การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 12
The 12th Hatyai National and International Conference
Online Conference

โดยเปิดรับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2564

ลงทะเบียนระดับชาติ ลงทะเบียนระดับนานาชาติ       หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม
รายละเอียดการจัดเตรียมบทความ       Template บทความ       เงื่อนไขการส่งผลงาน
Download Proceeding       กำหนดการ       รูปแบบการนำเสนอ

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ


สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
gym

กลุ่มเป้าหมาย


นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และบุคคลทั่วไป

ระยะเวลา และสถานที่จัดการประชุม


วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หลักการและเหตุผล


สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศ นอกจากมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานของประเทศแล้ว ยังมีหน้าที่พัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้ที่ทันสมัยถ่ายทอดสู่สังคม โดยเฉพาะการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์และความก้าวหน้าทางวิชาการภายใต้จุดเน้นของนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม

ราบละเอียดเพิ่มเติม
gym

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดถึงการสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัย
2. เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก
4. เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในภาคใต้

girls in gym

กำหนดการ

08.30 - 09.00 น. ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานเข้าสู่ห้องประชุมออนไลน์ที่กำหนดไว้
09.00 - 09.20 น. พิธีเปิด
- กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย และประธานดำเนินการ
- กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิด
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
09.20 - 09.30 น. รับชมวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์หน่วยงานร่วมจัดการประชุม และวิดีทัศน์แสดงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
09.30 น. เป็นต้นไป เริ่มนำเสนอผลงานในแต่ละห้องประชุม โดยใช้ระบบ Google Hangouts Meet
(ระดับชาติ)
- การเมืองการปกครองและนิติศาสตร์
- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- การศึกษา
- บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
(ระดับนานาชาติ)
- Education
- Social Science

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียน

แผนและปฏิทินการจัดโครงการ

ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา
1 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2 เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็ม และชำระเงิน ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2564
3 พิจารณาบทความวิจัย 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2564
4 แจ้งผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ 1 - 30 พฤษภาคม 2564
5 ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1 - 30 พฤษภาคม 2564
6 การประชุมหาดใหญ่วิชาการฯ ครั้งที่ 12 25 มิถุนายน 2564อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทผู้เข้าร่วม
อัตราค่าลงทะเบียน                
ชำระภายใน ธ.ค.63 ชำระหลังจาก ธ.ค.63
นำเสนอผลงานระดับชาติ 1,200 บาท 1,600 บาท
นำเสนอผลงานระดับนานาชาติ 2,500 บาท 3,000 บาท
ผู้เข้าร่วมรับฟัง (ไม่นำเสนอผลงาน)
500 บาท
ลงทะเบียนระดับชาติ หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงไทย สาขาราษฎร์อุทิศ
ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เลขที่: 961-0-01258-2
ประเภท: ออมทรัพย์