ดาวน์โหลดปก   

สารจากอธิการบดี

  

         ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ไม่ว่าจะเป็น ดิจิทัลเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม และวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงต้องมีการปรับและการเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการดำเนินชีวิต ด้วยการพัฒนานวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox) การนำเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคมมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้และการอบรม การพัฒนาด้านการเกษตรยุคใหม่ (Smart Farmer) หรือ การใช้ Digital technology เพื่อจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data รวมทั้งการนำ Internet of Things (IoT) และ Mobile Technology ในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด เป็นต้น

         จากการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าดังกล่าวส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง รวมทั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จะต้องปรับเปลี่ยนทั้งหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้และการวิจัย ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านการวิจัย ด้วยการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการกำหนดแนวคิดการวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้ สู่การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ‘Action Research’ ร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด รวมทั้งการเผยแพร่สู่ผู้ใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง และการจัดการประชุมทางวิชาการเป็นกิจกรรมรูปแบบหนึ่งในการเผยแพร่ผลการวิจัยซึ่งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้ดำเนินการมาตลอด โดยการจัดการครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 13

         ในนามของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่.ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.(สสอท.) ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการในครั้งนี้.ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมประเมินผลงานวิจัย.และประธานการให้ข้อเสนอแนะในกลุ่มย่อย และผู้ร่วมกิจกรรมการประชุมทางวิชาการทุกท่าน.ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินโครงการที่มีส่วนร่วมในการจัดการประชุมและช่วยให้การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ.ครั้งที่.13 สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ.และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า.ความรู้ที่ได้รับจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการครั้งนี้ จะสามารถนำไปสู่การสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

  

  

  

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คำนำ

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 13

The 13th Hatyai National and International Conference

         การจัดประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ซึ่งด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน การประชุมในครั้งนี้จึงปรับรูปแบบเป็นการประชุมผ่านระบบ Online Conference โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนักศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนการสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัย สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ ทั้งหมดจำนวน 231บทความ โดยแบ่งเป็นระดับชาติ จำนวน 213 บทความ และระดับนานาชาติ จำนวน 18 บทความ ซึ่งบทความทุกฉบับได้ผ่านการคัดเลือก ประเมินคุณภาพทางวิชาการ และแก้ไขตามคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขา

         ทั้งนี้คณะผู้ดำเนินการจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ที่ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุม และคณะกรรมการดำเนินโครงการทุกท่าน ที่มีส่วนทำให้การประชุมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการไปได้ด้วยดี ซึ่งหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้

   ดาวน์โหลดปก-คำนำ   

สารบัญ

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 13

  ระดับนานาชาติ
  - Education Group
 
I001Ed      Title Examining Essential Competencies for Tourism and Hospitality Graduates: A Case of Public Leading Universities in Thailand
By Metha Dechthaisong, Pisorn Janvanichyanont, Phunthep Thorpengphumalai, Wijak Kerdubol and Sujitta Bunnag
1 - 22
 
I002Ed      Title Project Evaluation of MEP: Mini English Program by Applying CIPP Model at Chiang Rai Municipality School 7 Fang Min, Chiang Rai Province
By Pongpan Pintasaen
23 - 36
 
I004Ed      Title Development of Learning Computational Thinking Management Model Using Phenomenon-based Learning with the Aid of Infographics to Enhance Computational Thinking Skills of the Eighth Grade High School Students
By Sudarat Wongyos
37 - 52
 
I006Ed      Title Applying Phonics Instructional Method for Students’ Improvement of English Pronunciation
By Natthanicha Yusoh, Hakim Sudinpreeda and Anchalee Watcharajinda
53 - 64
 
I007Ed      Title The Effectiveness of Quizlet Application towards Students’ English Vocabulary Skill Improvement: A Case study of Secondary School Students of Yahasirayanukul School, Yala, Thailand
By Sareening Che-oumar, Thitiphong Ketamon and Hakim Sudinpreeda
65 - 75
 
I008Ed      Title The Effect of Picture Storytelling on English Vocabulary Knowledge of Seventh Grade Students at Phokiriratseuksa School
By Laosan Katemmadee, Thitiphong Ketamon and Hakim Sudinpreeda
76 - 87
 
I003Ed      Title Curriculum for Happiness: An Explorative Line of Thoughts Tackling with Happiness
By Hakim Sudinpreeda and Anchalee Watcharajinda
88 - 101
 
I005Ed      Title The Analysis of Factors Influencing Instructors’ Decision Making in Selecting Instructional Materials for General English Courses in Accordance with Byram’s Intercultural Communicative Competence
By Patchara Boonteerarak, Sureepan Thepud and Pearl Wattanakul
102 - 121
 
  - Social Science Group
 
I001So      Title Packaging Development of Crispy Lotus Blossom Cookie Local Food Product Group Moo.4, Ko Taeo Sub-district, Songkhla Province
By Kulaya Sriyom and Sriwan Khamtree
122 - 135
 
I002So      Title The Impact of the 3rd Wave of COVID19 on the Stock Market of Thailand
By Wisuwat Chujan, Nguyen Le Bao Ngoc and Ahmad Shabir Faizi
136 - 156
 
I003So      Title Exposure to Starbucks Advertisements on Facebook Affecting Taiwanese Customers' Perception of Starbucks' Brand Equity and Purchase Intention
By Luo Weiting, Pacharaporn Kesaprakorn and Archan Surat Itti-arun
157 - 171
 
I004So      Title The Influence of Idol Personality of K-Pop “Super Junior” on the Self-Esteem and Self-Construal Among Chinese Fan Club
By Qichu Wu, Pacharaporn Kesaprakorn and Napaphat Limvarakul
172 - 189
 
I005So      Title The Impact of Employee Engagement and Employee Empowerment on Job Motivation and Employee Performance: A Case Study of a Textile Company in Nigeria
By Chukwudi Lucky Madueke, Sasithorn Suwandee, Chairat Suriyapa and Felicito Jabutay
190 - 208
 
I006So      Title Disinformation as Digital Weapon and Public Discourse in the Armed Conflict of Southernmost Thailand
By Phirakan Kai-nunna
209 - 226
 
I007So      Title Barriers to Local Residents’ Participation in Coastal Tourism Development in Trang Province
By Thanin Sangkhaduang and Phattrawan Tongkumchum
227 - 237
 
I008So      Title A Comparative Assessment of Risk Management Practices and Travel-Related Risk Perceptions Among Thai Tourist Scuba Divers in Phuket, Thailand
By Panyaporn Jiamsajjamongkol and Tatiyaporn Jarumaneerat
238 - 252
 
I009So      Title Factors Affecting the Efficiency of The Airline Employees
By Keyi Zhu and Oraphan Decha
253 - 264
 
I010So      Title Towards Understanding of Choosing Entrepreneurship as A Career: Conceptual Framework on the Exploration of the Entrepreneurship Education and Personal Trait Factors Impact on Entrepreneurial Intention of Business Management Students
By Khin Sandar Kyaw, Tharnpas Sattayaraksa, Praman Tepsongkroh, Chanwut Thongkamkaew, Natsamol Jirangvoraphot, Farida Sasha, Thitiphong Ketamon and Joshua Akinlolu Olayinka
265 - 287
 
  ระดับชาติ
  - กลุ่มมนุษยศาสตร์
 
Hu-012      เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม: เนื้อหาและการใช้ภาษาในข้อความโฆษณาที่เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2563-2564
โดย สิริวรรณ นันทจันทูล และสุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
288 - 303
 
Hu-039      เรื่อง กลวิธีการใช้ภาษาในวาทกรรมการเงิน ของ Money Coach
โดย วรางคณา สุพรรณชนะบุรี, จริญญา ธรรมโชโต และอลิสา คุ่มเคี่ยม
304 - 318
 
Hu-126      เรื่อง ปัจจัยที่่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานขององค์กรในนิเวศธุรกิจเกมและอีสปอร์ตประเทศไทย
โดย กันตพงศ์ อินทร์จันทร์ และพาโชค เลิศอัศวภัทร
319 - 329
 
Hu-157      เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อโซเชียลของผู้สูงอายุในเรื่องการเปิดรับเนื้อหาทางการเมือง
โดย วริศรา จินดาผ่อง, คมชาญ อุปถัมภ์ และธนภัทร เต็มรัตนะกุล
330 - 352
 
Hu-173      เรื่อง ผลของโปรแกรมตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกต่อสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
โดย ศิรินันท์ ทองดี และสุพัทธ แสนแจ่มใส
353 - 368
 
Hu-174      เรื่อง ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุ
โดย เอมฤทัย กำเนิด, ธีระชน พลโยธา และสุพัทธ แสนแจ่มใส
369 - 383
 
Hu-184      เรื่อง ผลของโปรแกรมการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย มาธุรี อุไรรัตน์ และวันชัย ธรรมสัจการ
384 - 392
 
Hu-203      เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้คำศัพท์ผ่านการวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์เกาหลีเป็นภาษาไทย
โดย Kim Hak Hyun, ชิดชนก ยมจินดา และปุณยวัจน์ พรหมหล้า
393 - 403
 
Hu-207      เรื่อง พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2564
โดย สุกรี บุญเทพ, หมัดเฟาซี รูบามา และสุพรรณี หมาดยุโส๊ะ
404 - 417
 
  - กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
Sc-019      เรื่อง การศึกษาเสถียรภาพวงกว้างแบบเชิงเส้นกำกับจากตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของการสวมหน้ากากอนามัยสำหรับควบคุมการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่
โดย อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
418 - 431
 
Sc-029      เรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการสร้างช่วงความเชื่อมั่นสำหรับสัมประสิทธิ์การถดถอยลอจิสติกในข้อมูลที่มีมิติสูง โดยใช้การประมาณสองขั้นตอนด้วยวิธี Lasso + MLE และวิธี Lasso + Partial Ridge
โดย ณิชากร ไทยวงษ์ และวิฐรา พึ่งพาพงศ์
432 - 446
 
Sc-044      เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ร้านขายกาแฟ วิสาหกิจชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ จังหวัดชุมพร
โดย นภารัตน์ ชูไพร, สตรีรัตน์ ครุฑนิ่ม, โสรยา บุญมี และเอกรินทร์ วิจิตต์พันธ์
447 - 462
 
Sc-047      เรื่อง การระบุเกณฑ์ประเมินสำหรับการเลือกซอฟต์แวร์ 3 มิติ กรณีศึกษาของสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง
โดย ปรัชญา ฟูสิริพงษ์ และชุลีกร นวลสมศรี
463 - 472
 
Sc-060      เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ตรงด้วยวิธีต้นทุนฐานกิจกรรมตามเกณฑ์เวลา ของหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โดย อดินันทร์ มาหามะ, เสกสรร สุธรรมานนท์, นิกร ศิริวงศ์ไพศาล และภาสุรี แสงศุภวานิช
473 - 486
 
Sc-080      เรื่อง การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ: กรณีศึกษา ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โดย อารยา พันธ์สวัสดิ์, ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์, เสรี วงส์พิเชษฐ, เจษฎา โพธิ์สม, กานดา สายแก้ว และปุริมพัฒน์ สุขจำนงค์โตกุล
487 - 502
 
Sc-081      เรื่อง เครื่องวัดและขยายสัญญาณแบบล็อกอินอย่างง่าย สำหรับการใช้ในปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับปริญญาตรี
โดย ปรเมศวร์ อ่อนน้อม, จุฑาภรณ์ วรรณภูมิ, ทวี ฉิมอ้อย, มนู เฟื่องฟุ้ง และสายัณห์ ผุดวัฒน์
503 - 516
 
Sc-107      เรื่อง เว็บไซต์ขายผลิตภัณฑ์แปรรูป กรณีศึกษา ร้านแม่จันทร์กล้วยอบเนย
โดย บุญญฤทธิ์ อินทร์คำสอน, ปริญญา ราชวงศ์ และไพฑูรย์ งิ้วทั่ง
517 - 529
 
Sc-112      เรื่อง อุปกรณ์วัดค่าฝุ่น PM 2.5 แบบเคลื่อนที่
โดย ธนากร ภิรัญคำ, พิมพ์ลภัส มีภู่, ศุภนิดา พลมาศ และกิตติพงษ์ สุวรรณราช
530 - 541
 
Sc-115      เรื่อง ผลของการเปลี่ยนใจมาปฏิบัติตามกฎจราจรหลังจากได้รับการรณรงค์ให้ความรู้ที่มีผลต่อตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก
โดย เจษฎา สุจริตธุระการ
542 - 555
 
Sc-121      เรื่อง การพัฒนาสื่อวิดีทัศน์เพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก
โดย วันชนะ จูบรรจง, วีรเกียรติ จันทรี, นมิดา ซื่อสัตย์สกุลชัย และอภิชัย ซื่อสัตย์สกุลชัย
556 - 566
 
Sc-122      เรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อการแนะแนว กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
โดย รุ่ง หมูล้อม, อัครชัย สรรพค้า, ยศพร เสือสืบนุ่ม และอภิชัย ซื่อสัตย์สกุลชัย
567 - 580
 
Sc-141      เรื่อง การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับสนับสนุนโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทางการศึกษา
โดย ทรงวุฒิ ใยกะมุข, วรพันธ์ ยวงจันทร์, พงษ์พันธุ์ เฟื่องฟุ้ง, พงฐฉัตร เนียมทรง และภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล
581 - 592
 
Sc-163      เรื่อง พฤติกรรมการเผาไหม้ร่วมของเชื้อเพลิงไฮโดรชาร์และถ่านหินคุณภาพต่ำโดยการศึกษาการวิเคราะห์การสูญเสียน้ำหนักเมื่อได้รับความร้อนและจลนพลศาสตร์
โดย พัชราภรณ์ อัตโสภณวัฒนา, ตุลาการ เกตุวงษ์ และชินธันย์ อารีประเสริฐ
593 - 606
 
Sc-165      เรื่อง ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย
โดย กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์, ศรันย์ ตันวัฒนะพงษ์, ธนาศักดิ์ ข่ายกระโทก และอัจฉรา ชินนิยมพาณิชย์
607 - 622
 
Sc-194      เรื่อง ผลของอัตราการสวมหน้ากากอนามัยต่อตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของโรคไข้หวัดใหญ่ กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
โดย พิชชานันท์ กินรี, อนุรักษ์ วีระประเสริฐสกุล, เจษฎา สุจริตธุรการ และอนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
623 - 636
 
Sc-197      เรื่อง การศึกษาอัตราการฉีดวัคซีนในตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สำหรับการป้องกันโรคอีสุกอีใส กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
โดย ภาวิณี ศรีเรือง, กันตภน ชัยเสนา และอนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
637 - 651
 
Sc-199      เรื่อง การศึกษาตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการให้ความรู้สำหรับการป้องกันโรคตาแดง กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
โดย ธันย์ชนก รามจันทร์ และอนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
652 - 667
 
Sc-201      เรื่อง การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันที่ทำการกำนันตำบลปลักแรด
โดย พีระพัฒน์ แก้วเพชร, ภาณุพงศ์ จันดาหาร, ภาวินี อินทร์ทองและธนพงศ์ นิตยะประภา
668 - 683
 
Sc-218      เรื่อง การศึกษาองค์ประกอบธาตุในตัวอย่างดินด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ร่วมกับเทคนิค Energy Dispersive X-ray Spectroscropy เพื่อประยุกต์ใช้ในทางนิติวิทยาศาสตร์
โดย กาญจนาพร สินช่วยปราบ, ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง, ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี, อรทัย เขียวพุ่ม และปิยาภา จันทร์มล
684 - 693
 
Sc-235      เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการประมาณค่าจากตัวแบบการถดถอย สำหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบล็อกนอร์มอล ที่ถูกตัดปลายทางขวาแบบสุ่มที่มีการแจกแจงแบบเบตา
โดย ธัญพิชชา ยอดแก้ว และอนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี
694 - 709
 
  - กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 
Hel-082      เรื่อง ผลของสารเคลือบพื้นผิว 3 ชนิดต่อการรั่วซึมระดับจุลภาคของวัสดุกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์
โดย มนต์ชนก จงบุญเจือ, ขวัญชนก อยู่เจริญ และศิริจันทร์ เจียรพุฒิ
710 - 723
 
Hel-085      เรื่อง ผลของโปรแกรมสอนแปรงฟันด้วยวิธีมอดิฟายด์เเบสแบบแห้งของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
โดย ปิ่นอนงค์ ศรีสุวรรณ, ภัทราภรณ์ เต็งโรจน์นภาพร และอโศก คชตุ้ง
724 - 735
 
Hel-089      เรื่อง ผลของการใช้สารกระตุ้นการเกิดปฏิกิริยาบ่มตัวสองแบบร่วมกับยูนิเวอร์แซลแอดฮีซีฟต่อค่าความแข็งแรงพันธะกดออกของวัสดุก่อแกนฟันชนิดบ่มตัวสองแบบกับเดือยฟันไฟเบอร์
โดย ปรางทิพย์ สุขศรีจักรวาฬ และวิบุลย์ ไพศาลกอบฤทธิ์
736 - 751
 
Hel-095      เรื่อง โฟมนิกเกิลเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อย่อยสลายสีย้อมอินทรีย์และกำจัดแบคทีเรียในอากาศ
โดย ณัฐชา เจริญใหญ่, นันทกาญจน์ มุรศิต และสมพงศ์ โอทอง
752 - 761
 
Hel-110      เรื่อง การพัฒนาระบบการสื่อสารแบบ Real time สำหรับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในผู้สูงอายุเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย ปวีณา ลิมปิทีปราการ, พัจนภา ธานี, ปณิย ขีนทัพไทย และปัณฑิตา สุขุมาลย์
762 - 774
 
Hel-114      เรื่อง ความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในหมู่บ้านบ่อดินสอพอง ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
โดย สุจิตรา สุคนธมัต, ณัฐวดี จันคำ, ภัทรวริน สามารถ และสุกัญญา แซ่หลิม
775 - 790
 
Hel-116      เรื่อง ผลของกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนโดยใช้หลัก 5R ของประชาชน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
โดย ณิชรัตน์ ป้องแก้ว, สามารถ ใจเตี้ย และสิวลี รัตนปัญญา
791 - 804
 
Hel-124      เรื่อง การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อแยกความแตกต่างของกุ่มบกและกุ่มน้ำ
โดย พุทธิดา เทพนรรัตน์, พินภัทร ไตรภัทร, ณัฐชยา เซี่ยงฉิน, พรนภา เจริญกิจ, สุชาดา สุขหร่อง และประวิทย์ อัครเสรีนนท์
805 - 812
 
Hel-129      เรื่อง ความเข้ากันได้ทางชีวภาพระหว่างเมทาคริเลตไฮยาลูโรนิกแอซิดไฮโดรเจลชนิดก่อตัวด้วยแสงกับเซลล์ไลน์ไฟโบรบลาสต์แอล 929
โดย ธนกันต์ จิวะเจริญ, จิตติมา ลัคนากุล, นิรดา ธเนศวร และสรสัณห์ รังสิยานนท์
813 - 827
 
Hel-139      เรื่อง การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของจันทน์เทศและจันทน์ขาวด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรเมทรี
โดย กนกอร วัฒนพรชัย, รัตนา ผดุงรักษ์วิทยา, ประวิทย์ อัครเสรีรนนท์ และขจี ปิลกศิริ
828 - 835
 
Hel-164      เรื่อง ผลของสารห้ามเลือดที่มีอะลูมิเนียมคลอไรด์ต่อปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันของวัสดุพิมพ์ปากอีลาสโตเมอร์
โดย ณัฐธิดา โชควัฒนพรชัย และศิริจันทร์ เจียรพุฒิ
836 - 847
 
Hel-172      เรื่อง ผลของน้ำยาบ้วนปากโพรไบโอติกที่มีส่วนผสมของกัญชาต่อการลดสารสื่ออักเสบทูเมอร์เน็คโครติกแฟคเตอร์อัลฟ่า
โดย ณัฐพล นิสภา, มาลัย ทวีโชติภัทร์ และสรสัณห์ รังสิยานนท์
848 - 861
 
Hel-188      เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำแม่พร้าว บ้านงิ้วเฒ่าตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
โดย กฤช เขตอนันต์, สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร และจรวยพร ซาวขัด
862 - 876
 
Hel-205      เรื่อง การพัฒนารูปแบบความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์ ในการลดความผิดพลาดจากการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โดย ฮารีปีน มิสลิมิน และพงค์เทพ สุธีรวุฒิ
877 - 891
 
Hel-212      เรื่อง การวิเคราะห์ระบบไม้ค้ำยันเพื่อเลือกใช้และเป็นแนวทางในการออกแบบไม้ค้ำยันที่เหมาะสมกับไม้ขุดล้อมขนาดต่าง ๆ
โดย นภัสสรา ลัฐิกาพงศ์ และดร.อรวลี อมรลีตระกุล
892 - 906
 
Hel-215      เรื่อง การกำหนดขอบเขตเชิงเนื้อหาและตัวชี้วัดในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม
โดย ซัลซาบีล สะแม และเพ็ญ สุขมาก
907 - 919
 
Hel-221      เรื่อง ปัจจัยทำนายพฤติกรรมในการป้องกันโรคโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
โดย อินทิตา อ่อนลา, อัจฉริยาพร ชุมสงฆ์, อินทหวา คำโยธา, อริศรา ปลื้มใจ, อามิส โสภารัตน์, อาริญา ชัยทอง, อาริยา เสียงเพราะ, อารีรัตน์ ประจงจิตร, เอกรินทร์ พรมสุวรรณ และเรืองฤทธิ์ โทรพันธ์
920 - 932
 
Hel-223      เรื่อง การผลิตตุ๊กตาดินเผาจากกากตะกอนน้ำประปา
โดย เกียรติกุล แกล้วกล้า, เบญจมาศ นิลศิริ, พัชรัตน์ โคตรโสภา, เพ็ญนภา คำมัจฉา, รจฤดี โชติกาวินทร์, ธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์ และประยุกต์ เดชสุทธิกร
933 - 944
 
Hel-227      เรื่อง นวัตกรรม เรื่อง Development of an online patient visit request system in a hospital (ระบบการจองเข้าเยี่ยมผู้ป่วยออนไลน์)
โดย ณัฐวดี เสตพันธ์, ดาริกา วงศ์พิทักษ์, ทักษพร หลุมทอง, ธนัยพร ผาเหลา, ธัญลักษณ์ ศรีรักษา, ธันยพร สมศรี, นนทิยา ลุนาบุตร, นภสร พรมทา, นริศรา นิธิทรัพย์, นันทวรรณ วงษ์ศิลป์, อนุศร การะเกษ และทัตภณ พละไชย
945 - 959
 
Hel-233      เรื่อง เสื้อกั๊กพักไหล่
โดย มณฑาทิพย์ ยศโยค, เฟื่องลดา ศรีชัย, ภัทรวดี สุขศิริ, เพ็ชรรัตน์ ลือเดช, เพชรลัดดา รอดรัตน์, มณฑกานต์ ขุนพรม, มาริสา กาญจนสุวรรณ์, เยาวเรศ เจริญวงศ์, รัชดา บุญภักดี และจงลักษณ์ ทวีแก้ว
960 - 970
 
  - กลุ่มสังคมศาสตร์
 
So-011      เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
โดย ธนวัฒน์ รัศมี และวิไลลักษณ์ เรืองสม
971 - 987
 
So-027      เรื่อง การปรับตัวของการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0
โดย สุกัญญา มิตรเมฆ และเทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
988 - 1004
 
So-030      เรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการเดินทางทางอากาศของผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชียต่อความรับผิดชอบทางสังคมด้านวิกฤตสิ่งแวดล้อม
โดย ณัทมนภรณ์ หัสภาค, พิมพ์ชนก ยศพล, อาทิตยา โพธิวงษ์, ทิพย์นภา พลอยประเสริฐ, นาเดีย จารู, พีรวัฒน์ ทัศนะ, ชลธร จันทะโสต และเนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์
1005 - 1020
 
So-037      เรื่อง ปัญหา อุปสรรค และผลการดำเนินโครงการบริการสร้างเสริมสุขภาพ กรณีศึกษาโครงการคัดกรองความเสี่ยง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้นำศาสนาอิสลาม และประชาชนเขตรอบมัสยิดในเขต 12 สงขลา
โดย วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล, นุกูล ชิ้นฟัก, อดิศักดิ์ หวานใจ, เทพกร พิทยานันท์, ขนิษฐา สวนแสน, ธนา มณีพฤกษ์ และวารุณี ธรรมเจริญศักดิ์
1021 - 1034
 
So-038      เรื่อง การติดตามการดำเนินโครงการบริการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยวิธีการถอดบทเรียน กรณีศึกษาโครงการบริการอนามัยเจริญพันธุ์ เพื่อส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ ลดความเสี่ยงการเสียชีวิตของแม่ ในเขต 12 สงขลา
โดย นุกูล ชิ้นฟัก, วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล, นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว, ขนิษฐา สวนแสน, อดิศักดิ์ หวานใจ, สุนิตดา ชูสวัสดิ์, เริงฤทัย หลีเส็น และสามารถ วราดิศรัย
1035 - 1046
 
So-052      เรื่อง การส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนโดยการมีส่วนร่วมกับประชาชนในตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดย ภัทรพร คุนาพงษ์กิติ, เทวิกา เบ็ญจวรรณ และปรัชญา วาทะสิทธิ์
1047 - 1050
 
So-066      เรื่อง หรือเราจะช่างมันกับคนช่างแม่ง?: จากความถอยหลังเข้าคลองถึงญาณวิทยาที่ต้องการ
โดย ฮากิม สุดินปรีดา
1051 - 1068
 
So-071      เรื่อง ปัญหาการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการเล่นพนันออนไลน์หรือการพนันบนอินเตอร์เน็ต ในเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่
โดย วรา บุญพันธ์, ฐิติรัตน์ สุตราม และจิตกรี บุญโชติ
1069 - 1091
 
So-166      เรื่อง การศึกษาศักยภาพการพัฒนาที่ดินสิทธิการเช่าศูนย์คมนาคมพหลโยธิน
โดย วีรวิชญ์ เมษะเลิศสิทธิ์ และณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์
1092 - 1109
 
So-232      เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้นในที่รโหฐานกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง ศึกษากรณีการค้นหาตัวผู้ขับขี่ยานพาหนะในขณะเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นในคดีอุบัติเหตุ
โดย ธีรชญาน์ ศิริชัชวาลวงศ์, จิระพงค์ แก้วบัว และพัตรธีรา สุวรรณวงศ์
1110 - 1129
 
So-237      เรื่อง ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายการยุติการตั้งครรภ์โดยชอบด้วยกฎหมายศึกษาตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 มาตรา 305
โดย เชิดพงศ์ จินดาสุวรรณ์ และสามารถ วราดิศัย
1130 - 1140
 
So-086      เรื่อง สารให้กำลังใจของวง BTS (ฉบับแปลภาษาอังกฤษ): ภาพพจน์และจินตภาพ
โดย สุไรดา ละใบจิ, ไซนับ อินตันยะฟาร, นุสรีน อีบูหะมะ, มาลีฮะ มะดือเร๊ะ, รูซีดา เจ๊ะแม และวันทนี แสงคล้ายเจริญ
1155 - 1169
 
So-120      เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของชุมชนบ้านคลองเปลเพื่อยกระดับขับเคลื่อนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ในจังหวัดสงขลา
โดย ประสิทธิ์ รักนุ้ย, วนิดา เหมือนจันทร์, สมบูรณ์ บุญฤทธิ์ และไพรัตน์ ฉิมหาด
1170 - 1180
 
So-156      เรื่อง “ปลาร้า ปลาแดก” การนิยามความหมายและการผลิตซ้ำอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านอาหารของชาวอีสานในพื้นที่ชายแดนใต้
โดย เก็ตถวา บุญปราการ, เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, อภิรักษ์ จันทวงศ์, ธรรมนูญ บุญปราการ, อรัญญา ทิพย์อักษร, อุทร ทิพย์อักษร, นันทรัฐ สุริโย และนันทิยารัตน์ สุริโย
1181 - 1196
 
So-167      เรื่อง ประสิทธิผลการนำหลักธรรมาภิบาลที่ดีมาใช้ในการบริหารและการบริหารงานบุคคล: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โดย อนิวัช แก้วจำนงค์ และฐิรดา กาลสงค์
1197 - 1209
 
So-170      เรื่อง ผลกระทบของอินเตอร์เฟซของเกมต่อประสบการณ์ความเพลิดเพลิน กรณีศึกษา เกม RoV
โดย นฤนาท เสาะการ และตำหนัก มะโหฐาน
1210 - 1219
 
So-195      เรื่อง ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา จังหวัดสตูล
โดย หมัดเฟาซี รูบามา, จิตกรี บุญโชติ, นพวัลภ์ มงคงศรี, คารม บัวผัน และไกรษร วงศ์พรัด
1220 - 1236
 
So-220      เรื่อง การจัดการความขัดแย้งจากการดำเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ (Conflict Mapping Phase 2) ในพื้นที่จังหวัดชุมพร
โดย เฉลิมศักดิ์ บุญนำ และสุนิสา เชาวน์เมธากิจ
1237 - 1250
 
So-093      เรื่อง การศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเศรษฐกิจของเมือง จากการเปลี่ยนแปลงระบบขนส่งมวลชนตามนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เมืองขอนแก่น
โดย ธนารัตน์ มงคลมะไฟ และณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์
1251 - 1265
 
So-058      เรื่อง การศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของย่านที่มีการพัฒนาเชิงพาณิชยกรรมขนาดใหญ่ ตามแนวถนนกาญจนวนิช อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย พิชญธิดา วัตตธรรม และณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์
1266 - 1281
 
So-130      เรื่อง การบริหารจัดการองค์กร ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดย ซูนีต้า มามุ, มารียะห์ อุมา, รอกีเยาะ สะมะ, มารดูวานีห์ บินวาแม, ไลลา ระสอปุ และวัชระ ขาวสังข์
1282 - 1294
 
So-236      เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนในการถอดนกปรอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุก ออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย ธีรชญาน์ ศิริชัชวาลวงศ์ และสุกรี บุญเทพ
1295 - 1310
 
  - กลุ่มการศึกษา
 
Ed-010      เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
โดย ปิยะณัฐ หมื่นวงศ์ และจรัส อติวิทยาภรณ์
1311 - 1326
 
Ed-015      เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
โดย สุวิทย์ ขำคล้าย และจรัส อติวิทยาภรณ์
1327 - 1342
 
Ed-016      เรื่อง การเสริมพลังอำนาจครูของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
โดย ปฐมาภรณ์ สานุกูล และเชาวนี แก้วมโน
1343 - 1355
 
Ed-017      เรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
โดย รุ่งนภา ละออกอ และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร
1356 - 1372
 
Ed-020      เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดย อารบี ทองศรีนุ่น และจรัส อติวิทยาภรณ์
1373 - 1385
 
Ed-022      เรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
โดย นิรัชชา คงประดิษฐ์ และจุฑารัตน์ คชรัตน์
1386 - 1399
 
Ed-023      เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการกับหลักคำสอนของศาสนาพุทธและหลักคำสอนของศาสนาอิสลามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดหูแร่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย นูรอายูนี เจ๊ะมะ, ชญาน์ทัต เอี่ยวเรืองสุรัติ และสาวิตรี เตโชชะ
1400 - 1417
 
Ed-024      เรื่อง การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาภาคใต้
โดย เสาวณี แก้วสามสี และจุฑารัตน์ คชรัตน์
1418 - 1433
 
Ed-025      เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
โดย ปาริฉัตร นวนทอง และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร
1434 - 1449
 
Ed-028      เรื่อง การพัฒนาแบบวัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ในบริบทความแตกต่างทางสังคมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรุงเทพมหานคร
โดย เทิดพงษ์ คงแก้ว, เมธี ดิสวัสดิ์ และธนิยา เยาดำ
1450 - 1464
 
Ed-031      เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร
โดย อนุรักษ์ ปักการะนัง, เจนวิทย์ ดิษขนาน, สันติพร เชื้อไทย, ดามพ์ สุขสุวานนท์, เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล1, พิชัย ผิวคราม และธเนศพล สุดสด
1465 - 1476
 
Ed-032      เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสตูล
โดย เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, เก็ตถวา บุญปราการ, จุฑารัตน์ คชรัตน์, สายสุดา สุขแสง, กฤษฎา มงคลศรี, ปิยดา จิงวังสะ และรัชนี ทองเงิน
1477 - 1493
 
Ed-033      เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
โดย พัณณิภา ขวัญนิมิต, อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช และอนุรักษ์ ประเสริฐสกุล
1494 - 1504
 
Ed-034      เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดของโพลยาต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
โดย จารุวรรณ บรรณกิจ และอนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
1505 - 1515
 
Ed-035      เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โดย ปิยะฎา สิทธิศักดิ์, อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช และเจษฎา สุจริตธุระการ
1516 - 1529
 
Ed-036      เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์จากการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ IMPROVE ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โดย ศุภมาส ทองคำ, อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช และกัณตภน ชัยเสนา
1530 - 1544
 
Ed-138      เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้บูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสงขลา
โดย ปาริฉัตร ไกรสนาม, สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ และเมธี ดิสวัสดิ์
1545 - 1559
 
Ed-140      เรื่อง การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มวังพญาหนองจิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
โดย อานีตา โส๊ะแห และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร
1560 - 1575
 
Ed-040      เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ จังหวัดภูเก็ต
โดย สุดารัตน์ พูลทรัพย์ และอนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
1576 - 1587
 
Ed-042      เรื่อง การศึกษาปัญหาและสมรรถนะที่จำเป็นต่อการทำงานในภาคอุตสาหกรรม กรณีศึกษาสาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โดย จรรยวรรธน์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ วุฒิจำนงค์, มาลัยพร วงค์แก้ว, สุกฤตา ปรีชาว่อง และขวัญฤทัย รอบุญ
1588 - 1601
 
Ed-214      เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงทำนองเสนาะ โดยการอ่านบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย ฤดีรัตน์ ลอองแก้ว, ศิริภา จันทร์เกื้อ, วิมล งามยิ่งยวด และจิตรพงษ์ เจริญจิตร
1602 - 1616
 
Ed-054      เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
โดย อัญชนา กัลยาเรือน, นิรมล พลแพงขวา และขวัญธิดา หลานเศษฐา
1617 - 1627
 
Ed-055      เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
โดย อานัส รุ่งวิทยพันธ์ และเชาวนี แก้วมโน
1628 - 1643
 
Ed-056      เรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
โดย วริทธิ์สิน ไชยอัษฎาพร และสุดาพร ทองสวัสดิ์
1644 - 1661
 
Ed-057      เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ ASSURE Model วิชาการงานอาชีพ ของครูผู้สอนในจังหวัดเชียงราย
โดย รักชนก อินจันทร์, ชญานิน วังตาล และกฤษณกัณฑ์ ภาโพธิรัตน์
1662 - 1675
 
Ed-059      เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับการทำงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
โดย ปิยรัตน์ ณ นคร และสุดาพร ทองสวัสดิ์
1676 - 1690
 
Ed-062      เรื่อง การใช้สื่อวีดีทัศน์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง “พืชน่ารู้” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
โดย ปรียาภรณ์ จงฉิม และสุภาภรณ์ จันปาน
1691 - 1701
 
Ed-063      เรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
โดย พนิดา อินทรเหมือน, เชาวนี แก้วมโน และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร
1702 - 1715
 
Ed-064      เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
โดย นันทิยา คงเมือง และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร
1716 - 1731
 
Ed-065      เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
โดย สุฑาวรรณ สอนแก้ว, นิรันดร์ จุลทรัพย์ และจรัส อติวิทยาภรณ์
1732 - 1749
 
Ed-067      เรื่อง การบริหารงานพัสดุของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
โดย เพชรรัตน์ เอียดสุย และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร
1750 - 1762
 
Ed-069      เรื่อง องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล
โดย วรรณวัฏ ณ พัทลุง และสุดาพร ทองสวัสดิ์
1763 - 1779
 
Ed-073      เรื่อง ปัจจัยการรับรู้ แรงจูงใจที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์ของผู้เรียนในจังหวัดสงขลา
โดย จุรีลักษณ์ หมีดนุ้ย, อมิตา หมัดส่าและ และโกมลมณี เกตตะพันธ์
1780 - 1793
 
Ed-084      เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรายวิชารังสีประยุกต์เบื้องต้น: กรณีศึกษาอุบัติการณ์ทางรังสี
โดย พณพณ สาวิโรจน์, ชัชวาล อภัยพลชาญ และคณิต พงษ์พิริยะเดชะ
1794 - 1805
 
Ed-088      เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์
โดย เอมวิกา ผาดศรี, เรวดี มากศรทรง, อิสราภรณ์ ทองสมนึก และปิยวัฒน์ เนียมมาลัย
1806 - 1816
 
Ed-091      เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สื่อการเรียนรู้ Geogebra ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน
โดย ฟิรดาว สะแลแมง และนุชนาถ เต็มดี
1817 - 1829
 
Ed-094      เรื่อง ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ ของโรงเรียนวิทยาพิพัฒน์ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
โดย สุณี อุปมา, เชาวนี แก้วมโน และประภาศ ปานเจี้ยง
1830 - 1847
 
Ed-097      เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับผังกราฟฟิกที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย คชาภรณ์ เมฆม่วงแก้ว, วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน และอมลวรรณ วีระธรรมโม
1848 - 1864
 
Ed-098      เรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
โดย จิรวรรณ มีภูมิ และเชาวนี แก้วมโน
1865 - 1879
 
Ed-099      เรื่อง การเปรียบเทียบบรรยากาศองค์การในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1
โดย ปัฐมาภรณ์ วิฬาสุวรรณ์ และเชาวนี แก้วมโน
1880 - 1891
 
Ed-100      เรื่อง ความต้องการจำเป็นในการดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล
โดย ไกรฤกษ์ วิฬาสุวรรณ์ และสุดาพร ทองสวัสดิ์
1892 - 1903
 
Ed-101      เรื่อง การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
โดย อภิญญา สงนุ้ย และเชาวนี แก้วมโน
1904 - 1919
 
Ed-105      เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการกลุ่มของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย นิลุบล ศิลปธนู, ชวนพิศ ชุมคง และพัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล
1920 - 1934
 
Ed-113      เรื่อง ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
โดย มูฮำหมัดรุซลัน ลือบากะลูติง และนิรันดร์ จุลทรัพย์
1935 - 1946
 
Ed-118      เรื่อง กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (CO-5STEPs) ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย กฤษณะ โต๊ะดำ, กิตติธัช คงชะวัน และวิภาฤดี วิภาวิน
1947 - 1962
 
Ed-131      เรื่อง การพัฒนาทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ โดยใช้บทเรียนออนไลน์ “เรียงถ้อย ร้อยคำ ประพันธ์กลอน” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย ปริยารัตน์ วรรณกาญจน์ และรุ่งทิพย์ ปราโมทย์พันธุ์
1963 - 1978
 
Ed-133      เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้เเนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย นุชนาฏ จันทร์ดี, อมลวรรณ วีระธรรมโม และวิทวัฒน์ ขัตติยะมาน
1979 - 1993
 
Ed-134      เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานร่วมกับเทคนิค KWLH – PLUS ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย ทัศนีม ดอแว, พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล และชัชวีร์ แก้วมณี
1994 - 2006
 
Ed-136      เรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันร่วมกับสื่อการเรียนรู้ท้องถิ่นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติ เรื่องการร้อยมาลัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย เสาวลักษณ์ ผุดแป้น, ชัชวีร์ แก้วมณี และพัศเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล
2007 - 2019
 
Ed-137      เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
โดย จิรัตญา พรหมสมปาน และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร
2020 - 2037
 
Ed-143      เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา
โดย หะดีดะฮ หมัดศิริ และกรุณา แดงสุวรรณ
2038 - 2050
 
Ed-144      เรื่อง สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
โดย ธีธัช เหมือนพรรณราย และรุจิราพรรณ คงช่วย
2051 - 2073
 
Ed-154      เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่อง กฎหมายกับชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
โดย จันทร์จิรา ดินเตบ, สิรีธร ถาวรวงศา และวิภาพรรณ วัฒนศักดิ์ภูบาล
2074 - 2084
 
Ed-155      เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องอุปสงค์และอุปทานโดยใช้หลักการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย งามตา ทุ่งยอ, สิรีธร ถาวรวงศา และพนัชกร พิทธิยะกุล
2085 - 2096
 
Ed-145      เรื่อง การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6
โดย หนึ่งฤดี ศรีสุวรรณ์, เสาวรส ยิ่งวรรณะ และธนิยา เยาดำ
2097 - 2111
 
Ed-146      เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมกิจกรรมทางกายในยามว่างสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โดย กิตติพัฒน์ เพชรสี่หมื่น, ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม และเมธี ดิสวัสดิ์
2112 - 2128
 
Ed-147      เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสาด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล
โดย เสาวลักษณ์ สลักศร และเจรจา บุญวรรณโณ
2129 - 2138
 
Ed-148      เรื่อง การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดย อนาวิน อาจเส็ม, บุญโรม สุวรรณพาหุ, พวงสร้อย วรกุล และจิระวัฒน์ ตันสกุล
2139 - 2150
 
Ed-149      เรื่อง การสร้างแบบฝึกการอ่านออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานร่วมกับการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านสำนักเอาะ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โดย ทิฏฐา สุวรรณกิจ, มาโนช ดินลานสกูล และวิทวัฒน์ ขัตติยะมาน
2151 - 2168
 
Ed-151      เรื่อง ปัจจัยการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
โดย อุปสรา สิทธิพงษ์ และจรัส อติวิทยาภรณ์
2169 - 2184
 
Ed-152      เรื่อง การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
โดย สุภัชชา เอียดมุสิก และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร
2185 - 2200
 
Ed-158      เรื่อง การพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ
โดย ทิพยวิมล แซ่เห้ง, ณัชชา มหปุญญานนท์ และวัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน
2201 - 2218
 
Ed-159      เรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
โดย สิริฉัตร รัตนสุวรรณ์ และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร
2219 - 2234
 
Ed-160      เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
โดย กมลชนก ราชสง และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร
2235 - 2248
 
Ed-161      เรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการเสริมสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่
โดย ฝาริด หมันหลี และนิรันดร์ จุลทรัพย์
2249 - 2263
 
Ed-168      เรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติตามองค์ประกอบของทักษะร่วมกับชุดฝึกทักษะ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้นปีที่ 1
โดย ภัทรภร ลิ่มเจริญ, วิภาฤดี วิภาวิน และชวนพิศ ชุมคง
2264 - 2276
 
Ed-171      เรื่อง ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
โดย ธนนภัทร ยศดำ และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร
2277 - 2293
 
Ed-175      เรื่อง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
โดย อาเฟียต สัตยดำรง และจรัส อติวิทยาภรณ์
2294 - 2310
 
Ed-177      เรื่อง การจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย จันทิมา แหล่หู, วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน และกิตติธัช คงชะวัน
2311 - 2323
 
Ed-178      เรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
โดย สถาพร ปิ่นทอง, ณรงค์ พิมสาร และเสวียน เจนเขว้า
2324 - 2339
 
Ed-180      เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้ GPAS 5 Steps ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กฎหมายกับชีวิต และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย ทิพย์สุดา ชูบุญส่ง, กิตติธัช คงชะวัน และนพเก้า ณ พัทลุง
2340 - 2353
 
Ed-181      เรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
โดย พนิดา รัษฎาเพชร และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร
2354 - 2368
 
Ed-183      เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนในเครือข่ายพันธปัญญา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2
โดย มนต์ธิดา นุ่นเกลี้ยง และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร
2369 - 2384
 
Ed-185      เรื่อง การพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และทักษะการคิดเชิงคำนวณสำหรับเด็กปฐมวัย
โดย ชนัสนันท์ กัญชนะ และเกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ
2385 - 2400
 
Ed-186      เรื่อง การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางสังคมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
โดย นุจรินทร์ หมัดหลี, ณัชชา มหปุญญานนท์ และเมธี ดิสวัสดิ์
2401 - 2413
 
Ed-187      เรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์
โดย พิชาติ แก้วพวง, ณรงค์ พิมสาร และเสวียน เจนเขว้า
2414 - 2431
 
Ed-190      เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
โดย กัลชิญา ทองหัตถา และจรัส อติวิทยาภรณ์
2432 - 2445
 
Ed-196      เรื่อง การเปรียบเทียบพฤติกรรมภาวะผู้นำระหว่างผู้บริหารเพศหญิงและผู้บริหารเพศชายตามทัศนคติของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
โดย ฉัตรชลิกา หัสเขต, มีชัย ออสุวรรณ และสุดารัตน์ สารสว่าง
2446 - 2458
 
Ed-198      เรื่อง ภาวะผู้นำอุดมสติของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อภาวะความเครียดในการทำงานของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
โดย มณฑวรรณ ภู่ทอง
2459 - 2473
 
Ed-210      เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาร่วมกับเทคนิคแผนผังกราฟิก
โดย ทิพย์ธารา มาแปง และพิชาติ แก้วพวง
2474 - 2485
 
Ed-211      เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล
โดย เกศกาญจน์ ทองจันทร์แก้ว และและจรัส อติวิทยาภรณ์
2486 - 2503
 
Ed-213      เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถการจัดการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารแบบบูรณาการสามประสาน BOM ของครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดย จิระภา ธรรมนำศีล
2504 - 2526
 
Ed-219      เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล
โดย เพชรพิศา เซ่งลอยเลื่อน และจรัส อติวิทยาภรณ์
2527 - 2543
 
Ed-068      เรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเขตอำเภอหาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล
โดย ณัฐชา สุกิจประภานนท์ และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร
2544 - 2558
 
Ed-150      เรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL-PLUS ร่วมกับผังกราฟิก ที่มีต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย นภิสา หะยีวาจิ, นพเก้า ณ พัทลุง และอภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว
2559 - 2570
 
Ed-224      เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหารโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย ฐานันท์ ตั้งรุจิกุล, ณัฐกา นาเลื่อน, นิอัสมะ สาแม และจิตรพงษ์ เจริญจิตร
2571 - 2583
 
Ed-225      เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง Past Simple Tense ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
โดย ฐานันท์ ตั้งรุจิกุล, ณัฐกา นาเลื่อน, จิณัชญ์ดา วิทยาพันธ์ประชา และศิริมน ชูทอง
2584 - 2596
 
Ed-226      เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูปฐมวัย
โดย อนงค์นาถ เคนโพธิ์
2597 - 2613
 
Ed-234      เรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, เก็ตถวา บุญปราการ, ปกรณ์ ลิ้มโยธิน, อภิรักษ์ จันทวงศ์, จิตกรี บุญโชติ, คัมภีร์ ทองพูน, อับดุลเราะมัน มอลอ, พัตรธีรา สุวรรณวงศ์, หมัดเฟาซี รูบามา, สุกรี บุญเทพ, นพวัลภ์ มงคลศรี, ธนา มณีพฤกษ์, พิทยาภรณ์ พัฒโน, ปฏิพัฒน์ กิตติโชควัฒนา และเพชรดาว เพชรสันทัด์
2614 - 2624
 
  - กลุ่มบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
 
Bu-153      เรื่อง ปัจจัยเชิงมหภาคภายในประเทศที่ส่งผลต่อดัชนีราคาผู้บริโภค
โดย ประภัสสร คำสวัสดิ์
2625 - 2634
 
Bu-001      เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย นาตยา โชติกุล, คณิดา ไกรสันติ, พิมพ์พิศา พันธรักษ์ และเกศฤดี ริยาพันธ์
2635 - 2651
 
Bu-002      เรื่อง กลไกการกำกับดูแลกิจการและผลการดำเนินงานของกิจการ
โดย พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
2652 - 2669
 
Bu-182      เรื่อง รูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืน
โดย พิฑูรย์ ทองฉิม, นิศาชล สกุลชาญณรงค์, อรุณพร อธิมาตรไมตรี, วิมล งามยิ่งยวด, สายสุดา สุขแสง และพรเพ็ญ อำนวยกิจ
2670 - 2681
 
Bu-003      เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์จากผ้าทอของกลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง จังหวัดสุพรรณบุรี
โดย วราภรณ์ นาคใหม่, สุภานันต์ จันทร์ตรี, ฐิติธนา ไตรสิทธิ์ และชาญชัย ชูทุ่งยอ
2682 - 2691
 
Bu-008      เรื่อง คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารเรือด่วนเจ้าพระยา ในกรุงเทพมหานคร
โดย ชลธี อยู่สวัสดิ์ และศศิประภา พันธนาเสวี
2692 - 2714
 
Bu-021      เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงแรมในบริเวณชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
โดย พัฒนรัตน์ โอภาสพินิจ, ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์ และบุญทา ชัยเลิศ
2715 - 2727
 
Bu-041      เรื่อง อิทธิพลของความฉลาดทางการบัญชีดิจิทัลต่อประสิทธิผลการควบคุมงานบัญชี : หลักฐานจากผู้ปฏิบัติงานบัญชีธนาคารอาคารสงเคราะห์
โดย เวียรยา กาญจนวัฒนา, ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน และพรชนก ทองลาด
2728 - 2744
 
Bu-043      เรื่อง ผลของการรับรู้ประโยชน์ด้านหน้าที่ ด้านภาพลักษณ์ ด้านอารมณ์ และความตระหนักเรื่องสุขภาพของผู้บริโภคต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์ฟู้ด
โดย ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
2745 - 2756
 
Bu-045      เรื่อง การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตรัง ตำบลบ้านตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
โดย คณิดา ไกรสันติ, เก่งกาจ สหะวิริยะ, คุณานนต์ ทองคำ, มณีรัตน์ รัตนพันธ์, วรรณิดา ไชยการณ์ และนาตยา โชติกุล
2757 - 2767
 
Bu-046      เรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่ม GEN-Y ต่อสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
โดย พรรณปพร จันทร์ฉาย และอรอุษา อ่องสุวรรณ
2768 - 2777
 
Bu-048      เรื่อง การศึกษาระดับค่าน้ำหนักของปัจจัยในการเลือกทำเลที่ตั้งแฟรนไชส์เครื่องดื่ม
โดย ณฐมน เสมือนคิด
2778 - 2788
 
Bu-049      เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคของการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีในโครงการสหกิจศึกษา
โดย ไฮดา สุดินปรีดา
2789 - 2803
 
Bu-050      เรื่อง อิทธิพลของคุณภาพการบริหารต้นทุนที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย วนิดา ทองคำโฮ้ง, จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร และปริยนุช ปัญญา
2804 - 2818
 
Bu-061      เรื่อง การตัดสินใจซื้อกระบองเพชรออนไลน์ของผู้บริโภคในกลุ่มเฟซบุ๊ก
โดย ธนาศักดิ์ ข่ายกระโทก, สิริมา บูรณ์กุศล, ยุพดี ทองโคตร และกนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์
2819 - 2835
 
Bu-083      เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือโดยการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต นักออกแบบผู้จัดจำหน่าย และผู้บริโภค จังหวัดมุกดาหาร
โดย ปูริดา วิปัชชา และอนุชา แพ่งเกษร
2836 - 2849
 
Bu-072      เรื่อง การโฆษณาผ่านสื่อประเภทวิดีโอที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
โดย นาซียะฮ์ มะหมัด, สุภาพร ดิสวัสดิ์ และโกมลมณี เกตตะพันธ์
2850 - 2865
 
Bu-074      เรื่อง ปัจจัยประชากรศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการซื้อซ้ำ กรณีศึกษา Shopee ในจังหวัดสงขลา
โดย นัสรีน มะรานอ, นาถฤดี สุขสวัสดิ์ และโกมลมณี เกตตะพันธ์
2866 - 2882
 
Bu-075      เรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ กรณีศึกษา เบบี้บูมเมอร์ และเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ในจังหวัดสงขลา
โดย นิศรานาฎ วารีเพชร, สิริโชค ไชยสกุล และโกมลมณี เกตตะพันธ์
2883 - 2899
 
Bu-076      เรื่อง ปัจจัยทัศนคติ และส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายฮาลาลในอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช: กรณีศึกษาผู้ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม
โดย สุจิตรา พรหมพฤกษ์, สุรารักษ์ ยัสสระ และโกมลมณี เกตตะพันธ์
2900 - 2917
 
Bu-077      เรื่อง การยอมรับเทคโนโลยี และแรงจูงใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ผ่านแอปพลิเคชัน ในเขตจังหวัดสงขลา
โดย ณัทริกา จันทร์ยก, วนัชพร ประสมพงษ์ และโกมลมณี เกตตะพันธ์
2918 - 2937
 
Bu-078      เรื่อง ปัจจัยค่านิยม และปัจจัยด้านจิตวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเวย์โปรตีนในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย สมฤทัย เส็นหมาน, สร้อยทิพย์ ผดุงเดช และโกมลมณี เกตตะพันธ์
2938 - 2954
 
Bu-087      เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัย (โรคโควิด-19) ของกลุ่มประชากรในจังหวัดสงขลา
โดย อรนี ยะโก๊ะ, นิธิศ ไพบูลย์ และวิลาวัลย์ จันทร์ศรี
2955 - 2967
 
Bu-092      เรื่อง ความเป็นเลิศในการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีและผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีในประเทศไทย
โดย เพ็ญพิสุทธิ์ เตชะ, สุขเกษม ลางคุลเสน และณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์
2968 - 2981
 
Bu-102      เรื่อง กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42
โดย นิพนธ์ ป้านภูมิ, ศรัญญู สะแต, ธีธัช มาสง, ธนัช พิทยาพงศกร และวัชระ ขาวสังข์
2982 - 2993
 
Bu-104      เรื่อง การศึกษาส่วนผสมทางการตลาดในการเลือกซื้อสินค้าซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาบ้านใหม่ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนราธิวาส
โดย มูรัมมะ อีซอ, ซูวัยดา จะนะ, กูมิสบะห์ โตะกูตือเงาะ, ปาตีห๊ะ ยีตาเห, คอยรุดดีน อารง และวัชระ ขาวสังข์
2994 - 3007
 
Bu-106      เรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี และสาขาจังหวัดปัตตานี
โดย อามีเน๊าะ ดอเลาะ, สุรียานี มะยูโซะ, ณัชชา แก้วถาวร, อับดุรเราะห์มาน อาแว, นาฟีซะห์ สุหลง, และวัชระ ขาวสังข์
3008 - 3019
 
Bu-103      เรื่อง ความพึงพอใจต่อการใช้บริการร้านเคเอฟซีของผู้ใช้บริการในสาขา โคออฟ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย สายฝน ชัยมงคลอนันต์, ศิริรัตน์ โพธิสงค์ และวาทินี พันธุ์ที
3020 - 3034
 
Bu-125      เรื่อง การบริหารจัดการธุรกิจกลุ่มศรียะลาบาติก ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โดย ปรินทร์ญาดา อาแว, วัลลี แซ่พั่ง, นัซรียะห์ แม, ต่วนโซ๊ะ โตะรายอ และวัชระ ขาวสังข์
3035 - 3049
 
Bu-128      เรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านพวก ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
โดย กานต์พิชชา เทียมราษฎร์, นวพรรษสรณ์ ทองเฟื่อง, เกียรติศักดิ์ ศรีบำรุง และอรรณพ ต.ศรีวงษ์
3050 - 3061
 
Bu-142      เรื่อง อิทธิพลจากโฆษณาของยูทูบเบอร์ต่อทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้ชม
โดย เพ็ญสิริ เอกพัฒนกุล, อนันธชัย รอดสิน และธนภัทร เต็มรัตนะกุล
3062 - 3082
 
Bu-162      เรื่อง การศึกษาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่พักแรมในจังหวัดตรัง ตามมาตรฐานโรงแรมสีเขียวของอาเซียน
โดย วันวิสาข์ พลอย อินสว่าง, สุธิรา ปานแก้ว, ดุสิตพร ฮกทา, พีรวิชญ์ สิงฆาฬะ และจันทิวรรณ สมาธิ
3083 - 3094
 
Bu-176      เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อชาเขียวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย สิทธิพัทธ์ เลิศศรีชัยนนท์ และณัฐพัชร์ วิเศษพานิช
3095 - 3108
 
Bu-191      เรื่อง อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
โดย อุษา ศรีไชยา, กิตติคุณ แสงนิล และสุเมธ แก้วแพรก
3109 - 3127
 
Bu-070      เรื่อง ส่วนประสมการตลาด 4 ตัวเลือกของผู้โดยสารสายการบินไทยวัย Baby Boomer ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินไทย
โดย อาทิตติยา แสงจันทร์, เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์, ศิริพร สุ่มประดิษฐ, วรรณิกา สงค์เคราะห์, วรรณ์พิมล อ่อนจันทึก, ปรียาภัทร แสงงาม และฟิตรีน่า นาวีเยาะ
3128 - 3140
 
Bu-192      เรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารสตรีทฟู๊ดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย สุธิรา ปานแก้ว, วันวิสาข์ พลอย อินสว่าง, ชลิต เฉียบพิมาย, อมรรัตน์ สุทธิธรรมมานนท์ และดุสิตพร ฮกทา
3141 - 3150
 
Bu-193      เรื่อง ปัจจัยแห่งความสำเร็จของสำนักงานบัญชีคุณภาพ พื้นที่ภาคใต้
โดย นวรัตน์ ผิวนวล
3151 - 3168
 
Bu-202      เรื่อง ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่มีต่อการตัดสินใจการนำสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในการจำหน่ายสินค้า Social Commerce ของผู้ประกอบการในยุคการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
โดย นันทวดี ทองจันทร์, อนุสรา พรหมศร และวิลาวัลย์ จันทร์ศรี
3169 - 3182
 
Bu-204      เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในส่วนประสมทางการตลาดศูนย์กีฬาบึงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
โดย พัชรศักดิ์ จันทะชารี, ณรงค์ปกรณ หงศาลา, นัทธพงศ์ ลัทธพินันท์ และสุเมธ แก้วแพรก
3183 - 3196
 
Bu-206      เรื่อง การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตและขายไก่ทอด
โดย นภสร โพธ์พักตร์ และถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์
3197 - 3207
 
Bu-208      เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของบุคลากร วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา กรณีศึกษา บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
โดย นฤภัค ศักดาอชิรากร, นูลัยลา วานิ, ฟารีดา ชื่นอุรา, กามารูดิง เจะแซ, มูบารัฐ แวหะมะ และวัชระ ขาวสังข์
3208 - 3219
 
Bu-209      เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชน ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย วารีพร ชูศรี, จุฑามาศ พรหมมนตรี, บุตรี บุญโรจนพงศ์, นลินี อึ้งคุณากูล และปิยาพัชร สันเจริญ
3220 - 3234
 
Bu-216      เรื่อง ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของร้าน Castella Taiwan
โดย มณีนุช ไชยวัน, เอกณรงค์ วรสีหะ, วิมลศรี แสนสุข, จิราภรณ์ บุญยิ่ง, เย็นจิต คงปาน และวรีญา คลังแสง
3235 - 3245
 
Bu-222      เรื่อง การออกแบบตราสินค้า และป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ข้าวสารของกลุ่มเกษตรกรข้าวสาร บ้านท่าแซ ตำบลคลองภู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย ปทุมวรรณ ทองตราชู, มณีรัตน์ รัตนพันธ์, กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน, ประสิทธิ์ รัตนพันธ์, สิริลักษณ์ ทองพูน, จักรเกียรติ์ เมธานัย, ภัทรินทร์ ทางรัตนสุวรรณ, คณิดา ไกรสันติ และเชิดชัย มีบุญ
3246 - 3261
 
Bu-228      เรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวควนคานหลาว ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
โดย กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน, มณีรัตน์ รัตนพันธ์, ปทุมวรรณ ทองตราชู, จักรเกียรติ์ เมธานัย, ประสิทธิ์ รัตนพันธ์, สิริลักษณ์ ทองพูน, ภัทรินทร์ ทางรัตนสุวรรณ และณนันท์นิชา ธนันวัฒนภาคย์
3262 - 3271
 
Bu-229      เรื่อง รูปแบบการท่องเที่ยวภายในประเทศหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดย ณิชา พิชัยวรุตมะ, อมราวดี บุญเรือง และสุขุมาล กล่ำแสงใส
3272 - 3286
 
Bu-238      เรื่อง แนวทางกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร ในอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
โดย เธียรชัย พันธ์คง และปริยากร บุญส่ง
3287 - 3298
 
Bu-117      เรื่อง ศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาลรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โดย ซัยนี ยามาซาเร๊ะ, นูรอัยดา เจ๊ะมะสอง, อัสมีดา มิง, นูรูลฮูดา เจ๊ะแว และวัชระ ขาวสังข์
3299 - 3306