รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 15
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นางสาวภัทร์อิงคกานต์ สุนทรนนท์
2 นายอัคคนิรุธ จุลพันธ์
   บริหารธุรกิจบัณฑิต
3 นางสาวจินตนา สุวรรณวัฒน์
4 นางสาวจิรวัฒน์ ปุกแก้ว
5 นางสาวจิราพร จันดิษฐวงศ์
6 นางสาวจุรีรัตน์ สิงห์สัตย์
7 นางสาวชลทิพย์ ชูราษฎร์
8 นางสาวชลิตา สังข์ทอง
9 นางสาวชุดาภา แซ่หลิง
10 นายฐานันดร เล่งซุ่น
11 นายนัฐพล ชูทอง
12 นางสาวนันเดีย สะแลมัน
13 นางสาวนาถยาณี ศรีอินทร์
14 นางสาวน้ำฝน โดยประสงค์
15 นางสาวนิตยา เชื้อเมืองพาน
16 นางสาวบุสสดี เสนาธรรม
17 นางสาวเบญจวรรณ สุนทรวิภาต
18 นางสาวปรียานุช ทองไซร้
19 นางสาวปารีฉ๊ะ เหอลี
20 นางสาวปิยรัตน์ สุทธิรักษ์
21 นางสาวปิยะนุช สุวรรณโณ
22 นายพิทักษ์ เพชรสกุล
23 นางสาวพิไลวรรณ หนูไหม
24 นางสาวภัสสรณ์กุล ชายสุด
25 นางสาวมาลิวัลย์ หนูรอด
26 นางสาวมินตรา นิยมเดชา
27 นายเมธา มะหมัด
28 นางสาวรอสน๊ะ จะปะกิยา
29 นางสาวรัศมีดาว สุนทอง
30 นางสาววันธิดา เอียดเรือง
31 นายวิสิทธิ์ พิกุล
32 นางสาวศุภาพิชญ์ สุทธิพงศ์
33 นางสาวอภิลักษณ์ เหนี่ยวย้อย
34 นางสาวอารยา จงแสง
35 นางสาวอารีย์ บุญแสง
36 นางสาวอารีรัตน์ บุญทรัพย์