แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายนามดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • คณะรัฐศาสตร์
 • สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

 • รายนามมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท

  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • คณะรัฐศาสตร์
 • สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

 • รายชื่อมหาบัณฑิตที่เข้ารับประสาทประกาศนียบัตร

  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

 • รายนามบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

  คณะบริหารธุรกิจ
 • สาขาการจัดการ
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
 • คณะนิติศาสตร์
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะรัฐศาสตร์
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 • สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
 • สาขาวิชาพัฒนาสังคม
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์

 • DIDYASARIN INTERNATIONAL COLLEGE
 • Bachelor of Arts (International Business English)
 • Bachelor of Arts (Business Chinese)
 • Bachelor of Business Administration (International Business Management)
 • Bachelor of Arts in Multimedia and Graphic Design
 • Bachelor of Fine and Applied Art (Digital Media Design)
 • Bachelor of Arts (Tourism Industry)
 • รายนามบัณฑิตทั้งหมด