รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 13
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชามัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์

  ศิลปศาสตรบัณฑิต
1
5107110023
นายจักรพงศ์ หมาดมีหนา
2
5107110013
นางสาวณิชา แซ่หวัง
3
5107110005
นายธีรภัทร์ ธรรมรัตน์พงศ์
4
5107110010
นายเป็นไท ใจสมุทร
5
5107110003
นางสาวอรไพลิน เบนอับดลมานัน
6
5107110016
นายอิศรา แดงแสละ
7
5107110021
นายอิสมาแอล แหละตี