สารบัญ


ระดับชาติ

- กลุ่มการเมืองการปกครองและนิติศาสตร์

003-PS เรื่อง ธรรมาภิบาลกับการปฏิรูประบบราชการของสิงคโปร์
                              โดย สุทธิชัย รักจันทร์, ธนา มณีพฤกษ์, ปัฐมพงศ์ รัตนโกศัย และวันเฉลิม ว่องสนั่นศิลป์

030-PS เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักปลัดในสถานการณ์การระบาดโรคโควิด 19 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองมานิง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
                              โดย มูนา ยีดอรอแม, ซูไรยา อาแว, ซูไฮลา อาแว, วัชระ ขาวสังข์ และภูตรา อาแล

031-PS เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจการบริหารงาน กองคลังในสถานการณ์โควิด 19 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองมานิง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
                              โดย นาเดีย อับดุลเร๊าะมัน, โสรยา สามะ, มุรนี ดามิ และวัชระ ขาวสังข์

036-PS เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายอุปกรณ์เพิ่มความสุขทางเพศ (เซ็กซ์ทอย) ให้เป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย
                              โดย เชิดพงศ์ จินดาสุวรรณ์

038-PS เรื่อง วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
                              โดย ณัฐดนัย พยัฆพันธ์

039-PS เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองคอหงส์
                              โดย วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล, นุกูล ชิ้นฟัก, นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว, ฐิติพงศ์ เกตุอมร และจิตกรี บุญโชติ

047-PS เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเชิงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง)
                              โดย เฉลิมศักดิ์ บุญนำ และสุนิสา เชาวน์เมธากิจ

056-PS เรื่อง วิศวรัฐศาสตร์: การเมืองการปกครองที่พึ่งพา
                              โดย นุกูล ชิ้นฟัก, วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล, นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว, พิมพ์ณดา เขมกุลนาถ, สามารถ วราดิศัย, พัตรธีรา สุวรรณวงศ์, สุนิตดา ชูสวัสดิ์ และอดิศักดิ์ หวานใจ

098-PS เรื่อง ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัตภูมิวิทยา จังหวัดสงขลา
                              โดย หมัดเฟาซี รูบามา, จิตกรี บุญโชติ, นพวัลภ์ มงคงศรี, คัมภีร์ ทองพูน, สุกรี บุญเทพ, พัตรธีรา สุวรรณวงศ์, คารม บัวผัน, ไกรษร วงศ์พรัด และอับดุลเราะมัน มอลอ

099-PS เรื่อง บทบาทเพศสภาพตามหน้าที่และสิทธิในด้านครอบครัว สังคม และการเมืองไทย: มุมมองนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ
                              โดย หมัดเฟาซี รูบามา, จันทราทิพย์ สุขุม, สนัน ยามาเจริญ, และอับดุลเราะห์มัน มอลอ

106-PS เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรณีศึกษาสำนวนฟ้องคดีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของบริษัทสยาม แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด(คดีที่ฟ้องระหว่างเดือนมกราคม – ตุลาคม พ.ศ.2562)
                              โดย วรา บุญพันธ์, ศิริรัตน์ นวลเลื่อน, นัฐนันท์ แสนโยชน์ และปูชิตา ชูเชิดปานรังษี

107-PS เรื่อง บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วม : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
                              โดย คัมภีร์ ทองพูน, สิริลักษณ์ ทองพูน, พัตรธีรา สุวรรณวงศ์, สิริกานต์ ทองพูน และจริยา หมัดศรี
- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

007-HU เรื่อง วรรณกรรม: ความเข้าใกล้วาระสุดท้ายก่อนตาย และโลกอีกใบหลังจากนี้
                              โดย ฮากิม สุดินปรีดา, ธนา มณีพฤกษ์ และซาฮีฏีน นิติภาค

008-HU เรื่อง โควิด-19 และสลาวอย ซิเซก: ปรัชญามีความสำคัญพอ ๆ กับ “เซเว่นฯ”
                              โดย ชาญวุฒิ ทองแกมแก้ว, ฮากิม สุดินปรีดา และฐิติพงษ์ เกตุอมร

010-HU เรื่อง ความพอเพียงนิยมกับมายาคติของคนชั้นกลางในสังคมไทย
                              โดย ธนา มณีพฤกษ์

016-HU เรื่อง การพัฒนาออกแบบเสื้อผ้ามัดย้อมแฟชั่นสำหรับสตรีวัยรุ่นมุสลิม
                              โดย อฐิติยา เนาว์ไพร, กานติมา โต๊ะระมัน, ณปภัช จันทร์เมือง และอัจฉรสิริ อนุมณี

021-HU เรื่อง ปัจจัยเหตุและผลของการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคบริการของประเทศไทย
                              โดย กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล

035-HU เรื่อง ภาพสะท้อนปัญหาสังคมที่เกิดจากอำนาจรัฐในเพลงแร็ป: จากศิลปินอเมริกันสู่ศิลปินไทย
                              โดย อธิภัทร เอิบกมล และพัชลินจ์ จีนนุ่น

037-HU เรื่อง สังคมปิตาธิปไตย : ภาพสะท้อนบุรุษมีอำนาจและสิทธิเหนือสตรี จากนวนิยาย “ข้างหลังภาพ” ของศรีบูรพา
                              โดย HE XIAO HUA และมาโนช ดินลานสกูล

040-HU เรื่อง กลวิธีการนำเสนอตัวละครเด็กพิเศษในวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมไต้หวัน : การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคม
                              โดย ทัศศิยาภรณ์ สุขสง และพัชลินจ์ จีนนุ่น

041-HU เรื่อง การ “เปลื้อง” “เปลือย” จิตใจมนุษย์ผ่านเรื่องเล่าใน มนุษย์สองหน้า ของอัลแบรต์ กามูส์ กับ ผีอยู่ในบ้าน ของ กนกพงศ์ สงสมพันธุ์
                              โดย ภูริณัฐ พฤกษ์เนรมิต และพัชลินจ์ จีนนุ่น

052-HU เรื่อง ความสนใจทางอาชีพและความถนัดทางอาชีพของประชาชนในตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
                              โดย เจตนา อินยะรัตน์, วรรณกร พลพิชัย และผ่องศรี พัฒนมณี

057-HU เรื่อง การประกอบสร้างภาพลักษณ์ของผู้หญิงสมัยใหม่ในวรรณกรรมเพลงของจ๊ะ อาร์สยาม
                              โดย อรบุษย์ บุษย์เพชร และพัชลินจ์ จีนนุ่น

058-HU เรื่อง การสร้างความหมายด้านภาพลักษณ์ของผู้ชายที่ไม่สมหวังกับความรักจากวรรณกรรมเพลงของ “เสก โลโซ”
                              โดย ภุชงค์ เสือทอง และพัชลินจ์ จีนนุ่น

060-HU เรื่อง ระหว่างทางกลับบ้าน : การถวิลหาบ้านเกิดในกวีนิพนธ์ไทยที่ได้รับรางวัลซีไรต์ ปี 2562
                              โดย คุณาพร ทองลอย และพัชลินจ์ จีนนุ่น

061-HU เรื่อง การแปรสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยถิ่นใต้จังหวัดพัทลุง ตามปัจจัยทางสังคมด้านอายุ
                              โดย ปวเรศ วงศ์ฤคเวช และจอมขวัญ สุทธินนท์

062-HU เรื่อง รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง และพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นในอำเภอเมือง จังหวัดตรัง
                              โดย วรรณกร พลพิชัย, จันทรา อุ้ยเอ้ง, เจตนา อินยะรัตน์ และอมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ

063-HU เรื่อง การดัดแปลงตัวละครในวรรณกรรมเรื่อง “อิเหนาผู้ชายที่เป็นตุ๊ดแล้วเป็นทอมต่ออีกที” ที่มาจากวรรณกรรมเรื่อง “อิเหนา ฉบับหิกะยัต ปันหยี สะมิหรัง”
                              โดย ONG SHIN ROW และพัชลินจ์ จีนนุ่น

065-HU เรื่อง สถานภาพการวิจัยวรรณกรรม โดยใช้แนวคิดนิเวศสำนึกในช่วง พ.ศ. 2537 - 2563
                              โดย ปภัสรา แก้วสี, พัชรา นาคแก้ว, รัชฎากร ชูจันทร์ทอง, ณัฐธิดา วิริยะสัทธา, มาโนช ดินลานสกูล และพัชลินจ์ จีนนุ่น

066-HU เรื่อง ครูถูกสถาปนาให้กลายเป็น “อื่น” ผ่านข่าว เรื่องเล่าและข่าวลือท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศไทย
                              โดย เก็ตถวา บุญปราการ, เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, อภิรักษ์ จันทวงศ์, ธรรมนูญ บุญปราการ, อรัญญา ทิพย์อักษร, อุทร ทิพย์อักษร, นันทรัฐ สุริโย และนันทิยารัตน์ สุริโย

067-HU เรื่อง ปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของคนร่อนทองในสายธารเหมืองแร่ทองคำโต๊ะโมะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
                              โดย เก็ตถวา บุญปราการ, เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, ปัญญา เทพสิงห์, ธรรมนูญ บุญปราการ, อรัญญา ทิพย์อักษร, อุทร ทิพย์อักษร, นันทรัฐ สุริโย และนันทิยารัตน์ สุริโย

070-HU เรื่อง การแก้ปัญหาการรับมือและการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
                              โดย สีตีปาตีฮะร์ อีลา, อิควาณี วานิ, อาฟีดะห์ ดอเลาะ, วัชระ ขาวสังข์ และปิยะดา มณีนิล

075-HU เรื่อง พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ประจำปีการศึกษา 2563
                              โดย สุกรี บุญเทพ และหมัดเฟาซี รูบามา

076-HU เรื่อง ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563
                              โดย สุกรี บุญเทพ และหมัดเฟาซี รูบามา

079-HU เรื่อง สถานภาพการศึกษาวรรณกรรมโดยใช้แนวคิดอัตลักษณ์ (Identity) ในงานวิทยานิพนธ์ไทย (พ.ศ.2543 – 2563)
                              โดย อธิภัทร เอิบกมล และพัชลินจ์ จีนนุ่น

080-HU เรื่อง อัตลักษณ์ค่ายพัฒนาการอ่านการเขียนของสมาชิกกลุ่มนาคร
                              โดย มาโนช ดินลานสกูล และอัษฎาวุธ ไชยวรรณ

083-HU เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยครอบครัว ปัจจัยความรู้ และปัจจัยกลุ่มเพื่อนกับพฤติกรรมเสี่ยงใช้สารเสพติดในการจำแนกกลุ่มเพศชายและเพศหญิงของเยาวชนไทย ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
                              โดย ปกรณ์ ลิ้มโยธิน, เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, เก็ตถวา บุญปราการ, ชิดชนก เชิงเชาว์ และอภิรักษ์ จันทวงศ์

087-HU เรื่อง อัตลักษณ์ของกลุ่มคลื่นใหม่ในการจัดค่ายพัฒนาการอ่านการเขียน
                              โดย มาโนช ดินลานสกูล และนิยา บิลยะแม

093-HU เรื่อง สถานภาพและบทบาทตัวละครหญิงในรวมเรื่องสั้นกลางฝูงแพะหลังหัก
                              โดย ฟิรดา แวนาแว และสุรัสวดี นราพงศ์เกษม

094-HU เรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหา การใช้ภาษาและและภาพประกอบในหนังสือภาพสำหรับเด็กที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ happyreading
                              โดย อามานี จะปะกียา และสุรัสวดี นราพงศ์เกษม

103-HU เรื่อง การสร้างคำสแลงในหนังสือบันทึกของตุ๊ด
                              โดย สุพิศตรา อภิชาโต, ไพบูลย์ ดวงจันทร์ และสมิทธ์ชาต์ พุมมา

111-HU เรื่อง การศึกษาอัตลักษณ์ลวดลายเหรียญปัตตานีสู่การออกแบบเครื่องแต่งกายชุดเดรสบาติกด้วยบล็อกไม้ของกลุ่มบาราโหมบาร์ซา ชุมชนบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
                              โดย ชุติมา หวังเบ็ญหมัด, กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง, สิริลักษณ์ ทองพูน, วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล, วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง, ศุภฤกษ์ ทองประยูร และจิณัชญ์ดา วิทยาพันธ์ประชา

113-HU เรื่อง การประเมินผลงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
                              โดย กิตติ์รวี เลขะกุล, ประมาณ เทพสงเคราะห์, เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, พัชรินทร์ เสริมการดีและจรูญศักดิ์ บุญญาพิทักษ์

114-HU เรื่อง ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจขายตรง และการตลาดแบบตรงผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
                              โดย ธีรชญาน์ ศิริชัชวาลวงศ์, จิระพงค์ แก้วบัว, หมัดเฟาซี รูบามา และธัญวรัตน์ จาราสถิตย์

115-HU เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาการเล่นแชร์ผ่านสื่อออนไลน์
                              โดย ธีรชญาน์ ศิริชัชวาลวงศ์, พิชิต เปลี่ยนขำ, บากาเรีย กะจิ, และณัฐพงศ์ ช่วยแข็ง

117-HU เรื่อง สถานภาพการศึกษาวรรณกรรมบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในงานวิชาการของไทยในรอบ 12 ปี (พ.ศ. 2551-2563)
                              โดย กานต์ธิดา อ่อนเกตุพล และพัชลินจ์ จีนนุ่น

118-HU เรื่อง สถานภาพการวิจัยวรรณกรรมจีนในผลงานวิชาการ ในรอบทศวรรษ (พ.ศ. 2553 – 2563)
                              โดย He Xiao hua และพัชลินจ์ จีนนุ่น

125-HU เรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนของชุมชนบ้านช่องฟืน ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
                              โดย นิติยา ศรีพูล และเบญจวรรณ เพ็งหนู

127-HU เรื่อง การสื่อสารในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ด้วยกระบวนการโค้ช ตามรูปแบบ Points of you ในการส่งเสริมการเรียนรู้กรณีศึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “สู้โควิดด้วยทักษะการทำธุรกิจออนไลน์”
                              โดย จิณัชญ์ดา วิทยาพันธ์ประชา
- กลุ่มการศึกษา

001-ED เรื่อง การพัฒนาระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (ก.พ.7): กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
                              โดย ธนภัทร เจิมขวัญ, จารุวรรณ เพชรรักษ์, วันวิสาข์ ทองสง และพุฒิธร ตุกเตียน

002-ED เรื่อง การสร้างชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
                              โดย พิชญา สุวรรณโน

011-ED เรื่อง ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทำงาน รายวิชา การงานอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
                              โดย รอวีย๊ะ หะยีอิบร้อเหม, นงนภัสส์ มากชูชิต และชุติมา ทัศโร

012-ED เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสถิติ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
                              โดย ศมพรัตว์ เจ๊ะบ่าว, นงนภัสส์ มากชูชิต และชุติมา ทัศโร

014-ED เรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม ร่วมกับการใช้คำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัย
                              โดย พรรณวษา วัชรพันธุ์, ชัชวีร์ แก้วมณี และนพเก้า ณ พัทลุง

017-ED เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                              โดย รัฐชญา ขวัญทองยิ้ม, ประภาศ ปานเจี้ยง และชุติมา ทัศโร

019-ED เรื่อง ศึกษาปัญหาและความต้องการ นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลนครหาดใหญ่
                              โดย จรัส อติวิทยาภรณ์, เธียรชัย พันธ์คง, ประกาศ ปานเจี้ยง, อุบลรัตน์ ศรีวิเชียรอำไพ, จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา, จิตรลดา พันธุ์พณาสกุล, จิณัชญ์ดา วิทยาพันธ์ประชา และวิไลวรรณ ปราณจันทร์

020-ED เรื่อง ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีตามแนวคิดของโคดายที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการบรรเลงดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
                              โดย ชัยวัฒน์ เกษจันทร์ และวัน เดชพิชัย

022-ED เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการวาดภาพ โดยการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) ประกอบแบบฝึกทักษะการวาดภาพ วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย สุไหงอุเปสเตโกดอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
                              โดย อภิษฎา ดำมุสิก และชุติมา ทัศโร

025-ED เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ของครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
                              โดย พิชญา สุวรรณโน, รุ่งทิพย์ ปราโมทย์พันธุ์, ชญาน์ทัต เอี่ยวเรืองสุรัติ, ณัฐกา นาเลื่อน และจุฑารัตน์ คชรัตน์

032-ED เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตร และพื้นที่ผิวของทรงกลม โดยใช้เทคนิค KWDL ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
                              โดย โซเฟีย มะลุโบะ, ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ และพิริยา ปรุงเลิศบัวทอง

034-ED เรื่อง ความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป กับการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปที่สร้างเสริมทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรครู 5 ปี ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสงขลา
                              โดย อภินันท์ สิริรัตนจิตต์ และไพศาล ครูกิมโสม (วิสาโล)

044-ED เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการสอนวรรณคดีไทย เพื่อเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
                              โดย ลลิตา เภอเกลี้ยง และรุ่งทิพย์ ปราโมทย์พันธุ์

045-ED เรื่อง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
                              โดย พิมพ์ชนก ทองเงิน และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร

046-ED เรื่อง ภาวะผู้นำตามวิถีทางและเป้าหมายของผู้บริหารสตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
                              โดย สุดารัตน์ นารอยี และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร

048-ED เรื่อง บทบาทของผู้บริหารกับการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
                              โดย เสาวลักษณ์ บุญมาก และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร

049-ED เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของธอร์นไดค์ที่มีต่อโสตทักษะ ในรายวิชาดนตรีสากลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                              โดย ศุภชัย สมพงษ์ และประภาศ ปานเจี้ยง

051-ED เรื่อง คุณสมบัติของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตสองทะเล จังหวัดสงขลา
                              โดย สมจินต์ มุสิกรังศรี และศัจนันท์ แก้ววงศ์ศรี

053-ED เรื่อง ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ให้บริการที่พักในจังหวัดยะลา
                              โดย วันทนี แสงคล้ายเจริญ และนิชาภัทรชย์ รวิชาติ

054-ED เรื่อง ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร: กรณีศึกษาโรงเรียน คุณธรรมวิทยาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
                              โดย นฤมล อมรรัตน์วิทยา และจรัส อติวิทยาภรณ์

055-ED เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการขับร้อง วิชาดนตรีระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิกับ การเรียนรู้แบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
                              โดย ปิยะพันธ์ บางแก้ว และวัน เดชพิชัย

059-ED เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมจริยธรรมกับการมองโลกในภาพกว้างในการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนเอกชนสามัญสอนศาสนาอิสลาม เขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้
                              โดย เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, เก็ตถวา บุญปราการ, ตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร, จุฑารัตน์ คชรัตน์, เชาวนี แก้วมโน, อริสรา บุญรัตน์, วรชัย ปานนิตยพงศ์ และซัมซู สาอุ

064-ED เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนพื้นฐานโดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ (Storyline) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
                              โดย กิตติพันธ์ สิรเกรียงไกร และประภาศ ปานเจี้ยง

068-ED เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจำนวนตัวเลข โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาประเภทตัวเลข สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนขนาดใหญ่ในอำเภอละงู จังหวัดสตูล
                              โดย เพ็ญพิไล พรหมมี, จุฑารัตน์ คชรัตน์ และชุติมา ทัศโร

072-ED เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ จากวรรณคดีไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
                              โดย ซูฟียะห์ อาแว, ศิริภา จันทร์เกื้อ และวิมล งามยิ่งยวด

074-ED เรื่อง การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์ฮิระงะนะโดยใช้ชุดพัฒนาคำศัพท์สำหรับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
                              โดย ปิยภาณี หนูนุ่น และคุณัชญ์ สมชนะกิจ

078-ED เรื่อง ความวิตกกังวลในการเรียนภาษาญี่ปุ่นโดยวิธีการสอนแบบเน้น การสื่อสารของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 2
                              โดย คุณัชญ์ สมชนะกิจ

081-ED เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การวิเคราะห์คำและโครงสร้างประโยคสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
                              โดย เจรจา บุญวรรณโณ

082-ED เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมในวรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา โดยบูรณาการกับหลักคำสอนศาสนาอิสลามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบำรุงอิสลาม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
                              โดย มัสรา จะปะกียา, ชญาน์ทัต เอี่ยวเรืองสุรัติ และดารียา สะแลแม

084-ED เรื่อง การประเมินโครงการการประกวดความโดดเด่นด้านการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
                              โดย กรุณา แดงสุวรรณ, เยาวณีย์ ชูขำ, กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์, กนกกร ศิริสุข และพรรณี ผุดเกตุ

088-ED เรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
                              โดย อิสกัญดาร์ โตะมะ และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร

089-ED เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียน เรื่อง รำวงมาตรฐาน ด้วยกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลวัดนิโครธาราม) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองพัทลุง
                              โดย นิตยา เกิดกัน, ประภาศ ปานเจี้ยง และอริสรา บุญรัตน์

091-ED เรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
                              โดย ประภาศ ปานเจี้ยง และสุภาวดี ธรรมรัตน์

095-ED เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมุสลิมศึกษา จังหวัดสตูล
                              โดย สุพรรณี หมาดยุโส๊ะ, ฉารีฝ๊ะ พงค์หลง และจิตรพงษ์ เจริญจิตร

097-ED เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบจิ๊กซอว์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                              โดย สุพรรษา ภูมิดี, กอบกาญจน์ ศิริกุล, อิสราภรณ์ ทองสมนึก และปิยวัฒน์ เนียมมาลัย

100-ED เรื่อง ผลการใช้นิทานอีสปร่วมกับการสอนแบบบทบาทสมมติที่มีต่อการเข้าใจความหมายของคำกริยาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเบอเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
                              โดย ยามีละห์ นิเลาะ และสุรัสวดี นราพงศ์เกษม

108-ED เรื่อง การพัฒนาชุดทดลองวงจรเรียงกระแสอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
                              โดย ฐานันท์ ตั้งรุจิกุล, ณัฐกา นาเลื่อน และกิตตินันท์ จันทร์แป้น

109-ED เรื่อง การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาในการรับบริการจากแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
                              โดย ฐานันท์ ตั้งรุจิกุล, ณัฐกา นาเลื่อน และวริทธิ ลัคนาโฆษิต

112-ED เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ Verb to be ในประโยค Present Simple Tense โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษร่วมกับการใช้เกมบันไดงู สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
                              โดย สุพรรณี หมาดยุโส๊ะ, ซารีน่า ปะลาวัน และสุกรี บุญเทพ

122-ED เรื่อง การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
                              โดย ศิวา ขุนชำนาญ และจรัส อติวิทยาภรณ์

123-ED เรื่อง ความพร้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนระบบช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
                              โดย ทรงศักดิ์ ทองพิทักษ์ และจรัส อติวิทยาภรณ์

124-ED เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในยุค วิถีใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
                              โดย กฤติภัทรกร ศิริภัทรนิธิโภคิน, จรัส อติวิทยาภรณ์ และนิรันดร์ จุลทรัพย์

126-ED เรื่อง ผลการเรียนรู้ในรายวิชาศิลปะการนำเสนองาน ผ่านโครงการ “การเผยแพร่งานวิจัยผ่านนักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่นภาคใต้”
                              โดย สินี กิตติชนม์วรกุล

128-ED เรื่อง ความคาดหวังของนายจ้างในธุรกิจค้าปลีกต่อผลการเรียนรู้และ ทักษะวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาระดับระดับอาชีวศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
                              โดย คนึงนิจต์ หนูเช็ก, ทัศนีย์ ประธาน, สุวัจนี เพชรรัตน์, พรทิพย์ เสี้ยมหาญ และกุลนาถ สิรินาราภัทร
- กลุ่มบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

004-BU เรื่อง ศักยภาพในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาเซรามิกดินสามน้ำ ดีไซน์ร่วมสมัย อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
                              โดย คณิดา ไกรสันติ, ฐานันท์ ตั้งรุจิกุล, พาฝัน รัตนะ และบุญรัตน์ บุญรัศมี

005-BU เรื่อง ปัจจัยด้าน 7R ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหาร จากธรรมชาติของผู้บริโภค กรณีศึกษา ห้างเสรีสรรพสินค้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
                              โดย บุญฑริกา จันทร์เทศ, อนิตา ประดาอินทร์ และปัญจพร ศรีชนาพันธ์

009-BU เรื่อง การเปรียบเทียบระดับความสำคัญในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา
                              โดย มณีรัตน์ รัตนพันธ์ และประสิทธิ์ รัตนพันธ์

013-BU เรื่อง การอธิบายราคาหลักทรัพย์จากตัวชี้วัดทางการเงินในกลุ่มธุรกิจบริการ
                              โดย อัยย์ญาดา ศรีแก่นจันทร์, กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์, กิตติศักดิ์ สรแพทย์, ไขแสง ขุนพาสน์ และวิทยา อรุณศิริเพ็ชร

015-BU เรื่อง การปรับตัวของค่ายมวยไทยเพื่อการท่องเที่ยวท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต
                              โดย ภานุวัฒน์ ศรีมาฆะ และอุมาพร มุณีแนม

018-BU เรื่อง องค์กรแห่งนวัตกรรม กรณีศึกษา บริษัทผู้ให้บริการด้านการจองที่พักออนไลน์ (Online Travel Agent) ในประเทศไทย
                              โดย อนันต์กันต์ ชมภูทีป และอัญณิฐา ดิษฐานนท์

069-BU เรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว ชุมชนชัยบุรี จังหวัดพัทลุง
                              โดย วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง, กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง, วรรณะ วิจิตร และนิศาชล สกุลชาญณรงค์

090-BU เรื่อง ทัศนคติของผู้บริโภคต่อบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารปรุงสำเร็จที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
                              โดย ไตรภพ โยธาดี และทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร

092-BU เรื่อง แนวทางการจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวของอำเภอ สทิงพระ จังหวัดสงขลา
                              โดย เศรษฐวัฒน์ คำสุวรรณ และปองพชร ธาราสุข

102-BU เรื่อง ความสุขในการทำงานของบุคลากรด้านสุขภาพในโรงพยาบาลภาครัฐ 4 จังหวัดภาคใต้
                              โดย เยาวลักษณ์ ตระกูลเมฆี และวิมล งามยิ่งยวด

110-BU เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์กล่องซิปรอบจากกระจูดรายา: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านพรุกาบแดง 110/1 หมู่ที่7 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อการกำหนดราคาขายที่เหมาะสม
                              โดย ทิพวรรณ รัตนพรหม, นิฟาตีฮะ ปัตนวงศ์, นันทิกานต์ ประสพสุข และเนตรวดี เพชรประดับ
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

006-SC เรื่อง แอปพลิเคชันจัดการข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนส่งเสริมศาสนา วิทยามูลนิธิ
                              โดย สารภี จุลแก้ว, ณิชารีย์ สาโส๊ะ และเกศินี บุญช่วย

050-SC เรื่อง การศึกษาการเคลื่อนที่ของอนุภาคในบ่อศักย์ที่มีความลึกอนันต์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB และ SIMULINK
                              โดย ชนนาถ ด้วยคุ้มเกล้า และประสงค์ เกษราธิคุณ

071-SC เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อแนะนำอาชีพด้านไอทีสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
                              โดย ภุมริน หรั่งน้อย, คุณัญญา ส้มเกลี้ยง, ปิยนันท์ เทียบศรไชย และประภาส ทองรัก

101-SC เรื่อง การศึกษาเอกลักษณ์สมุนไพรด้านจุลทรรศน์ลักษณะต้นสิรินธรวัลลี
                              โดย เจษฎา อุดมพิทยาสรรพ์

105-SC เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบบริหารจัดการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
                              โดย ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, กูฮาซัน ยีบากา และอนัส โดบีมอ

119-SC เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบครบวงจรเพื่อยกระดับ การท่องเที่ยวชุมชน
                              โดย จิตรพงษ์ เจริญจิตร และสุพรรณี หมาดยุโส๊ะ

120-SC เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาเรขาคณิต สำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา
                              โดย อภิรักษ์ พันธุ์พณาสกุล, ทศพร คงชูดวง และภคินท์ ธรรมวงศ์

121-SC เรื่อง การพัฒนาระบบเปิดประตูด้วยระบบจดจำใบหน้า
                              โดย เจริญ รุ่งกลิ่น, ศุภกร โพธิ์รุกข์ และณฐพล ผลระย้า
- กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

033-HE เรื่อง ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยติดเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ที่มีต่อความสม่ำเสมอในการใช้ยาต้านไวรัส ในโรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
                              โดย โกวิทย์ ทองละมุล

086-HE เรื่อง ผลของน้ำต้มใบกระท่อมที่มีสารไมตราจัยนินขนาดสูงเป็นเวลานาน ต่อการทดสอบกิจกรรมการเคลื่อนไหวในหนูถีบจักร
                              โดย มูรณีย์ มะแซ, จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล และดาร์เนีย เจ๊ะหะ

096-HE เรื่อง ความรู้ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชุมชนหนองทราย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
                              โดย อดิศักดิ์ หวานใจ, ภาสินี แซ่ฮ้อง, อลงกต หนูนาค, ธัญชนก สวัสดี และสุนันทา ตุกังหัน
ระดับนานาชาติ

- กลุ่ม Education

I001-ED เรื่อง Sugar Sweetened Beverages Impact on Body Mass Index: A Systematic Review and Meta-analysis
                              โดย Sawarat Chaijindaratana, Sasivimol Rattanasiri, Vijj Kasemsup and Ammarin Thakkinstian

I002-ED เรื่อง Towards Intelligent System Framework for Smart University Using Big Data Analysis
                              โดย Khin Sandar Kyaw, Tharnpas Sattayaraksa, Praman Tepsongkroh, Chanwut Thongkamkaew, Farida Sasha, Natsamol Jirangvoraphot and Jekita Charoen

I003-ED เรื่อง Using Picture Cards to Improve Vocabularies of the Seventh-grade Students at Kobkarn Suksa Foundation School, Thailand
                              โดย Sumontha Wongngam, Phremruthai Kaewdee, Thitiphong Ketamon, Hakim Sudinpreeda, Piyada Jingwangsa, Anchalee Watcharajinda

I004-ED เรื่อง Relationships among Knowledge, Attitudes, and Practices on Educational Quality Assurance of Teachers in Basic Education Institutions in Trang, Satun, Phatthalung and Songkhla
                              โดย Montree Denduang, Karuna Daengsuwan, Naiyana Yeema and Yaowanee ChooKuml

I005-ED เรื่อง Challenges to Teacher Education in Teaching Preparation: Factors Affecting Teaching Practices and Beliefs about Communicative Language Teaching of English Language Student-Teachers in Southern Thailand.
                              โดย Shenita Kaweian, Cheewala Badklang, Kholeeyoh Jehdo, Sunisa So-u and Treenuch Chaowanakritsanakul

I006-ED เรื่อง The Effectiveness of Using Word-Search Puzzle Games in Improving Vocabulary Mastery at the Eighth Grade High School Students, Krabi Province
                              I006-ED เรื่อง The Effectiveness of Using Word-Search Puzzle Games in Improving Vocabulary Mastery at the Eighth Grade High School Students, Krabi Province

I007-ED เรื่อง The Study of Southern Dialect Words in the Drama of Inao
                              โดย Prapas Panjiang

I008-ED เรื่อง Strategy of Character Education through Children Art Activity Based on Local Wisdom in Industry Revolution 4.0 Era
                              โดย Maria Agustiningrum, Ratno, Didik Ardi, Ririn Linawati and Luluk Elyana
- กลุ่ม Social Science

I001-SO เรื่อง The Struggle and the Adaptation of Marginal Characters in the Thai Novel “Chabon”
                              โดย Touchsiyaporn Suksong and Phatchalin Jeennoon

I002-SO เรื่อง The Effects of Convenience, and Customer Satisfaction on Switching Intention in the Context of Cambodian Banking Market
                              โดย Long Kim and Teerasak Jindabot

I003-SO เรื่อง The Development of the Production Model by Using the ARENA Simulation Software: A Case Study of a Toy Factory in Thailand
                              โดย Jirawadee Intakarn, Kawin Pinsamran and Sedthapoom Thoucharee

I004-SO เรื่อง Legal Challenges and Responses on Construction and Operation of Small Satellite Constellation
                              โดย Chandaphan Suwijak and Shouping Li

I005-SO เรื่อง A Study to Assess the Readiness of the Tourism Destinations in Namom District, Sonkhla Province
                              โดย Thiyada Kaewchana, Praman Tepsongkroh, Thanyasuparng Soponsiripakdee, Kwanrudee Prachaseree and Supaporn Taebanpakul

I006-SO เรื่อง Hybrid Feature Selection-Based Sentiment Analysis Concept: Case-Study of E-Commerce Opinion Mining Model
                              โดย Eddie Bouy B. Palad, Khin Sandar Kyaw, Tharnpas Sattayaraksa, Praman Tepsongkroh and Farida Sasha

I007-SO เรื่อง The Promotion and People Participation for Cultural Tourism: A Case Study of Khanmark Pathom Tradition in Klong Dan Community, Ranot District, Songkhla Province.
                              โดย Wachara Chaiyakhet, Thiyada Kaewchana, Praman Tepsongkroh, Jutamas Wisansing, Saowanee Rattanaaroon, Titayaporn Mordee and Yunida Viriyo

ดาวน์โหลดสารบัญ