รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 15
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

   รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นายกิตติ ชัยณรงค์
2 นางสาวชนัญธิดา ด้วงคง
3 นางสาวนิลาวัลย์ ทิพย์บุญ
4 นางสาวพรศิริ สำเภาทอง
5 นายวริทย์ หนูบุญมี
6 นายวัชรพงษ์ เอ็กหลี
7 นายสิทธิพร วงษ์สวรรค์
   รัฐศาสตรบัณฑิต
8 นางสาวจริยา เทพอุบล
9 นางสาวจินดาภรณ์ สุขโข
10 นายจิระศักดิ์ วันวิน
11 นางสาวซัลวา วามะ
12 นางสาวดวงทิพย์ กู้เส่ง
13 นางสาวนเดีย มะดือเร๊ะ
14 นางสาวนูรซีลา บินมามะ
15 นางสาวบุรวีร์ เพชรสังข์
16 นางสาวปราณีจิตต์ นวลแก้ว
17 นางสาวปวีณา แก้วงาม
18 นายพลสิทธิ์ มณีโชติ
19 นางสาวพิมปาณัสม์ คงระวะ
20 นางสาวฟาตีฮะ บินดาโอ๊ะ
21 นางสาวฟิรดาว มานะ
22 นางสาวมณีรัตน์ จันทร์หอม
23 นางสาวมุสณีย์ หวังหลี
24 นางสาวรัชดาพรรณ ทองจินดา
25 นางสาววรารัตน์ อินทรบุตร
26 นางสาววาสนา หนูทิพย์
27 นายวิทูร จินดาวดี
28 นางสาวแวซอฟียะห์ ดาหะยี
29 นางสาวศศิธร แก้วทอง
30 นายศิริวัฒน์ มนตรี
31 นายศิริศิลป์ พลอยหัวแหวน
32 นางสาวสุชาดา เขียวใหญ่
33 นายสุทธิชัย สำราญสุข
34 นางสาวสุธิดา ชูสังข์
35 นางสาวอภิรดี อินฉาย
36 นางสาวอริสรา รัตนรงค์
37 นางสาวอาซูรา มะมิง
38 นายเอกรัตน์ ด้วงฤทธิ์