รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 14
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1 5207410012 นางสาวมาณวิกา บูเอียด
  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
2 5207410001 นางสาวคีสมีนี หะยีอาซา
3 5207410014 นางสาวดีน่าร์ ยาหยาหมัน
4 5207410010 นางสาวธารารัตน์ ลีลาศิลปกุล
5 5207410008 นางสาวลดารัตน์ แสงสีดำ
6 5207410003 นางสาวลิลลา เวชกะ
7 5207410006 นางสาววรวรรณ เรืองประทุม
8 5207410005 นางสาวสถิตาภรณ์ บุญผ่อง