สารจากอธิการบดี

             สภาพการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านโครงสร้างประชากร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และภัยพิบัติจากโรคระบาด ส่งผลกระทบต่อแนวคิดกระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นมหาวิทยาลัยหาดใหญ่จึงกำหนดนโยบายที่เน้นการปฏิรูปกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และสามารถใช้แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมอย่างแท้จริง
ด้วยกระบวนการบริหารจัดการที่บูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการร่วมกับกระบวนการผลิตบัณฑิต และเพื่อให้ผลงานวิจัยสามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนในสภาวการณ์

             ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันที่ส่งผลต่อการเดินทางติดต่อซึ่งกันและกัน การจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการด้วยการนำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นก้าวแรกสำหรับการประชุมทางวิชาการในรูปแบบใหม่ที่ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยพยายามดำเนินการที่ให้ผู้ร่วมประชุมได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มากที่สุด เสมือนกับได้เข้าการร่วมประชุมในสถานที่ประชุมจริง

             ในนามของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท) ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย การประเมินผลงานวิจัย และผู้ร่วมกิจกรรมการประชุมทางวิชาการทุกท่าน ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินโครงการที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ที่ทำให้การดำเนินการประชุมวิชาการครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ได้รับจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการครั้งนี้ จะสามารถนำไปสู่การสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่              

สารผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

             การเผยแพร่ผลงานวิจัยด้วยการจัดประชุมวิชาการเป็นการเผยแพร่ที่มีความสำคัญรูปแบบหนึ่ง โดยมีจุดเด่นด้วยการเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัย ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาผลงานวิจัยและเรียนรู้กระบวนการวิจัย นอกจากนี้ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ได้กำหนดกรอบแนวทางการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ สามารถใช้แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง ส่งผลให้นักวิจัยหลายสาขาวิชาจำเป็นต้องวิจัยร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาในลักษณะบูรณาการ ดังนั้นแม้จะเกิดสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่มีการกระจายโรคได้ดีเมื่อมีการเดินทางและกิจกรรมการสังคมอื่น ๆ ร่วมกัน แต่ทั้งนี้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัย จึงไม่มีการเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าว
แต่จะใช้การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการโดยการนำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในรูปแบบของระบบการนำเสนอออนไลน์เข้ามาแทน โดยจะพยายามดำเนินการจัดให้อยู่ในรูปแบบเสมือนจริงมากที่สุด

             ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการนำเสนอผลงานวิจัย และประเมินผลงานวิจัย รวมทั้งผู้ร่วมกิจกรรมการประชุมทางวิชาการทุกท่าน ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินโครงการที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ที่ทำให้การดำเนินการประชุมวิชาการครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานทางวิจัยที่ได้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะ ชุมชน สังคมและประเทศชาติสืบไป

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่   
(รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย       

คำนำ

             การจัดประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท) และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนักศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนการสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัย สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย
สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก และการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในภาคใต้ โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 185 บทความ โดยแบ่งเป็นภาคบรรยาย จำนวน 104 บทความ และภาคโปสเตอร์ จำนวน 81 บทความ ซึ่งบทความทุกฉบับได้ผ่านการคัดเลือก ประเมินคุณภาพทางวิชาการ และแก้ไขตามคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขา

             ในนามของคณะดำเนินการโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ขอขอบคุณหน่วยงานเจ้าภาพร่วม ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณและการดำเนินการอื่น ๆ ขอขอบคุณคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ที่ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุม และขอขอบคุณคณะกรรมการโครงการทุกท่าน ที่มีส่วนทำให้การประชุมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
กรกฎาคม 2563                    

สารบัญ

ระดับชาติ (National Session)
ภาคบรรยาย (Oral Presentation)

G1 กลุ่มการเมืองการปกครองและนิติศาสตร์ (Politics, Government and Law)
- ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ป่าบอนอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  โดย หมัดเฟาซี รูบามา
- ชนชั้นนำ : นโยบายประชานิยมกับความคาดหวังของชนชั้นกลางตามแนวคิดของนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  โดย นุกูล ชิ้นฟัก
- ความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนราธิวาส
  โดย มายามีน หวันฮัซซัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ศึกษาเปรียบเทียบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
  โดย นันทชัย รักษ์จินดา
- อิทธิพลของธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การของบุคลากรใน สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
  โดย สงบ ขุนศรีหวาน
- ปรัชญาชีวิต ข้อคิดจากการ์ตูนโจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ
  โดย วิทู ณ สงขลา

G2 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences Session)
- ระหว่างฆอซาลีและอิบนู ซีนา : ปรากฏการณ์ก่อนและหลังการเกิดวิวาทะ
  โดย ฮากิม สุดินปรีดา
- อนาชีด: การนิยามความหมายของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  โดย ไชยวุฒิ หมัดสมัน
- การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวอิสลามประจำปีการศึกษา 2560
  โดย สุกรี บุญเทพ
- การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมไม้ยางพารา แปรรูป (บริษัทกรณีศึกษา)
  โดย จุฑามาศ พรหมมนตรี
- วิถีชีวิต สภาพปัญหา และความต้องการในการทำประมงพื้นบ้านของชาวประมงพื้นที่ ทะเลสาบสงขลา ในเขตพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
  โดย เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์
- การศึกษาการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา
  โดย วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช
- การศึกษาภูมิปัญญาและเครือข่ายส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนของหัตถกรรมจักรสานกรงนก ชุมชนหนองทราย
  โดย สุทธิชัย รักจันทร์
- ผลจากการศึกษาบริบททางวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้าน ของชุมชนคลองแดน
  โดย ยุนิดา วิริโย
- สมรรถนะของแรงงานในจังหวัดสงขลา ยุคประเทศไทย 4.0
  โดย สายฝน ไชยศรี
- ความต้องการสวัสดิการของพนักงาน: กรณีศึกษาโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต
  โดย สมชัย ปราบรัตน์
- ศึกษาความต้องการและแนวทางการจัดกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  โดย พัชรสกนธ์ โพธิ์
- การเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ดิจิทัลแบงกิ้ง และคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  โดย รตาพิยาพร เบญจกุล
- การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา เพื่อการถ่ายทอดความรู้ ของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  โดย หมัดเฟาซี รูบามา

G3 กลุ่มการศึกษา (Education Session)
- สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง
  โดย วรวุฒิ หลาจะนะ
- ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ร่วมกับผังกราฟิก ที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ภูมิภาคโลก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
  โดย ปจิตรา สมหมาย
- การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล
  โดย เกษศิรินทร์ ธรรมโชติ
- ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติเกี่ยวกับความรักในวัยเรียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  โดย หมัดเฟาซี รูบามา (
- การประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีภายใต้แนว ทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  โดย อัศว์ศิริ ลาปีอี
- ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานของครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล
  โดย อรทัย สุวรรณมณี
- แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
  โดย พจนา ผดุงเศรษฐกิจ
- สภาพปัญหาและความต้องการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  โดย อาณัติ โสภาศุภวัตร
- วรรณกรรมพยากรณ์ชะตาชีวิตประเภทศาสตราและใบเซียมซี : ลักษณะคำพยากรณ์ การ อ้างอิง และโลกทัศน์ของชาวใต้
  โดย อธิภัทร เอิบกมล
- การสืบทอดเรื่องเล่าเกี่ยวกับนางเลือดขาวในบริบทสมัยใหม่
  โดย ทัศศิยาภรณ์ สุขสง
- ผู้หญิงกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ เรื่อง จันทคาดคำกาพย์
  โดย ภูริณัฐ พฤกษ์เนรมิตร
- บทไหว้ครูในหนังสือเล่มเล็กภาคใต้ยุคการพิมพ์ (พ.ศ.2470-2520) : จาก “ขนบ” สู่การปรับปรนให้เข้ากับบริบทภาคใต้ยุคพัฒนา
  โดย อัษฎาวุธ ไชยวรรณ
- รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในบริบท พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา
  โดย ปิยรัตน์ ทองเต็ม
- การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยสำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
  โดย วัชรินทร์ กองสุข
- การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ชุดการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านจังหวัดสงขลา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
  โดย ภาชินี เต็มรัตน์
- การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรัตนพลวิทยา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
  โดย อัจฉรา เทศขา
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จโดยตั้งต้นการเรียนรู้ที่ “Passion” ของนักศึกษา ในเขตพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้
  โดย ฉารีฝ๊ะ หัดยี
- การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี ของนิสิต คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ จังหวัดสงขลา
  โดย อภินันท์ สิริรัตนจิตต์
- การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของ กิล ฟอร์ด เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สาระการเขียนและหลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  โดย สุพรรณี ศรีสวัสดิ์
- การออกแบบภาพประกอบแบบฝึกอ่านพยัญชนะไทยสำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักการ อิสลาม
  โดย พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร
- การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์แบบ เทียบตัวอักษรภาษาไทยกับภาษาอังกฤษร่วมกับเกมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
  โดย สุกัลยา หลาเหล็ม
- การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางในการพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด และความคงทนในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  โดย พลภูมิ เชื้อสง่า
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ แบบฝึกการผันวรรณยุกต์ โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  โดย สุพรรณี หมาดยุโส๊ะ
- แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปที่สร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรครู 5 ปี ของสถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดสงขลา
  โดย อภินันท์ สิริรัตนจิตต์
- สภาพ และปัญหาการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัด สพม. เขต16 สงขลา
  โดย พีรวัฒน์ เพชรสุริยา
- รูปแบบการสอนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล
  โดย กฤตกาล ชาร์ลีย์ฑปภูผา
- การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์กาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
  โดย ชญาน์ทัต เอี่ยวเรืองสุรัติ
- การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องความสามารถในการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  โดย นูรมา นิสาแล๊ะ
- การใช้ภาษาวัยรุ่นและการแปรภาษาในการ์ตูนออนไลน์เรื่องคุณแม่วัยใส
  โดย ซามีเราะฮ์ ลึโมะ
- การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยชุดการเรียน เรื่อง เสียงในภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" จังหวัดยะลา
  โดย เจรจา บุญวรรณโณ
- การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านตีความสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน พะตงประธานคีรีวัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  โดย รุ่งทิพย์ ปราโมทย์พันธุ์
- ปัญหา และความต้องการในการเสริมสร้างความฉลาดทางจริยธรรม ความฉลาดทาง ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียน โรงเรียนบำรุงวิทยา อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
  โดย อุษณีย์ อีดยี
- การพัฒนาสมรรถนะด้านความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมและการปรับทัศนคติด้านการสื่อสาร กับชาวต่างชาติของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านกิจกรรมนอกชั้นเรียนบัดดี้โปรแกรม โมเดล
  โดย ดิญะพร วิสะมิตนันท์
- สภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้รายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง
  โดย ธีรศักดิ์ ขวัญเมือง
- การพัฒนาทักษะการแต่งคำประพันธ์โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง กลอนสุภาพสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
  โดย ศิริภา จันทร์เกื้อ
- สภาพ และปัญหาการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Typing master ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว
  โดย กชพรรณ ด้วงดา
- สภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
  โดย สุไรยา หมะจิ
- ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาแผนการเรียนภาษาจีน–ภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล
  โดย ภณิตา ไวยวุฒิ
- การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษา กำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
  โดย วันดี ณ ลาปาง

G4 กลุ่มบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว (Business and Tourism Administration)
- การพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่ม มูลค่าสินค้าเกษตร
  โดย วชิราภรณ์ สังข์ทอง
- การพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ ผลิตภัณฑิ์ OTOP จังหวัดนราธิวาส
  โดย ธัชตะวัน ชนะกูล
- การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านทำขนมสตูล ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
  โดย คณิดา ไกรสันติ
- อิทธิพลของบุคลิกภาพที่มีต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนิสิตนักศึกษาปริญญา ตรีที่ไม่ได้ศึกษาในสาขาวิชาหลักด้านธุรกิจ
  โดย สรียา โชติธรรม
- การศึกษาสมรรถนะหลักของพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่
  โดย สมชัย ปรายรัตน์
- การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานควบคุมภายในของงานการเงินและบัญชี คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  โดย พีรดา จงสถิตรักษ์
- แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัด กระบี่
  โดย สมชัย ปราบรัตน์
- การแก้ปัญหาการเพิ่มยอดสินเชื่อลูกค้าประเภทบุคคล ธ.ก.ส.จังหวัดภูเก็ต
  โดย สุภาวดี หลีเฮง
- การพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะไหล อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
  โดย ฐานันท์ ตั้งรุจิกุล
- การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการสำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าทอกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
  โดย ดวงฤดี อุทัยหอม
- การศึกษาส่วนประสมการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคสำหรับอาหารสำเร็จรูปใน ร้านสะดวกซื้อ กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
  โดย นิมิต ซุ้นสั้น
- การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านตันหยงพัฒนา ตำบล ตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
  โดย วีนา หาญณรงค์
- ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้ Application Food Delivery ของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
  โดย สุวัจนี เพชรรัตน์
- การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้ สู่ผลิตภัณฑ์กระเป๋าไวนิล Y-NEW
  โดย วรางคณา เทพนิมิตร
- พฤติกรรมการบริโภคเครื่องแกงของประชาชนในจังหวัดสงขลา
  โดย สุวัจนี เพชรรัตน์
- ออกแบบป้ายฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องแกงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชุนกลุ่มเกษตรกร บ้านทุ่งยาวพัฒนา ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
  โดย ปทุมวรรณ ทองตราชู
- ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอละงู จังหวัดสตูล
  โดย วารีพร ชูศรี
- การแก้ไขปัญหาการรับฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต ของ ธ.ก.ส.สาขาบางสะพาน ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้
  โดย มิ่งขวัญ คนึงการ
- เจตนารมณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนในการเลือกศึกษาต่อ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  โดย ธันย์นิชา เกียรติทับทิว เลิศนรเศรษฐ์
- การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานวัฒนธรรมชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย
  โดย ชนิษฐา ใจเป็ง
- การศึกษากิจกรรมเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเลของหาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต
  โดย สุภัทรา สังข์ทอง
- การวิเคราะห์แรงจูงใจการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต
  โดย กัญญาพัชร์ พัฒนาโภคินสกุล
- ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการกลับมาเที่ยว ซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดสงขลา
  โดย นันท์ธิกาญจน์ ฤทธิเทวา
- การพัฒนาต้นแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หนังตะลุง จังหวัดพัทลุง
  โดย ฐานันท์ ตั้งรุจิกุล
- อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านลานคา
  โดย สิริกานต์ ทองพูน
- เว็บไซต์ซื้อขายสินค้ากลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  โดย น้าเพชร ปรุโปร่ง

G5 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
- การออกแบบระบบสนับสนุนงานแก้ไขเหตุขัดข้องโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง กรณีศึกษาศูนย์ปฏิบัติการบำรุงรักษาเคเบิลใยแก้วนำแสงภูมิภาค พื้นที่ 3.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  โดย พิมพ์พรรณ ลิ่มศิลา
- การแสดงหนังตะลุงเสมือนจริง
  โดย นทีกานต์ สุเมธสิทธิกุล
- การพัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟด้วยไมโครเซนเซอร์ควบคู่กับแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
  โดย อภิรักษ์ พันธุ์พณาสกุล
- การพัฒนาเครื่องมือช่วยในการสื่อสารกับผู้ป่วยชาวพม่าบนระบบปฏิบัติการ แอน ดรอยด์
  โดย จิตรพงษ์ เจริญจิตร

G6 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences)
- การศึกษานำร่องประสิทธิผลยาหอมเทพจิตรต่อการรักษาผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าระดับเล็กน้อย ถึงปานกลาง
  โดย นัชมีนย์ หลง
- พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  โดย อดิศักดิ์ หวานใจ
- ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนกับพฤติกรรม การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  โดย อรฤทัย อับดุลหละ

ระดับชาติ (National Session)
ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

G7 กลุ่มการเมืองการปกครองและนิติศาสตร์ (Politics, Government and Law)
- การประเมินผลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนในเขตตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
  โดย นุกูล ชิ้นฟัก
- การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยในการท่องเที่ยวอำเภอเบตง จังหวัดยะลา
  โดย นุกูล ชิ้นฟัก
- ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดสงขลา : กรณีศึกษา ประชาชนในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ
  โดย เอกราช มะลิวรรณ์
- การประเมินผลการนำนโยบายไปปฏิบัติ การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับ ผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
  โดย นิติรัฐ เรืองกาเนิด
- ปัจจัยนำไปสู่การสร้างการเมืองภาคพลเมืองของธรรมนูญคลองภูมี
  โดย สุนิสา เชาน์เมธากิจ

G8 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences Session)
- ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระบบงานสารบรรณภายใต้ค่านิยมร่วมของบุคลากร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  โดย ศักดิ์นรินทร์ เพ็ญจารัส
- การประเมินผลโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ รณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 7 “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
  โดย นุกูล ชิ้นฟัก
- พฤติกรรมการเสนอข่าวของสื่อและความคาดหวังของประชาชนในจังหวัดสงขลาต่อการ เสนอข่าวของสื่อมวลชนท้องถิ่น
  โดย จิรวัฒน์ นนทิการ
- การนิยามความหมายการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผ่านเรื่องเล่าจากความทรงจำทางสังคมของคนแต่แรก ในชุมชนทุ่งรี
  โดย เก็ตถวา บุญปราการ
- การใช้คำสรรพนามบุรุษที่ 2 ในละครเรื่องบุพเพสันนิวาส
  โดย นูรฮาลีซา มะ
- ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดโครงการและกิจกรรมของเทศบาล ตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
  โดย สุดาพร ทองสวัสดิ์
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
  โดย คัมภีร์ ทองพูน
- ทัศนะของผู้นำชุมชนต่อปัญหายาเสพติด กรณีศึกษาตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
  โดย ยงยุทธ อนุสรณ์ประเสริฐ
- ความหลากหลายของสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง ที่ได้จากการทำประมงบริเวณชายฝั่ง จังหวัดเพชรบุรี
  โดย ทิพย์สุดา ชงัดเวช

G9 กลุ่มการศึกษา (Education Session)
- ความต้องการและความคาดหวังในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรัง
  โดย ชุติกาญจน์ สลาหลง
- ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
  โดย ภัณฑิรา นาคะสรรค์
- การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเบตง สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
  โดย อรัญชณา หนูชูสุข
- ทักษะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
  โดย ลัคนา ใจดี
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต 3
  โดย ยูไฮนี บากา
- การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อำเภอสะเดา สังกัดสำนักงาน การศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
  โดย สุภาพร แซ่ลี่
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษารัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
  โดย สุรชัย จันทร์นุ่น
- คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ของข้าราชการครู ในเครือข่ายพันธปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2
  โดย แก้วมณี โสพิน
- ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
  โดย สุไฮลา หมัดเลียด
- การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในอำเภอสะเดา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
  โดย สุกัญญา โต๊ะเส็น
- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยวิธีสอนด้วย วิธีสอนแบบ KWL-Plus กับวิธีสอนแบบหมวก 6 ใบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
  โดย วิมล งามยิ่งยวด
- รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point 2013 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  โดย ธนาอร เผ่าชู
- ทักษะกระบวนการกลุ่มและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง การคำนวณปริมาณสาร จากสมการเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ที่ได้รับการ จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแข่งขันเกมเป็นกลุ่ม (TGT) ร่วมกับกระบวนการสืบ เสาะหาความรู้ (5E)
  โดย นัยนา เศียรสุวรรณ์
- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่ออินโฟกราฟิก ในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัล กอรริทิม เรื่อง โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ (Tree) ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1
  โดย ธนัญญา สุวรรณวงศ์
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบันทึกบัญชีโดยใช้ตั๋วเงิน รายวิชาการบัญชีตั๋วเงิน ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้วิธีการสอนแบบ PJBL
  โดย อาภา อ่อนทอง
- การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาญี่ปุ่น โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
  โดย พรรณลพ ครุเส็น
- ผลของการใช้แบบฝึกเสริมทักษะด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลวิธีช่วยจำคำศัพท์ภาษาจีน ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16
  โดย กันต์กมล พรมประกอบ
- ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปาร่วมกับเกมที่มีต่อความสามารถในการอ่านและ เขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  โดย อาบีดะฮ์ คงสิเหร่
- การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและ เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  โดย ธนาอร เผ่าชู
- ผลการจัดกิจกรรมตามแนวคิดไฮสโคปร่วมกับเกมการศึกษาที่มีต่อความสามารถในการคิด วิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
  โดย รุสนี เจะเตะ
- พัฒนาทักษะการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้แผนผัง ขั้นตอนการทดลอง (flowchart) ในการปฏิบัติการทดลอง เรื่องการเตรียมสารละลาย วิชา เคมีเพิ่มเติม 2 (ว30222) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนเตรียม บัณฑิตพิชชาลัย จังหวัดสงขลา
  โดย สุภาวรรณ ไหมพรม
- การพัฒนาทักษะการอ่านคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน ด้วยสี
  โดย จักรกฤต กฐินหอม
- การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดยะลา
  โดย มัสนี คงแก้ว
- การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ โดยใช้ นิทานเป็นสื่อ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการอยู่ร่วมกันของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านกะแดะแจะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  โดย อรอนงค์ หมิกพิมล
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโคลงสี่สุภาพโดยใช้วิธีสอนแบบแฮร์บาร์ต (Herbart Method) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3* โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
  โดย ชญาน์ทัต เอี่ยวเรืองสุรัติ
- การพัฒนาชุดฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ผสมผสานกับวิธีการสอน แบบการตอบสนองด้วยท่าทาง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  โดย นิตยา ศรีวัลลภ
- ปัจจัยพหุระดับโรงเรียนและครู ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับ ประถมศึกษา พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
  โดย ตอยยีบะห์ สาและ
- รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem based learning: pbl) เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี นักเรัยนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  โดย โฉมศรี ศักดิ์ยิ่งยง
- การเรียนการสอนออนไลน์เพื่อรองรับมาตรการและเฝ้าระวังไวรัส Covid-19: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  โดย กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน

G10 กลุ่มบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว (Business and Tourism Administration)
- แนวทางการแก้ไขปัญหาการเพิ่มจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการเงินกู้รายใหม่ของธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขากุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
  โดย ศรินภรณ์ บุญฤทธิ์
- พฤติกรรมในองค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันในงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย
  โดย กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง
- การแก้ไขปัญหาการชำระหนี้บัตรเกษตรสุขใจล่าช้าของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร สาขาเฉลียง
  โดย เชาว์ไว สุทธิดี
- คุณภาพการบริการของบริษัท บ้านส้องแก๊ส จำกัด สาขาปากน้ำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  โดย ธีรวรรณ อินทร์น้อย
- พัฒนาคุณภาพในการให้บริการโรงแรม ลีฟวิ่งชิลล์ เกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
  โดย จตุพร กิจสนอง
- คุณภาพการให้บริการของร้านภิญญาการยาง สาขาพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  โดย ธนวรรธน์ พิมพ์ช่างไม้
- ระบบการจองตั๋วรถตู้โดยสาร กรณีศึกษาบริษัท ศรีรุ่งโรจน์ขนส่ง จำกัด
  โดย สารภี จุลแก้ว
- ดัชนีความเชื่อมั่นประชาชนในภาคใต้ 2562
  โดย วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงบ้านโคกม่วง
  โดย มณีรัตน์ รัตนพันธ์
- การเพิ่มขึ้นของหนี้ NPLs ของเกษตรกรในเขตอำเภอแม่จริม จ.น่าน
  โดย ชญาดา ตื้อกันทะ
- แนวทางการแก้ไขปัญหาและลดการเกิดหนี้ค้างที่เป็น NPLs ของธนาคารออมสิน สาขาเกทเวย์ เอกมัย
  โดย อมรรัตน์ กาญจนไพหาร
- แนวทางการแก้ไขปัญหาการเกิดหนี้ค้างชำระสินเชื่อที่ส่งผลให้เกิด NPLs ของธนาคารออมสิน สาขาป่าตอง
  โดย ภาพิมล เลาหวณิช
- แนวทางการเพิ่มยอดเงินฝากต้นทุนต่ำธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเซกา
  โดย ชนิตสิรี อินทร์เสน
- การวิเคราะห์การทำธุรกรรมและแนวทางการเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกรรมการรับชำระ ค่าสินค้าและบริการ ธ.ก.ส.พานทอง
  โดย ธิดาวรา สมบัติทิพย์
- ปัญหาและอุปสรรคของผู้จัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนในอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
  โดย ไฮดา สุดินปรีดา
- การจัดการท่องเที่ยวในเขตทหาร โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
  โดย ชนิษฐา ใจเป็ง
- แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา
  โดย วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
- ศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา
  โดย วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
- ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา
  โดย วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
- แนวทางการพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอร่มไทร
  โดย มณีรัตน์ รัตนพันธ์
- การศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมการตลาดต่อการซื้อซ้ำของผู้บริโภคชาวเมียนมา ในอำเภอ แม่สอด จังหวัดตาก
  โดย เผด็จ ทุกข์สูญ
- พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการรับสิ่งพิมพ์ในยุคปัจจุบัน เพื่อการพัฒนาแผนธุรกิจการพิมพ์ ในระบบดิจิทัล
  โดย ษฎาพงษ์ กิติพันธ์กุล
- ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ส่งผลต่อปัจจัยด้านความตั้งใจเลือกใช้ 15 บริการสินเชื่อธุรกิจห้องแถว ธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  โดย ศุภสัณห์ บุญชัด
- ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาถนนราษฏร์อุทิศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  โดย ธวัลรัตน์ จินดา
- ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทรายแมว สมุนไพรไพรเรส จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  โดย ปวีณ์กร ชัยเพชร
- ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ทำการไปรษณีย์ท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  โดย ชุติมา บัวลอย
- ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านภัทรโฟนสาขาเซ็นทัลสุราษฎร์ธานี ของลูกค้าในเขตสุราษฎร์ธานี
  โดย ธัญญลักษณ์ เต็กสุวรรณ์
- การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องแกง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงปักษ์ใต้บ้านโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
  โดย กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน

G11 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
- การพัฒนาแบบจำลองสถานีวัดสภาพอากาศด้วยราสพ์เบอร์รี่พาย
  โดย เจริญ รุ่งกลิ่น
- ระบบฐานข้อมูลการลา : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  โดย ธนภัทร เจิมขวัญ

G12 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences)
- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นในอำเภอเมือง จังหวัดยะลา
  โดย วราพรรณ ไหมเหลือง
- การศึกษาสาเหตุการนำยาเหลือใช้มาคืนของผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรังที่มารับบริการ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนร่วมใจ อำเภอวังทอง
  โดย ช่อทิพย์ จันทรา
- ผลของการใช้แนวทางทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีต่อการส่งเสริม พฤติกรรมการออกกำลังกาย การบริโภค และเปอร์เซ็นต์ไขมันสำหรับผู้ที่มีภาวะ น้ำหนักเกิน
  โดย เปายียะ เด่นสุมิตร
- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของ ประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
  โดย โรสนานี เหมตระกูลวงศ์
- ภัยเงียบ: โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือในผู้ประกอบอาชีพกรีดยาง
  โดย วไลพร พราหมณ์ชู

ระดับนานาชาติ (International Session)
ภาคบรรยาย (Oral Presentation)

G13 International Education
- A Study of English Vocabulary Learning Strategies of the High English Learning Achievement Students at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
  By Jiraporn Sukkrong
- The Place of Argumentation in Academic Paper through the Application of the Macro-Toulmin
  By Mutohhar
- Determining the Readiness of University Supportive Staff to Adopt the Future Work Skill 2020 at the International Level
  By Pasara Namsaeng
- Checklists for Validating an English Test in the Pre-Testing Stag
  By Jatupong Mora
- Criticality and Morality as Valuable Assets for Thai Students in the 21st Century
  By Supanan Prommak
- Comparison of Thai First Year English Instruction Students’ Satisfaction on Learning in Traditional and e-Learning Classrooms in the Subject “Classroom Management for English Instruction”: A Case Study
  By Atthasit Ketkumbonk
- Using Role Play Activities to Develop English Speaking Skill for Vocational Certificate One Students at Vocational College
  By Sigbert Scheb-Buenner

G14 International Social Sciences Humanities
- Analysis of Dystopian World in Ray Bradbury’s Fahrenheit 451
  By Aphiradi Suphap
- International Policy Aspects Associated with the Excise Sugar Tax Policy: In the Case of Thailand
  By Karntera Srimanote
- Motivational Factors and Its Effect on Performance of Hotel Employees in Khao Lak
  By Panaree Suksawat
- Green Tourism Practice for Community-Based Tourism at Ban Bangwhan Moo.1, Kamala, Phuket
  By Theeraphat Chuanchom
- An Association Rule Modeling for an Intelligent Product Recommendation System for Retail Business
  By Michael Watkins
- Mediating Role of Innovation on the Relationships between Market Orientation and Firm Performance
  By Farida Sasha

ระดับนานาชาติ (International Session)
ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

G15 International Social Sciences Humanities
- Identify the Factors Influencing Supplier Selection in Purchasing Raw-Material of Seafood Manufacturers by Using Analytic Hierarchy Process (AHP)
  By Chinglinh Sun

Proceeding
การประชุมหาดใหญ่วิชาการ