกิจบัณฑิต
7 นางสาวกนกพรรณ เพชรจันทร์
8 นางสาวกิ่งกาญจน์ ก่อประเสริฐ
9 นางสาวกิติยา นาคเล็ก
10 นางสาวเกษราภรณ์ ธรรมดี
11 นางสาวจันจิรา จันทรัตน์
12 นางสาวชาลิสา ผดุ้งกูล
13 นางสาวดารารัตน์ ศาสนาอภิชาติ
14 นายทนงศักดิ์ ลิ่มเนี่ยว
15 นายทรงยศ จันทร์แก้ว
16 นางสาวธันย์ชนก จันทกาญจน์
17 นางสาวนรินทร ณ รังษร
18 นางสาวนฤมล บุญกิจ
19 นางสาวนิรัชรา บัวเนียม
20 นางสาวปรารถนา ภูมิลักษณ์
21 นางสาวเพ็ญฤทัย นุ่นทอง
22 นางสาวภัทรภรณ์ ลีลาจริยกุล
23 นางสาวมุกดาวรรณ ย่องซื่อ
24 นางสาวเมธาวี เชิดวงศ์ตระกูล
25 นางสาวยุวดี อาหน่าย
26 ว่าที่ ร.ต. หญิงรัศมี บัวเพ็ชร
27 นางสาวรุ่งนภา มีชัย
28 นางสาวลภัสนันท์ สุขใส
29 นายวรรธนพงศ์ รัตนไชย
30 นางสาววันวิสา จิตคง
31 นายวาทิต บุญรอด
32 นางสาววิชชุดา ไข่คง
33 นางสาววิลาวัณย์ ช่วยกลับ
34 นายศรศิลป์ รัตน์ณรงค์
35 นางสาวศันสนีย์ นิ่มแก้ว
36 นางสาวศุทธินี แก้วมณี
37 นางสาวสาคร แนมใส
38 นายสิทธิเสกข์ พิมพ์ธนะพูนพร
39 นางสาวสุกัญญา บิลหมัดอาด
40 นางสาวสุกัญญา หนูญวน
41 นางสาวสุดาวรรณ ตนยะแหละ
42 นางสาวสุพิชชา กาวิรส
43 นางสาวสุภาพร คงบุญ
44 นางสาวสุภารักษ์ วิบูลย์เขตร์
45 นางสาวสุภาวดี แสงมณี
46 นายสุรพงษ์ ตอหิรัญ
47 นางสาวหทัยรัตน์ เกื้อสกุล
48 นางสาวอนงนุช แสงวิสุทธิ์
49 นางสาวอมรรัตน์ โสบผอม
50 นางสาวอรพิไล ชาญรบ
51 นางสาวอรวรรณ สมแก้ว
52 นางสาวอรวรรณ หนูเสือ
53 นางสาวอรอุมา สิทธิชัย
54 นางสาวอรุโณทัย ม่วงแก้ว
55 นางสาวอวัสดา แก้วสวัสดิ์
56 นางสาวอานิต้า หมะประสิทธิ์
57 นางสาวอารีนา บินดุเหล็ม
58 นางสาวอารีย์ ตนยะแหละ
59 นายเอกศักดิ์ ปุรณะชัยคีรี
   รายชื่อบัณฑิตปีการศึกษา 2556 เลื่อนเข้ารับ ปีการศึกษา 2557-2558
1 นางสาวชุติกาญจน์ เรืองเขียว