ผลงานบุคลากร ปี 2562

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ขอแสดงความยินดีกับรางวัลบุคลากรและนักศึกษาดีเด่น สสอท. ประจำปี 2562 จัดโดย "สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" (สสอท.)
อาจารย์วรรณะ วิจิตร
ประเภทบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุนวิชาการ ระดับผู้บริหารหน่วยงาน


ผลงานนักศึกษา ปี 2562

ทีม HUCA คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1จากการเข้าร่วมประกวดชุดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันการพนันสำหรับเยาวชนและครอบครัว หัวข้อ
“ช่วยด้วยฉันติดกับดัก” (Help me I’m trapped)
จาก เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่เดอะ ฮอล์ บางกอก วิภาวดี 64 กรุงเทพมหานคร


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ขอแสดงความยินดีกับรางวัลบุคลากรและนักศึกษาดีเด่น สสอท. ประจำปี 2562 จัดโดย "สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" (สสอท.)
นางสาว กันยาวีร์ ยีฮอ
ประเภทนักศึกษาวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   
นางสาวพลอยพัชชา นิมอัศววาณิช
ประเภทนักศึกษาวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์

   
ดร.มัสนะห์ สารี
ประเภทนักศึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์


นางสาวสุไรดา หนิสอ รหัสนักศึกษา ได้รับรางวัลการเขียนผลงานสร้างสรรค์
โครงการค่ายเยาวชน สันติศึกษา ร่วมกับสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 19-21 มิ.ย. 2562 ณ ลำปำรีสอร์ท จังหวัดพัทลุง


นางสาวนฤมล พรหมศิริ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มการศึกษา ระดับนานาชาติ
จากการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 12 กรกฏาคม 2562