รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 14
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

   ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 5204110013 นางสาวกัญชญานุช ลอยลิบ
2 5204110004 นางสาวธิติมา เกื้อแก้ว
3 5204110012 นางสาวนิสารัตน์ ลอยลิบ
4 5204110098 นางสาวเนลด์ดีย์ รอเหมมัน
5 5204110068 นางสาวอำภรทิพย์ คงแคล้ว
   ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
6 5204110014 นางสาวกนกทิพย์ ภิรมย์
7 5204110086 นางสาวคอลีเย๊าะ หลีสลำ
8 5204110071 นางสาวพักตร์วิภา จันชู
9 5204110085 นางสาวอังคณา แจ้งโชติ
   ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต
10 5204110079 นางสาวกนกวรรณ สุกศักดา
11 5204110064 นายกัมปนาท อ่อนวิเศษ
12 5204110139 นางสาวขวัญกมล กางกรณ์
13 5204110008 นางสาวจุฑาภรณ์ แต่งภู่
14 5204110060 นายชวัช ขุนทอง
15 5204110066 นายเชาวลิต หวังสัน
16 5204110040 นางสาวซารีณีย์ แวมะแซ
17 5204110130 นายซูฟียัน อาลี
18 5104010050 นายไซนูน สันดาโอ๊ะ
19 5204110019 นายฐาปกรณ์ สังข์ทอง
20 4904010305 นายดิลก หิรัญประจักษ์
21 5204110099 นางสาวธัญญารัตน์ ลักษณะประดิษฐ์
22 5004010078 นายธันวา กาพัทธพงศ์
23 5204110140 นางสาวธารทิพย์ แซ่อุ่น
24 5204110023 นายธีรวุฒิ แก้วจรนัย
25 5004010279 นายธีระพงศ์ กุลนิล
26 5204110080 นางสาวนันทนา หนูเงิน
27 5204110119 นายนิติกร รอดชู
28 5204110083 นางสาวนิภาวดี สาแม
29 5204110036 นางสาวนูรอฮาย สะมะแอ
30 5204110115 นางสาวนูรีย๊ะ ละแมะ
31 5204110032 นางสาวนูรีลา หับ
32 5204110070 นางสาวปรัชญานันต์ นิเวศน์
33 5204110078 นางสาวปานฤทัย พุทธวิโร
34 5204110074 นางสาวพนิดา เจะมิง
35 5204110046 นางสาวพลอยพรรณ เนาวสันติ
36 5204110028 นางสาวภัตราพร ชนะการณ์
37 5204110055 นางสาวภัทราวดี รัตนมนตรี
38 5204110041 นางสาวภัสรีรัตน์ ยุนุ๊
39 5204110089 นางสาวมารณีย์ แวกะจิ
40 4904010074 นายมูหมัดเซาดี ยูโซ๊ะ
41 5204110112 นางสาวรสสุคนธ์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว
42 5204110092 นายรอพานี เปะกะงอ
43 5204110045 นางสาวลัยลี หลีวัง
44 5204110127 นายวรินทร์ กางธนทรัพย์
45 5204110048 นายวุฒิชัย หวันสู
46 5204110135 นายวุฒิชัย อรรถสงเคราะห์
47 5204110038 นางสาวแววตา แสงจันทร์
48 5104010337 นางสาวศรัญญา ถนอมภูมิ
49 5204110124 นายศรัญญู ถนอมภูมิ
50 5204110043 นางสาวศันสนีย์ สิทธิชัย
51 5204110007 นางสาวสกาวเดือน หนูหมื่น
52 5104010001 นางสาวสายสุดา เกตุแก้ว
53 5204110031 นางสาวสาลีฮา มามะ
54 5204110073 นางสาวสิมิลัน รัตนพันธุ์
55 5204110132 นางสาวสุพัตรา พรหมมี
56 5104010028 นายสุภัทรชัย บุญมิ่ง
57 5204110022 นายสุรสัณห์ ชะนะ
58 5204110044 นางสาวสุวรรณี แก้วช่วย
59 5204110026 นางสาวสุไวบะห์ สาครรัตน์
60 5204110128 นายอดินันท์ สันติพิทักษ์
61 5204110103 นางสาวอรวรรณ แจ่มศรี
62 5104010046 นายอัซมัน ยูนุ๊
63 5204110037 นางสาวอาร์มรินทร์ พรหมพูล
64 5104010058 นายอำรัน ตาเละ