รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 15
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

   วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นายกิตติภูมิ วงศ์หิรัญเดชา
2 นายทวีศักดิ์ แซ่ตู่
3 นายธราวิญญู บุญมา
4 นายภัทรกร แก่บุญทอง
5 นายสุวิวัฒน์ จันทรสิงห์
   วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
6 นายชินกานต์ ตันติมงคลสกุล
7 นายทรงสิทธิ์ ว่องจิรธันย์
8 นายทศพล แซ่เล่า
9 นายธีรวุฒิ แซ่ตัน
10 นายยุทธนา อุณาตระการ
11 นายวุฒิชัย สุขยะฤกษ์
12 นายศรัณย์กร โคราช
13 นางสาวศิริรัตน์ พวงแก้ว
   วิทยาศาสตรบัณฑิต
14 นางสาวกนกวรรณ สุขสวัสดิ์
15 นางสาวกมลทิพย์ คงทองสังข์
16 นายกฤษฎางค์ สุริยาเรืองฤทธิ์
17 นายกลยุทธ สะระ
18 นางสาวกวินธิดา วุฒิวิศิษฏ์สกุล
19 นายกัญจน์ แซ่เกียง
20 นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ลิ่ม
21 นายกัมลาศ ลาภาวัณย์
22 นายไกรวิชญ์ เจนกุลประสูตร
23 นางสาวคนึงนิจ บุญทองขาว
24 นายจักรกริช ภวภูตญาณชัย
25 นายจารุพงษ์ ปานมี
26 นางสาวจารุวรรณ เสาสูงยาง
27 นางสาวชลธิชา นิลกำแหง
28 นายชวลิต ปาสุวรรณ
29 นางสาวโซลีฮะ วานิ
30 นายญัติพงศ์ วิภูศักดิ์
31 นายณัฐพงศ์ จันทร์เจิดจรัส
32 นายณัฐวุฒิ ปะหนัน
33 นายณัฐวุฒิ สุวรรณประสาร
34 นายเทพฤทธิ์ หิรัญเถกิงพันธ์
35 นายธนกิจ เพชรวโรทัย
36 นายเธียรวิชญ์ มรกต
37 นางสาวนัทยา เด่นวิริยะกุล
38 นางสาวนัสรีฮา มามะ
39 นางสาวนุชรดี กวางเลาะพง
40 นางสาวนุสรา ชัยรามัน
41 นางสาวนูรียะ เงาะ
42 นางสาวเนตรนภิส กลับขัน
43 นางสาวบุษราพร ชูเส้ง
44 นายปฐมพร แซ่ภู่
45 นางสาวปพิชญา เทพอ่อน
46 นางสาวปวีณา เบ็ญอาหลี
47 นายปิยากรณ์ สมยัง
48 นายปิโย รองสวัสดิ์
49 นายพงค์ทวี ศิริ
50 นายพงศกร แซ่จิ้ว
51 นางสาวพนิดา กวินจิรกิตต์
52 นางสาวพนิดา แซ่ฮ่อ
53 นายพรนิรันดร์ พรหมสกุล
54 นางสาวพาดีลา อาแว
55 นางสาวพิมพนิต หาญณรงค์
56 นายภูมิเดช รุจจิรากุล
57 นางสาวมาลินี โต๊ะหลี
58 นายมูฮัมมัด สาและ
59 นายยุทธศักดิ์ ยาจาติ
60 นายรัฐพงษ์ พักพินิจ
61 นางสาววนารี รัตนพรหม
62 นางสาววรางค์รัตน์ สังข์ทอง
63 นายวิชัย อภิสิทธิฤทธิกุล
64 นางสาวศศิประภา เพ็งสวัสดิ์
65 นางสาวศิริขวัญ แซ่เจีย
66 นางสาวศุภวรรณ อ่อนรู้ที่
67 นางสาวสุนิสา ไทยประดิษฐ์
68 นางสาวสุมาตตรา ชอบงาม
69 นายสุรเชษฐ์ ชมภูแสน
70 นายสุรศักดิ์ พิสุทธิ์เธียร
71 นายอภิสร สีปะนะ
72 นางสาวอมราวดี วรรณลักษณ์
73 นายอรรถวุฒิ ลู่ชิตาภรณ์
74 นายอริสมันต์ ยินเยื้อน
75 นายอัมมาน สมจิตต์
76 นายอาฟิต ตาเยะ
77 นางสาวอารีณี โตะยี
78 นางสาวอาอีดะห์ มะลอทิม
79 นายเอกพงษ์ วงค์ดำ