รายนามมหาบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 13
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1
5319450006
นายกรวรรธณ์ แก้วทองประคำ
2
5319450001
นายกิตติกร วุธรา
3
5319450004
นางสาวเกตุวดี เลิศทรัพย์อมร
4
5319450005
ส.ต.อ.หญิงเกศแก้ว รัตนวิลัย
5
5319450009
นายเฉลิมชัย ขุนทอง
6
5319450007
นายปรัชญา อะหลี
7
5319450010
นายภคนันท์ ประทุมชาติภักดี
8
5319450003
นางสาวเยาวเรศ กุลบูรณ์
9
5319450012
นายวรพจน์ สุทธิธรรม
10
5319450013
นายวีรยุทธ ปิยะชนกวงศ์
11
5319450011
นางสาวสุลีวัลย์ ทองยอด