รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 15
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

   รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นายนฤเบศร์ ขวัญเชื้อ
2 นายพงศ์ไพสิฐ จำเริญนุสิต
3 นางสาวภณิดา จิตอำนวย
4 นายสมเจตน์ กลิ่นอังกาบ
5 นายอิสมาแอน สันหมุด
   รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
6 นางสาวปรีชญา พึ่งทอง
7 นายศตพรรษ บัวดาน
8 นายศักดิ์ชัย จันศรีใหม่
9 นางสาวสมาพร เรืองรัตน์
10 นายอนุชา แซ่เลี่ยง
11 นางสาวอรวิกา มูณีวรรณ
   รัฐศาสตรบัณฑิต 
12 นายกันติทัต ช่วยแท่น
13 นางสาวกุลสตรี ไชยภาษี
14 นางสาวเกษรา สุวรรณเจริญ
15 นางสาวจันทร์จิรา ล้วนเส้ง
16 นายเฉลิมพล ทองวงศ์
17 นางสาวชนัฎดา จิตต์โสภา
18 นางสาวซัลมา กาเจ
19 นางสาวซูไฮลา มามุ
20 นายดุษฎี นิสาแล๊ะ
21 นายทศพล อิ่มยิ้ม
22 นางสาวธนพร หัสดีวิจิตร
23 นายธานินทร์ เวชชาชีวี
24 นายธีรพงษ์ ถาวรจิตต์
25 นางสาวธุวพร สมจิตต์
26 นางสาวนงเยาว์ สายแก้ว
27 นายนพดล ปานทอง
28 นายนรินทร์ วงค์จันทร์
29 นายนัฐพล ดำอินทร์
30 นายนันท์ณรงค์ ยกถาวร
31 นางสาวนิตยา ท้าววัฒนากุล
32 นายนิรันด์ หาญทะเล
33 นางสาวโนรี อูเซ็ง
34 นางสาวประกายมาส ธานินทร์พงศ์
35 นายพงศ์ดิลก ดิลกวรพงศ์
36 นางสาวพิตะวัน หนูยี่
37 นายไฟซอล วาแม
38 นายภัทรภณ หนูมาก
39 นางสาวภาวินันท์ เหมโก
40 นางสาวยุภาพร ทองเพ็ง
41 นางสาวยุวกานดา บุญแก้ว
42 นายรณชัย ลอองแก้ว
43 นางสาวรุสนาวรรณ หามะ
44 นางสาววรรณิกา ปากา
45 นายวัลลภ ชินนาค
46 ด.ต.วิชิต โกสินโท
47 นายวิทวัส พวงจันทร์
48 นายศราวุฒิ สังข์นุ้ย
49 นางสาวศุภลักษณ์ บุญส่ง
50 นายสราวุธ หม้องพร้า
51 นางสาวสุชาดา ปั้นทอง
52 นางสาวสุนิษา แก้วพลอย
53 นางสาวสุนิษา ช่วยศรีนวล
54 นางสาวเสาวนีย์ เจะบาเหม
55 นางสาวอลิษา อะวะภาค
56 นางสาวอัยณี ปลัดมะเสาะ
57 นายอาดิ๊บ บินดู่เหล็ม
58 นางสาวอารยา ยิ่งคง
59 นางสาวอารยา สะลิหมีน
60 นางสาวอาลียา โต๊ะบู
61 นางสาวอาแอเส๊าะ สาและ
62 นางสาวอุษณีย์ แก้วของแก้ว