รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 15
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

   บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นางสาวขนิษฐา กิ่งแก้ว
2 นางสาวจุฑารัตน์ กังแฮ
3 นางสาวปิยวรรณ ล้วนเส้ง
4 นางสาวปัทมา ขุนอินทร์
5 นางสาวพนิดา จักรกาญจน์
   บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
6 นางสาวจิราภรณ์ หนูเนื่อง
7 นางสาวอริยา ปานแดง
  บัญชีบัณฑิต
8 นางสาวกมลวรรณ โปชะฎา
9 นางสาวกรณิการ์ กองมี
10 นางสาวกัญชลี เทพาราษฎร์
11 นางสาวกิ่งกาญจน์ ขันธ์ถาวรรัตน์
12 นางสาวกิตติพร รักราม
13 นางสาวขนิษฐา แซ่เตียว
14 นางสาวจันจิรา นวลทอง
15 นางสาวจันจีรา ชายเขาทอง
16 นางสาวจามจุรี กล้าหาญ
17 นางสาวจารุวรรณ แก้วมณี
18 นางสาวจิรานุช เจียดดง
19 นางสาวจุฑาภรณ์ ภัทรสิริวงศ์
20 นางสาวจุฑามาศ นินทศรี
21 นางสาวจุฑารัตน์ เทพหนู
22 นางสาวชนากานต์ เชิดบุญเมือง
23 นางสาวชนาภา จันทร์จินดา
24 นางสาวชลลดา ปิติสุรีย์
25 นางสาวชุติกานต์ แก้วมณี
26 นางสาวซีตีซัยนับ หะยีอาบู
27 นางสาวญามีลา อุมาร์
28 นายณัฐชนน มลิแก้ว
29 นางสาวทิพวรรณ สิทธิชัย
30 นางสาวธนิศา ศิริรัตน์
31 นางสาวธรรมพร สุวพิชญ์ภูมิ
32 นางสาวธิดารัตน์ นุ่นช่วย
33 นางสาวนลินี สีน้ำคำ
34 นางสาวนวรัตน์ ทองรุต
35 นางสาวนุชดา ทองมา
36 นางสาวนุรมา ดอเลาะ
37 นางสาวเนตรจิรา ชูคง
38 นายบัญชา เสรีศักดิ์ตระกูล
39 นายปัณณทัต ชมภูรัตน์
40 นางสาวปาลิดา ช่วยพิชัย
41 นางสาวปิยธิดา ชูแก้ว
42 นางสาวปิยนุช อินยอด
43 นางสาวปิยะดา สุดจัน
44 นางสาวปิยะนุช วุ่นแสง
45 นายพงศกร พลด้วง
46 นางสาวพรทิพย์ บุญปาน
47 นางสาวพรพิมล ศรีหาบุตร
48 นางสาวพิมพ์รัมภ์ ชายเกตุ
49 นางสาวเพชรชฎา เพิ่มบุญ
50 นางสาวเพ็ญนภา บัวเนียม
51 นางสาวฟาซียา มะแสหา
52 นางสาวฟาดีละห์ จิใจ
53 นางภควรรณ จิตภักดี
54 นางสาวภัทราภรณ์ สารวรรณ
55 นางสาวภัสรา ผลาภรณ์
56 นางสาวภัสราภรณ์ เชาวน์ทัศน์
57 นางสาวภาวินี เซี่ยงหว็อง
58 นางสาวมณีรัตน์ ไชยชนะ
59 นางสาวมัชฌิมา แซ่เลี้ยว
60 นางสาวมานิตา แก้วฤทธิ์
61 นางสาวมินตรา เจะสะแม
62 นางสาวเมทินี พรหมยา
63 นางสาวยุรดี ศิริไชย
64 นางสาวยุวดี มีสิน
65 นางสาวรอฮานา มาเยะอุ
66 นางสาวรัชดาว เกตุแก้ว
67 นางสาวรัชนีกร ปล้องอ่อน
68 นางสาวรัชนีพันธ์ แซ่เฮง
69 นางสาวรัตติกาล กริ่งกรับ
70 นางสาวรัตนาภา ชุติพันธ์ประภา
71 นางสาวรุสนานี มาแต
72 นายวงศกร ด่อล๊ะ
73 นายวชิระ พินทา
74 นางสาววรัญญา หยูดำ
75 นางวันทนา ปานผอง
76 นางสาววาลิณา หมาดดาเระ
77 นางสาววิชชุดา จันทร์โชติ
78 นางสาววิมลากร หวานเงิน
79 นางสาววิยะดา ธานีโต
80 นางสาววิยุดา พรรณดวง
81 นางสาวศิริพร เทวิญญา
82 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็ชรามา
83 นางสาวศิริวรรณ แก่นทอง
84 นายสมยศ ตันติธัญญพงษ์
85 นางสาวสิริจิต ชูแก้ว
86 นางสาวสิลินทิพย์ เหมณะ
87 นางสาวสุกัญญพร พึ่งแสง
88 นางสาวสุกัลยา ส่งกิจ
89 นางสาวสุไก่หย๊ะ หมัดสี
90 นางสาวสุนิษา กาญจนพรหม
91 นางสาวสุวนันท์ ทองใหญ่
92 นางสาวสุวิมล สุขยิ่ง
93 นางสาวโสรญา สายเส็น
94 นางสาวหัสฤดี นิ่มโอ่
95 นายอดิเทพ รังษี
96 นางสาวอนงนาฏ เจริญสุข
97 นางสาวอนุวรรณ ทองมา
98 นางสาวอนุสรา หมื่นไวย
99 นางสาวอมรรัตน์ จันทพงศ์
100 นางสาวอรญา แก้วกระจาย
101 นางสาวอรนันท์ สลีมิน
102 นางสาวอรวรรณ นิ่มเอียด
103 นางสาวอรวรรณ หนูเพชร
104 นางสาวอัสมีย์ เจะมามะ
105 นางสาวอาจรีย์ ทองหนู
106 นางสาวอารยา พรหมเดช
107 นางสาวอาอีเสาะ มูเซะ
108 นางสาวอุไรวรรณ บุญช่วย
109 นางสาวอุษา แก้วสม
110 นางสาวอุษา เส็นเส็ม
111 นางสาวไอลดา จุลสุวรรณ