รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 รุ่นที่ 16
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   บริหารธุรกิจบัณฑิต
1 นางสาวกรกนก  ธรรมชีพ
2 นางสาวขวัญนคร จินุพงศ์
3 นายจิรพงษ์ โกญจา
4 นางสาวจิราภรณ์ ยางทอง
5 นางสาวซูซาน ยาโงะ
6 นางสาวฐาปณีย์ ดำสะอาด
7 นางสาวณิชาภัทร ไชยรักษ์
8 นางสาวดลยา สุขนิตย์
9 นางสาวตฤณรดา โชติกฤติชัย
10 นางสาวทิฆัมพร เพชรทอง
11 นางสาวนูรฮายาตี ดือราแม
12 นางสาวนูรี อูมา
13 นางสาวปณิดา อินอุ
14 นายประเสริฐ ไกรรักษ์
15 ว่าที่ ร.ต. หญิงปาริฉัตร เชื้อพราหมณ์
16 นางสาวปิยธิดา ศรีพิทักษ์
17 นายพรชัย หนูชัยแก้ว
18 นางสาวมัซนีย์ ปังเตะ
19 นางสาวเมวดี หนูนุ่น
20 นางสาวรัตนา มุสิกะพันธ์
21 นายฤชุพันธุ์ พุทธวิโร
22 นางสาววรลักษณ์ ตามประสี
23 นางสาววิไล การไว
24 นางสาวศุภลักษณ์ สุขเกษม
25 นางสาวสานียะ ยะกูมอ
26 นางสาวสาวิตรี จรูญพงศ์
27 นางสาวสิรินารถ ศิริรัตน์
28 นางสาวสุชาดา อาบูถัดสา
29 นางสาวสุณีรัตน์ คงนุ่ม
30 นางสาวสุนิสา อินแก้ว
31 นางสาวสุไวบ๊ะ สาเมาะ
32 นางสาวหนึ่งฤทัย หมาดนุ้ย
33 นางสาวอธิชา ตันยะ
34 นางสาวอนิษา รัตนมุณี
35 นางสาวอริตา ปีกะ
36 นางสาวอัญชลิกา ห้วยทิพย์
37 นางสาวอัมภิกา ฆังมะโณ
38 นางสาวอินทิรา กิจโฉ
39 นางสาวอุมาพร นุ้ยเนียม