รายนามมหาบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 13
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1
4919050006
นางจิราพร สร้างอำไพ
2
5319050009
นายเฉลิมศักดิ์ มูสิกะ
3
5219050019
นายดลฮาเฉม หมอเต๊ะ
4
4819050021
นายทวี จันทรัตน์
5
4919050007
นางทิพย์ทิวาพร ปานทอง
6
5119050010
นายเฝาซี บิลโอ
7
5119050003
นางพรรณี เลิศเดชานนท์
8
4919050005
นายมงคล ปานทอง
9
5219050003
นายระพิน ชูทอง
10
4919050029
นายโรจน์ ทองรอด
11
4919050030
นางสุเพ็ญศรี ปรัชญาวาทิน
12
4819050001
นายสุรกิจ กิณเรศ
13
5119050009
นายสุวัฒ พันธฤทธิ์
14
5119050016
นายอัชอารี เร๊ะดุมหลี
15
4619050019
นายอุดร ปาณะศรี