รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 14
คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 5206210007 นางสาววรรนิสา บุญเศษ
  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
2 5206210029 นางสาวกนิษฐา จันทร์อ่อน
3 5206210020 นางสาวจุฑามาส หนูดำ
4 5206210012 นางสาวจุฑารัตน์ วิจิตรโล่ห์
5 5206210021 นางสาวธำรงลักษณ์ มานะการ
6 5206210028 นางสาวนภสร คงจันทร์
7 5306210001 นางสาวนฤมล แก้วการดี
8 5206210013 นางสาวพิมพ์ชนก ทองเงิน
9 5206210027 นางสาวมิสบะห์ เจะดอเลาะ
10 5206210018 นางสาวศุภมาส พันธางกูร
11 5206210006 นางสาวอังคนา แสวงนาม