รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 13
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

  บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1
5102210001
นางสาวจินฑณา เลื่อนแก้ว
2
5102210007
นางสาวอัสมะ เหม๊าะสมาน
  บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
3
5102210037
นางสาวกชกร แซ่หลิม
4
5102210052
นางสาวจิรนันท์ รักขะพันธ์
5
5102210057
นางสาวจุฑารัตน์ ทิพย์แก้ว
6
5102210075
นางสาวไซนุน บินอับดุลลา
7
5102210044
นางสาวฟารีดา หมะจิ
  บริหารธุรกิจบัณฑิต
8
5102210018
นางสาวกนกวรรณ ขวัญสุข
9
5322220025
นางสาวกมลวรรณ พิพัฒนไมตรี
10
5302220006
นายกฤษฎา เหมนแก้ว
11
5322220067
นางสาวกอตีเยาะ สาเระ
12
5302220055
นางสาวกอรีอะห์ เจ๊ะเล๊ะ
13
5302220092
นางสาวกัญญาณี รัตนจันทร์
14
5322220054
นางสาวกัญญาวีร์ หลำสะ
15
5302220040
นางสาวกัญยาณี อัมรินทรากุล
16
5102210078
นางสาวกัตติกา อร่ามโชติ
17
5212220018
นางสาวกัลยาภรณ์ ชายหาด
18
5102210046
นางสาวกัสมา แวปิ
19
5322220086
นางสาวกาญจนา ใจมั่น
20
5302220046
นางสาวกาญจนี อุ่นคง
21
5212220017
นางสาวกาญดา แท่นเงิน
22
5212220021
นางสาวกานต์นิสา สุขสวัสดิ์
23
5322220029
นางสาวกิจลัดดา ทองโผ
24
5322220018
นางสาวเกตุสิรินทร์ แก้วสุวรรณ
25
5102210020
นางสาวเกศรา พันธรัตน์
26
5302220091
นางสาวเกศรินทร์ อินทร์ขุนจิต
27
5302220094
นางสาวเกศสุดา พรหมห้อง
28
5302220015
นางสาวเกศินี ทองลิ้ม
29
5302220115
นางสาวขนิษฐา พรหมวิจิตร
30
5302220072
นางสาวเขมิกา พูลสง
31
5102210071
นายจตุรวิทย์ อุบล
32
5322220040
นางสาวจริยา เกื้อแก้ว
33
5322220065
นางสาวจริยา ชอบกิจ
34
5302220047
นางสาวจันทมาส เขียดสง
35
5322220023
นางสาวจันทร์ชนก ใส้เพี้ย
36
5102210085
นางสาวจันทิมา เสาร์เพชร
37
5302220071
นางสาวจารวี สงยอด
38
5302220078
นางสาวจิงภิญญา บุญมาก
39
5322220012
นางสาวจิรวรรณ ช่วยพรัด
40
5302220064
นางสาวจิราพร แก้วสุข
41
5102210032
นางสาวจิรายุ พรหมบุญแก้ว
42
5322220051
นางสาวจุฑามาศ ยมพมาศ
43
5322220076
นางสาวจุฑารัตน์ นวนพรหม
44
5322220002
นางสาวจุฑาลักษ์ ยืนยง
45
5212220025
นางสาวจุรีพร ชัยรัตน์
46
5322220064
นางสาวจุรีรัตน์ นักเทศ
47
5202220120
นางสาวซูไรดา หะยีเจ๊ะบู
48
5322220026
นางสาวซูฮัยลา สมาแห
49
5102210023
นางสาวไซหนับ ขรีดาโอ๊ะ
50
5302220017
นางสาวดวงพร ร่าหีม
51
5202220121
นางสาวดารารัตน์ ศรประสิทธิ์
52
5322220013
นางสาวเด่นนภา แสงอ่อน
53
5322220004
นางสาวเดรญา มีบำรุง
54
5322220098
นางสาวถิรวรรณ เพ็ชรสวัสดิ์
55
5102210035
นายทักษิณ ชีวะเสรีชล
56
5302220119
นางสาวทัศนีย์ แดงหมัด
57
5302220121
นางสาวทาริกา พ่วงขำ
58
5302220075
นางสาวทิพย์ธัญญา หริณานนท์
59
5302220074
นางสาวเทียนประกาย ชายเกตุ
60
5212220010
นางสาวธัญญารัตน์ รุทธศิริ
61
5322220003
นางสาวธัญลักษณ์ คงจันทร์
62
5302220049
นางสาวธิดารัตน์ บุญส่ง
63
5302220028
นางสาวนพมาส รักษาชล
64
5322220041
นางสาวนริสา แก้วน้อย
65
5302220058
นางสาวนฤมล ใจซื่อดี
66
5102210017
นางสาวนาริน คงอินทร์
67
5302220012
นางสาวนาริสา เหมปันดัน
68
5302220026
นางสาวนิตยา หมอยา
69
5322220007
นางสาวนิธินันท์ ทองสม
70
5302220117
นางสาวนิฤมล เกตุมาก
71
5302220060
นางสาวนิศาชล ชูแก้ว
72
5322220053
นางสาวนุชรี คงขาว
73
5302220056
นางสาวนุรฮายาตี สุหลง
74
5322220030
นางสาวนูรีซัน มานิ๊
75
5302220095
นางสาวเนตรทราย ศรีโอสถ
76
5322220009
นางสาวบุญญาภรณ์ รอดภัย
77
5102210013
นายเบญจพล พิสุทธิ์กุลกิจ
78
5322220014
นางสาวเบญจมาศ ชาติวิชิต
79
5322220027
นางสาวปนัดดา สุดใจ
80
5302220114
นางสาวประภานุช บุญศัพย์
81
5322220046
นางสาวประภาศิริ บุษบงค์
82
5302220080
นางสาวปราณี เชื้อหอม
83
5212220028
นางสาวปรีดา สุวรรณชาตรี
84
5322220036
นางสาวปวีณา แขกพงศ์
85
5322220032
นางสาวปัญจรีย์ จันทร์ทอง
86
5302220076
นางสาวปัทมา จินศรีพานิช
87
5302220057
นางสาวปัทมา ชูทับ
88
5322220033
นางสาวปาริชาต ดินลานสกูล
89
5322220017
นางสาวปิ่นชนก ปานหวาน
90
5302220059
นางสาวปิยภรณ์ หนูจีนเส้ง
91
5102210076
นางสาวพนารัตน์ บัวบาน
92
5302220116
นางสาวพรรณชนก เทพทอง
93
5302220084
นางสาวพรรณทิพา ทองชู
94
5322220010
นางสาวพรฤดี หนูแก้ว
95
5322220078
นางสาวพรสวรรค์ สหะวิริยะ
96
5302220025
นางสาวพัชรี ประดาศักดิ์
97
5102210014
นางสาวพิชญาภา บุญพรัด
98
5302220020
นางสาวพิมพ์ชนก คงเหลือง
99
5302220029
นางสาวเพ็ญจันทร์ วรรณรักษ์
100
5302220024
นางสาวเพ็ญจันทร์ ศรีวิชา
101
5302220045
นางสาวแพรทราย คชภักดี
102
5222220032
นางสาวแพรทิพย์ กำไรรักษา
103
5322220019
นางสาวภาณุ ขำเกิด
104
5102210025
นายมงคล ไชยประเสริฐ
105
5322220069
นางสาวมรดียะห์ กะจิ
106
5102210033
นางสาวมารีน่า หัสสะ
107
5302220082
นางสาวมาลี กะเจ
108
5122220063
นางสาวมีนี ทา
109
5102210060
นางสาวแม้นเดือน ทัศนเมธีกุล
110
5202220075
นางสาวไมสุรี บิง
111
5212220020
นางสาวยามีละห์ สานา
112
5302220081
นางสาวยามีหล๊ะ ปิ
113
5202210074
นางสาวยุวรา สมพืช
114
5322220037
นางสาวเยาวนาถ บัวการกิจ
115
5302220102
นางสาวรวิวรรณ ทองเกื้อ
116
5312220057
นางสาวรอซียะห์ โวะ
117
5202220116
นางสาวรักชนก เนียมเอียด
118
5302220033
นางสาวรัตนา มะนะโส
119
5322220034
นางสาวรินนา นิลพรหม
120
5302220087
นางสาวรุ่งฤดี ยอดนุสิทธิ์
121
5102210087
นางสาวรุจิดา ธนวัฒนสิน
122
5102210081
นางสาวรูไดนี แมเงาะ
123
5302220103
นางสาวละห์ฮันนา สาและ
124
5302220066
นางสาววทิดา เอียดปาน
125
5302220010
นางสาววรรณธิดา รักไทย
126
5102210049
นางสาววรรณฤดี เกื้อคลัง
127
5302220013
นางสาววรรณา สาระการ
128
5102210004
นางสาววรรณิษา แจ่มศรี
129
5302220019
นางสาววรรณิษา สิงห์มณี
130
5302220037
นางสาววราภรณ์ กิ้มเส้ง
131
5302220096
นางสาววราภรณ์ ศรีเพ็ชร
132
5302220107
นางสาววันวิสาข์ เครือแป้น
133
5322220001
นางสาววันวิสาข์ แดงหลิ่ม
134
5302220093
นางสาววิภาวดี โอสถสุวรรณ์
135
5212220005
นางสาววิไลวรรณ อิวิโส
136
5202220115
นางสาวแวรอฮันนี ดาเล็ง
137
5302220002
นางสาวแวรูซีตา หมิ๊โด
138
5002210029
นางสาวศรัญญา ศิริว่องสกุล
139
5302220021
นางสาวศรัญญา สุขยัง
140
5102210086
นางสาวศศิธร ขันนา
141
5302220039
นางสาวศศิธร ตีบยอ
142
5102210029
นางสาวศศิวิมล หญ้าปรัง
143
5102210068
นางสาวศิรประภา สุวรรรณเจริญ
144
5102210069
นางสาวศิรภัสสร แวอุเซ็ง
145
5302220018
นางสาวศิริขวัญ ธรรมชาติ
146
5322220008
นางสาวศิรินทรา ยกบุตร
147
5102210038
นางสาวศิรินทิพย์ รำไพ
148
5302220108
นางสาวศิรินันท์ มาสสุวรรณ์
149
5322220096
นางสาวศิริพร คทายุทธ
150
5302220086
นางสาวศิริพร เซ่งสวัสดิ์
151
5302220027
นางสาวศิริวรรณ จันทร์ต้น
152
5302220067
ว่าที่ ร.ต. หญิงศิวพร พรมจิตร
153
5302220079
นางสาวศุภานันท์ กลิ่นจันทร์
154
5322220035
นางสาวสนธยา เจ๊ะดุหมัน
155
5302220113
นางสาวสมจิตต์ จินดาสุวรรณ
156
5302220110
นางสาวสมใจ จินดาสุวรรณ
157
5102210024
นางสาวสมฤดี กุมแก้ว
158
5302220016
นางสาวสมศรี สาระวารี
159
5212220035
นางสาวสะลีฝะ หยีหมาน
160
5302220048
นางสาวสายทิพย์ ทองช่วย
161
5202220119
นางสาวสารีตา เจะอามะ
162
5322220006
นางสาวสาลีฝ๊ะ หมะอะ
163
5302220011
นางสาวสาวิตรี รามยัง
164
5102210058
นางสาวสีซาริสมี วาแม
165
5212220012
นางสาวสีระสา ทองชุมนุม
166
5302220005
นางสาวสุกรรณตา ชัยเพชร
167
5202220095
นางสาวสุคนธ์ คงสำเร็จ
168
5322220048
นางสาวสุจิตรา เม่งเลี่ยม
169
5212220011
นางสาวสุชาดา แก้วชูช่วย
170
5312220021
นางสาวสุชาทิพย์ โชติกมาศ
171
5212220024
นางสาวสุทธิดา ชูรักษ์
172
5322220015
นางสาวสุทธิมา นพคุณ
173
5302220069
นางสาวสุธิรา ปานกำเนิด
174
5322220047
นางสาวสุนันทนา ศรีสว่าง
175
5302220041
นางสาวสุนิษา จันทร์ศรีกรด
176
5202220025
นางสาวสุนิษา จันเอียด
177
5322220052
นางสาวสุนิษา ลิ่นล้วน
178
5122220014
นางสาวสุปราณี สกูลวงษ์
179
5302220014
นางสาวสุพรรษา บุญมา
180
5322220058
นางสาวสุพัชยา เกื้อบุตร
181
5122220009
นางสาวสุภาวดี ธรรมจินโณ
182
5302220120
นางสาวสุมินตรา วรรณขาว
183
5102210012
นายสุรศักดิ์ อมรพจน์นิมมาน
184
5122220061
นางสาวสุไรณี ดุลญา
185
5302220098
นางสาวสุวีวัลย์ บุตรแขก
186
5102210010
นางสาวเสาวณี ศรีไสว
187
5302220009
นางสาวแสงระวี เพ็ชรเจริญ
188
5002210018
นางสาวหนึ่งฤทัย ลิขิตศรีไพบูลย์
189
5102210051
นางสาวอธิษฐาน สีสุข
190
5312220017
นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สุนทร
191
5302220042
นางสาวอรพรรณ เกตุกาญจน์
192
5322220011
นางสาวอรรจิรา ขาวเผือก
193
5302220073
นางสาวอรวรรณ นิโสะ
194
5322220028
นางสาวอรวรรณ อิสโม
195
5202220005
นางสาวอรอนงค์ ภูมิระเบียบ
196
5302220077
นางสาวอรอุมา เกตุจีด
197
5302220035
นางสาวอรินทร์ตา หนูเลี่ยง
198
5302220050
นางสาวอริศรา สงสุข
199
5302220044
นางสาวอรุณทิพย์ ขวัญแก้ว
200
5322220092
นางสาวอังคณา พุทธชาติ
201
5212220022
นางสาวอังสุมาลิน ทองสีนุ่น
202
5212220019
นางสาวอัจฉรา ศิริวัง
203
5102210065
นางสาวอัญชิรา เลิศรัตนเกียรติ์
204
5302220111
นางสาวอัญญมนี สุวรรณรัตน์
205
5302220090
นางสาวอาซีซะห์ ปังหลีเส็น
206
5302220001
นางสาวอาซีย๊ะ สะบูดิง
207
5322220093
นางสาวอาภรณ์ ทองยิ้ม
208
5322220020
นางสาวอาภาพร บุตรเอก
209
5222220001
นางสาวอามีเนาะ มะแซ
210
5222220031
นางสาวอารอฝะ อุหยัน
211
5222220007
นางสาวอารีนี ดือราแม
212
5212220008
นางสาวอารีระห์ หวังเสล่
213
5102210026
นางสาวอาลีสาห์ เจะวานิ
214
5302220032
นางสาวอาอีเสาะ แลยะลี
215
5102210084
นางสาวอุมาภรณ์ ผลบุญ
216
5322220066
นายอุสมาน กะโด
217
5302220101
นางสาวเอราวรรณ์ อออิปก
218
5302220003
นางสาวฮูดีบะห์ อาลี