รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 15
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

   บริหารธุรกิจบัณฑิต
1 5402810049 นางสาวกัลยา ดิษโสภา
2 5402810070 นางสาวเจนจิรา ช่วยราม
3 5402810039 นายธวัชชัย แซ่จ้อง
4 5402810047 นางสาวนิรชาร์ เสมอภพ
5 5402810014 นางสาวภัสราภรณ์ รอดมั่นคง
6 5402810069 นางสาวรจนา เพชรพงษ์
7 5402810016 นางสาวริสา และเล็ม
8 5402810050 นางสาวลลนา สังเก
9 5402810020 นางสาวสุจินต์ นิ่มดำ
10 5402810034 นางสาวสุวรรณา ใบกาเด็ม
11 5402810040 นางสาวอโณทัย โศภาโภคทรัพย์
12 5402810010 นางสาวอังคณา สาราษฎร์
13 5402810046 นางสาวอิลี่ย์ โปรดปราน