กำหนดการ

การเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑


รายละเอียดและราคารูปถ่ายบัญฑิต | สถานที่รับและคืนชุดครุย
>> กำหนดการและรายละเอียด <<


ด้วยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 19 และรุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงขอให้บัณฑิต / มหาบัณฑิต / ดุษฎีบัณฑิตทุกคนไป รายงานตัวและเข้าซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

5 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น.

- บัณฑิต /มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตรายงานตัวและพิธีซ้อมย่อย ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้แต่งกายชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ
- รับชุดครุย

6 มีนาคม 2563 เวลา 07.00 น.

- พิธีซ้อมใหญ่ ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้แต่งกายชุดนักศึกษา หรือเครื่องแบบข้าราชการ (ชุดขาว) และสวมครุยวิทยฐานะ
- ถ่ายรูปหมู่ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

8 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น.

- พิธีประสาทปริญญาบัตรโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการเป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้แต่งกายชุดนักศึกษา หรือเครื่องแบบข้าราชการ (ชุดขาว) และสวมครุยวิทยฐานะหมายเหตุ

- บัณฑิต / มหาบัณฑิต / ดุษฎีบัณฑิตทุกคนจะต้องผ่านการซ้อมย่อย และซ้อมใหญ่ทั้ง 2 วัน มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การเข้ารับปริญญา
- การแต่งกายสำหรับ บัณฑิต / มหาบัณฑิต / ดุษฎีบัณฑิต ( คลิกดูรายละเอียด )
- หากยังไม่จองครุย ให้รีบดำเนินการ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
- สามารถตอบรับการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรได้ทาง website : www.hu.ac.th หรือ โทร 0-7420-0331-2