รายนามบัณฑิตที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑

รายนามดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • คณะรัฐศาสตร์
 • สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

 • รายนามมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท

  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • คณะรัฐศาสตร์
 • สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

 • รายนามผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต

  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

 • รายนามบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

  คณะบริหารธุรกิจ
 • สาขาการจัดการ
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
 • คณะนิติศาสตร์
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะรัฐศาสตร์
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 • สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
 • สาขาวิชาพัฒนาสังคม
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์

 • DIDYASARIN INTERNATIONAL COLLEGE
 • Bachelor of Arts (International Business English)
 • Bachelor of Education (English)
 • Bachelor of Arts (Business Chinese)
 • Bachelor of Business Administration (International Business Management)
 • Bachelor of Arts in Multimedia and Graphic Design
 • Bachelor of Fine and Applied Art (Digital Media Design)
 • Bachelor of Arts (Tourism Industry)
 • นักศึกษาคะแนนยอดเยี่ยม
  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  คณะบริหารธุรกิจ คะแนน
  เฉลี่ยสะสม
  สาขาวิชาการจัดการ
  นางสาวชนิภรณ์  ณ สงขลา ๓.๔๑
  สาขาวิชาการบัญชี
  นางสาวนูรีฮัน  โตะลู   ๓.๙๗
  สาขาวิชาการตลาด
  นางสาวไพรุส  ขาเดร์   ๓.๖๐
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  นางสาววิศิษฏ์นาฏ  ช่วยรักษ์ ๓.๗๖
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
  นายทักษพร  พันธ์เล็ก   ๓.๘๒
  คณะนิติศาสตร์ คะแนน
  เฉลี่ยสะสม
  นางสาวอัสมา  นูรุลอาดิล   ๓.๘๕
  คณะรัฐศาสตร์ คะแนน
  เฉลี่ยสะสม
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  นายไตรภพ  จำนงค์   ๓.๗๓
  สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  นางสาวรัษฎาพร  ชุมดี   ๓.๘๔
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
  นางสาวอารดา  หมัดอะดำ   ๓.๗๑
  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คะแนน
  เฉลี่ยสะสม
  สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
  นายกฤชเดช  สวัสดิเวทิน   ๓.๘๙
  คณะนิเทศศาสตร์ คะแนน
  เฉลี่ยสะสม
  นางสาวฐาปนี  ทองหัตถา   ๓.๘๗
  วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน คะแนน
  เฉลี่ยสะสม
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  นางสาวปาริชาต   รักษรเงิน ๓.๘๐
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  นางสาวฟาริดา  โต๊ะนาย   ๓.๙๖
  สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
  นางสาวศศินา  แซ่เฮ้ง   ๓.๕๐
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  นางสาวมัลลิกา  ขันธนเดช ๓.๕๐
  นักศึกษาคะแนนยอดเยี่ยม
  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
  คณะบริหารธุรกิจ คะแนน
  เฉลี่ยสะสม
  สาขาวิชาการจัดการ
  นางสาวกนกพร  ผิวเหลือง ๓.๗๘
  สาขาวิชาการบัญชี
  นางสาวกัณฐิกา  คมนาคม   ๓.๗๖
  สาขาวิชาการตลาด
  นางสาวมุมีนะห์  มะลี   ๓.๔๐
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  นางสาววรัญญา  รัตนชัยนนท์ ๓.๙๐
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  นางสาวกมลชนก  หนูเกตุ   ๓.๗๐
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
  นางสาวระวิวรรณ  พุทธา   ๓.๖๔
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
  นางสาววรัญญา  สุวรรณวงศ์ ๓.๗๓
  คณะนิติศาสตร์ คะแนน
  เฉลี่ยสะสม
  นายกานต์  อินทคชสาร   ๓.๘๐
  คณะรัฐศาสตร์ คะแนน
  เฉลี่ยสะสม
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  นางสาวชนัญญา  มุ่งวัฒนา ๓.๘๖
  สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  นางสาวฤทัยธาร  การชนะไชย ๓.๗๔
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
  นางสาวชลธิชา  บั้นบูรณ์   ๓.๖๘
  สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  นางสาวรชยา  สุทธินันท์   ๓.๗๖
  คณะนิเทศศาสตร์ คะแนน
  เฉลี่ยสะสม
  นางสาวนิภาพรรณ  สุกเผือก ๓.๖๗
  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คะแนน
  เฉลี่ยสะสม
  สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  นางสาวสุนิสา  ณ นคร   ๓.๓๘
  สาขาวิชาภาษาไทย
  นางสาวนิบัลกิซ สาและ   ๓.๘๙
  วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน คะแนน
  เฉลี่ยสะสม
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  นางสาวฮามีด๊ะห์ สะอะ   ๓.๕๙
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  นายกิตติพิชญ์  พุทธา   ๓.๖๔

  รายนามบัณฑิตทั้งหมด