รายนามมหาบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 14
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1
5419450001
นายฐานันดร ปูนิล
2
5419450007
พระครูธีรสุตคุณ ธมฺมธีโร (ขุนอักษร)
3
5419450004
พระปลัดประยงค์ ปญฺญาทีโป (สิงห์แก้ว)
4
5419450009 พระสมุห์เกรียงไกร มหาปุญฺโญ (บุญมีสนม)
5
5419450003 นายอภันตรี อาหลัง
6
5419450005 นายอุสมาน ฮะบีบุรราห์มาน