ผลงานบุคลากร ปี 2559

ผศ. ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เป็นวิทยากรหลัก (Key Note Speaker) 1 ใน 4 ประเทศ ของ ASEAN Community ในการประชุม International Conference on Global EducationV on 10-11 April 2017 at University Ekasakti Padang Sumatera. ประเทศอินโดนีเซีย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา พงศ์วิรัตน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบตัวอย่าง “สุดยอด ผู้นำ นักบริหาร แห่งปี 2559” ในงาน THAILAND LEADER AWARDS 2016
จัดโดย ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร


ผศ.ดร.ชัยรัตน์ จุสปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตราภรณ์ จุสปาโล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ และดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้เข้าร่วมงาน “World Travel Market 2016 (WTM)
ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559 ณ Excel Exhibition Centre กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เพื่อร่วมนำเสนองานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


อาจารย์สุนิตดา ชูสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น” ประจำปี 2559 ด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม
จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลงานนักศึกษา ปี 2559

นายกฤชเดช สวัสดิเวทิน นายปสันน์ตา คณะรัตน์ และนายนัฐพงศ์ ทองจินดา นักศึกษาสาขาดนตรีสมัยนิยมชั้นปีที่ 3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวดการประพันธ์เพลง ภายใต้หัวข้อ "พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9" ในโครงการเพลงเพื่อพ่อ “Music for His Majesty Composition Contest” ชื่อผลงานเพลง “Heaven”


ทีม Finding Beauty นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.หาดใหญ่
แข่งขัน The Winner!! Thailand League 2017 : Songkhla ซึ่งสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ใน START UP THAILAND SONGKLA 2017


นายสิงห์ชัย ลิ่มเนี่ยว นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันวิ่ง 800 เมตร ชาย
จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "สุรนารีเกมส์"


Mr.Enock Kigen นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
ได้รับเหรียญทอง 3 รายการได้แก่ การแข่งขันวิ่ง 10,000 เมตร ชาย การแข่งขันวิ่ง 5,000 เมตร ชาย และการแข่งขันวิ่งวิบาก 3,000 เมตร ชาย ได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันวิ่ง 1,500 เมตร ชาย
จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "สุรนารีเกมส์"


Mr.Julius Mutai นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
ได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันวิ่ง 5,000 ชาย
ได้เหรียญทองแดง 2 รายการ ได้แก่
- การแข่งขันวิ่ง 10,000 เมตร ชาย
- การแข่งขันวิ่ง 1,500 เมตร ชาย

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบมหกรรม "สุรนารีเกมส์"


นายพัทธกุล สีหมัด นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวด Lafete bboy battle 2017 ประเภท 4 vs 4 จัดขึ้นที่ สมาคมไทย ฝรั่งเศส กรุงเทพ


 

นายปิยะ วรรณวงค์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รุ่นที่ 5 (ปีการศึกษา 2551)
ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2559 (รุ่น 67 สนามใหญ่)


นายคอลิด โต๊ะเก็ง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับรางวัล “นักศึกษาดีเด่น” ประจำปี 2559 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
นางสาวชนิดา โพธิ์ขาว นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับรางวัล “นักศึกษาดีเด่น” ประจำปี 2559 กลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์
จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Contact Us

 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300-3 , 091-047-1906