ผลงานนักศึกษา ปี 2562

ทีม HUCA คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1จากการเข้าร่วมประกวดชุดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันการพนันสำหรับเยาวชนและครอบครัว หัวข้อ
“ช่วยด้วยฉันติดกับดัก” (Help me I’m trapped)
จาก เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่เดอะ ฮอล์ บางกอก วิภาวดี 64 กรุงเทพมหานคร