รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 รุ่นที่ 16
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นายกมนเดช ตังติวิวัฒน์
2 นายชัชรินทร์ บัวศรี
3 นางสาวบษพร พุทธรักษา
4 นายปรเมศวร์ บุญยัง
5 นางสาวพิภัชนีย์ คำแก้ว
   บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
6 นายธนพันธ์ พูลกำลัง
7 นายธีรวุฒิ มามะ
8 นายปฎิพล คงวัดใหม่
9 นายปฏิเวธ ชัยศิริกุลชัย
10 นางสาวรอปิอะห์ ลาแห
11 นายสิรวิชญ์ อินทรวงศ์
12 นายสุรเชษฐ์ สุวรรณจินดา
13 นายอาซัน รัศมิทัต
   บริหารธุรกิจบัณฑิต
14 นางสาวกมลวรรณ เนียมหะ
15 นางสาวกรรณริน จุลรอด
16 นางสาวกฤษณา วงษ์วิกย์กรรม
17 นางสาวกานต์ธีรา นิคมจิตต์
18 นายกามาลุดดีน กาฮง
19 นายกิตติคุณ สมนวน
20 นางสาวกุลธิดา ดะอานี
21 นางสาวกุลวดี คะเรรัมย์
22 นายกูดิง กุหนิ
23 นางสาวแก้วตา จันเหลือง
24 นางสาวขนิษฐา เพชรศรี
25 นางสาวคอรีเย๊าะ ดอเลาะ
26 นางสาวจริยา รัตนเรืองสี
27 นายจารุพงศ์ หมวดแทน
28 นางสาวจิราภรณ์ ถิระผะลิกะ
29 นางสาวจิราภา แก้วสม
30 นางสาวจีรพร น้อยละมูล
31 นางสาวเจริญขวัญ สิทธิวรานนท์
32 นายเจษฎา ดำเดช
33 นายเฉลิมศักดิ์ ปฏิภาณพงศ์กวี
34 นางสาวชญานิษฐ์ ขาวเกื้อ
35 นางสาวชฎารัตน์ มาฟอง
36 นางสาวชุติญา พงศ์ท่าเพชร
37 นางสาวซัยดาร์ นุ้ยไฉน
38 นางสาวซาวานียะห์ สาแม
39 นางสาวซาอีดะห์ มะลาวี
40 นางสาวซูวาตี แวสะนิ
41 นางสาวซูใฮลา แลนิง
42 นางสาวซูไฮดา อาแวอุเซ็ง
43 นางสาวซูไฮมา การี
44 นายไซฟูลบาฮารี ปาซะ
45 นายณรงค์ ชูสุวรรณ์
46 นางสาวณัฐธิดา พงษ์สุวรรณ
47 นายณัฐพงษ์ เพ็ชรแก้ว
48 นายณัฐพล ไชยรัตน์
49 นางสาวดรุณี สายวารี
50 นายเดชาวัต สายสุด
51 นางสาวตะเร๊าะ กาเดย์
52 นางสาวตัสมินทร์ เขียวเรือง
53 นางสาวทวิตา สถิตปรีชากร
54 นางสาวทวีพร แซ่จ่าน
55 นายเทพอรุณ ฝุกล่อย
56 นายธนาธิป อนันต์ชัยวรกุล
57 นางสาวธราวดี เอียดแก้ว
58 นายธวัช รอดคืน
59 นางสาวธัญทิพ คงเหลือ
60 นางสาวธัญรัตน์ คงน่วม
61 นางสาวนฤนาฏ จันทร์อินทร์
62 นางสาวนาฎอนงค์ ภู่ทอง
63 นางสาวนาปีซะ เจะนิ
64 นางสาวน้ำฝน ถนอมสุข
65 นางสาวนิตยา นิเดร์หะ
66 นางสาวนิตยา หมาดหมีน
67 นางสาวนิโรสนา สุไลมาน
68 นางสาวนิศารัตน์ เสนขำ
69 นางสาวนูรมี การี
70 นางสาวนูรีซา อารง
71 นางสาวนูรูลฮูดา หะมะ
72 นางสาวนูฮายาตี แสมา
73 นางสาวบงกช ทองประดับ
74 จ.อ.บุญสังข์ ทองเครือ
75 นางสาวเบญจมาศ สงทอง
76 นางสาวปทิตตา ปวรพัฒน์
77 นายประทีป หลำเบ็ญหมุด
78 นางสาวปรัชญา สุคนธ์
79 นางสาวปาวีนา โตทับ
80 นายปิติพงษ์ มากสาขา
81 นางสาวปิยารัตน์ แก้วบุญส่ง
82 นายพงษกร แซ่ลิ่ม
83 นางสาวพลอยพิณ เหล่านิธิชัย
84 นางสาวพัชรินทร์ คชภักดี
85 นางสาวพัชรี จันทร์นูน
86 นางสาวพัชรี ด้วงสินธ์
87 นายพิทักษ์ ติณประกาศมาศ
88 นางสาวพิมพ์สุภัค รัฐกุลเลิศ
89 นางสาวพิไลวรรณ บุตรโคตร
90 นางสาวฟูซียะห์ สาอิ
91 นายภาณุพงษ์ คำศรี
92 นางสาวมนัญชยา เตี้ยเล็ก
93 นางสาวมาดีฮะห์ ยามาหลง
94 นางสาวเมทินี โสธนะพล
95 ว่าที่ ร.ต.เมธิชัย มิ่งศิริกุล
96 นายยศกร โฆษิตพันธ์วงศ์
97 นายยุทธเดช บุญรัตน์
98 นายรชต ปลอดปล้อง
99 นายรชานนท์ จิตรหมั้น
100 นายรณพร มิตรช่วยรอด
101 นางสาวรอซีดะห์ อุเซ็ง
102 นางสาวรัชนี หนูช่วย
103 นางสาวรัชนีวรรณ มุสลิมิน
104 นางสาวเรณูมาศ ผึ้งแดง
105 นางสาววนิดา สาริกัน
106 นางสาววนิดา หวันสู
107 นายวรกฤษฏิ์ ฤทธิวงศ์
108 นางสาววรรณิสา บุญขวัญ
109 นางสาววรลักษณ์ ซ้ายเกลี้ยง
110 นายวัชรวุฒิ ปุณประวัติ
111 นางสาววัลลภา สงไข่
112 นางสาววาสนา มามะ
113 นายวิชัย สุปิยะกุล
114 นายวิทวัฒน์ ทองกอบสม
115 นางสาววิระยา ยูโซะ
116 นางสาวศศิธร สิขเรศตระกูล
117 นายศักดิ์อนันต์ สุวรรณศิลป์
118 นางสาวศิรินาถ น้อยวิไล
119 นางสาวศิริพร สิริธัญรัตน์
120 นางสาวศิริอร ปุ๋ยรุก
121 นายศุภชัย ไหมชุม
122 นายสมเจตน์ สันหลี
123 นายสันติ พรหมยก
124 นายสาทร แก้วชฏารัตน์
125 นางสาวสาปียะ หะยีเลาะ
126 นางสาวสาโรจน์ มีจิตต์
127 นางสาวสาลิณีย์ พูนชู
128 นายสิทธิเดช จิตดี
129 นายสิรภพ ชุ่มถิ่น
130 นางสาวสีตีอาแอซ๊ะ อายา
131 นางสาวสุกัญญา นุ้ยน้ำวงศ์
132 นางสาวสุนิศา ระเหม
133 นางสาวสุนิสา บัวแก้ว
134 นางสาวสุปราณี กาวกระโทก
135 นางสาวสุพรรษา อุบลสุวรรณ
136 นางสาวสุภัสสร แสงมณี
137 นางสาวสุมาลี บิลใบ
138 นายสุรศักดิ์ บินดาโอ๊ะ
139 นางสาวสุไลดา นาอีแต
140 นายสุวดล รอดเข็ม
141 นายสุวรรณดี อาหลี
142 นางสาวหนึ่งฤทัย แฝดสุระ
143 นางสาวหนึ่งฤทัย หมาดนุ้ย
144 นางสาวหามีดะ สลาสะรัด
145 นายอดินันต์ โตะเจะแว
146 นายอดินันท์ หะ
147 นางสาวอมราภรณ์ ยูมินทร์
148 นางสาวอรนันท์ หมาดหวัง
149 นางสาวอรอนงค์ ขวัญรักศรี
150 นางสาวอริตา ลิมมิตร
151 นางสาวอลิษา นรินทร์
152 นายอัดนันต์ ยาโกะ
153 นายอับดุลปาต๊ะ ดุรอแม
154 นางสาวอัฟฟาต อาแว
155 นางสาวอัยมี บาฮา
156 นางสาวอัยลดา เกิดบัวทอง
157 นางสาวอัสหมะ บิลตะหลี
158 นางสาวอาทิตยา เส็นรัก
159 นางสาวอานี วาเง๊าะ
160 นายอามีน ชอบงาม
161 นางสาวอาอีซะห์ ดอเงาะ
162 นายอุดมศักดิ์ เจี่ยเซ่ง
163 นางสาวอุรา หมินอาหวัง
164 นางสาวอุษณี สีสวนแก้ว
165 นางสาวอุสวะห์ อะมิแซ
166 นายเอกวัฒน์ สวัสดิโรจน์
167 นายเอกวิทย์ ยอดราช
168 นายเอษณะ อินโท
169 นางสาวไอลดา ยอดสุวรรณ
170 นายฮัสนาวี ตามีหม๊ะ
171 นายฮาซัน บินม่าหมัด
172 นางสาวฮานีซะ สะนิ
173 นางสาวฮาสน๊ะ ดูมีแด
174 นางสาวฮาสือเมาะห์ บูมะ
   รายชื่อบัณฑิตปีการศึกษา 2556 เลื่อนเข้ารับ ปีการศึกษา 2557-2558
1 นายณัฐวุฒิ กระบัตร