ผลงานนักศึกษา ปี 2563

รางวัลชนะเลิศ Champion southern Thailand MICE Destination Marketing Contest 22nd August 2020
ทีม Singgorra Team - The City of Lions Singgorra
: นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (AL) และสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM) วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ควบคุมทีมโดย : อาจารย์ธิญาดา แก้วชนะ , อาจารย์ชาญวุฒิ ทองแกมแก้ว