รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 15
Didyasarin International College

   Bachelor of Arts (Multimedia and Graphic Design)
1 Miss    Alisa    Phaiboon
2 Mr.    Chouwarat    Phokharattanakul
3 Miss    Natchanan    Wannamulik
4 Miss    Nuthnarunt    Woraphat
5 Miss    On-uma    Kaew-ek
6 Miss    Phakrada    Pokinsirakun
7 Miss    Premmanat    Vongmek
8 Mr.    Putthipong    Intharat
9 Miss    Saipin    Seeboonkong
10 Mr.    Theerapon    Kittikhunseree