ผลงานสถาบัน ปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีม.หาดใหญ่ เข้ารับรางวัล "สหกิจศึกษาดีเด่น" ระดับชาติ ประจำปี 2561
ประเภทสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น มอบโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในวันงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 "สหกิจศึกษาแนวใหม่ สู่ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี"
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย
มีพระราชเสาวนีย์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับรางวัลเป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอนานกว่า 5 ปี


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าร่วมการนำเสนอบทความประเภท TQM Progressive Learner
เรื่อง "กิจกรรมไคเซ็น (Kaizen) กับการปรับปรุงงานทั่วทั้งองค์กร" ภายในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 19th Symposium on TQM Best-Practices in Thailand
จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มประเทศไทย เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561


ผลงานบุคลากร ปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัณย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน
รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ระดับผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน
จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ผลงานนักศึกษา ปี 2561

นายวิริทธ์พล พันธระ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ตัวแทนประเทศไทย ทีมTNP Team ได้รับเหรียญทองแดง
ในการแข่งขัน EA Champions cup winter 2018 (EACC Winter 2018) ณ ประเทศเกาหลีใต้


นาย วริทธิ์ธร แทนด้วง นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน PR STRATEGIC CAMPAIGN "SINGHA + PARALYMPIC THAILAND" ,รางวัลยอดการขายดีเด่น (Best Seller) และรางวัลการทำงานเป็นทีมยอดเยี่ยม (Amazing Teamwork)
ในโครงการ Singha Biz Course รุ่นที่ 10


นางสาวพลอยพัชชา นิมอัศววาณิช สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับคัดเลือก 10 คนสุดท้าย เข้าพบปะพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
และร่วม workshop ในโครงการ Global Business Dialogue 2018 : innovation the sustainable future วันที่ 2-3 ตุลาคม 2561


นายอินทร แม็กเคลียวด์ และ นางสาวศิริวรรณ แซ่แต้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โครงการ English week ในกิจกรรมการประกวด Mr. & Ms. English “English Day Celebration” Theme: English as a Window to an Expanding World
จัดโดยสาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561


นางสาวธณัณณัฐ ปิยธารินทร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 2561 จังหวัดสงขลา


นางสาวพลอยพัชชา นิมอัศววาณิช และนางสาวระวิวรรณ พุทธา นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ
เข้าร่วมนำเสนอและทำกิจกรรมโครงการ MEX-MPI-MCHT & CMA Future Leader Forum 2018
ระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน 2561 ณ บางกอกคอนเวชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลดิ์ กรุงเทพมหานคร


ทีมบาสเกตบอลชาย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
การแข่งขันบาสเกตบอล “หาดใหญ่ โอเพ่น”


นางสาวพลอยพัชชา นิมอัศววานิช นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  , นายวริทธิ์ธร แทนด้วง นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ , นางสาวนูเรีย อาแว คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และตัวแทนนักศึกษาจากม.หาดใหญ่
เป็น 1 ใน 15 ทีม และ 1 ใน 40 จาก 860 คน ในโครงการGeneration Elimated​
เยาวชนกล้า สะกิดสังคม จัดโดย UNICEF


นายพัทธกุล สีหมัด และ นายสิริภพ ตันสุนีย์ 
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน Rap Battle & B-boy Duo 'WTF Jam Vol.2' 

- รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม B-boy Battle 4-4

- รางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยว 7 to Smoke Footwork


นายวิริทธิ์พล พันธระ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เป็นตัวแทนประเทศไทย สู่การแข่งขัน EA Champions Cup Winter 2018
ณ ประเทศเกาหลีใต้


นายคัชชา คงขาว / นายปริวัติ แก้วอักษร / นายมโนรม เปวิวัฒน์
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภูมิภาค
ในการแข่งขันพัฒนา Web Application ด้วยระบบ GISTDA portal ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ทีมบาสเกตบอลชาย ม.หาดใหญ่ ได้เป็นตัวแทนภาคใต้
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 11-26 มกราคม 2562


นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล "คลิปวิดีโอที่ดีที่สุด"
ใน เวทีปฏิบัติการอาสาทำสื่อดี "รู้เท่าทันภัยบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อปกป้องนักสูบหน้าใหม่ ( Gen Z Strong)
จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


นางสาวนริศรา แช่ลิ่ว คณะนิเทศศาสตร์
ผ่านการคัดเลือกเพื่อบันทึกเทป
ในโครงการ” คนรุ่นใหม่สดใส เลือดใหม่ NBT"


นางสาวโรสมาเรีย ขุนทองจันทร์ สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรครู 5 ปี)
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกเพื่อบันทึกเทป
ในโครงการ” คนรุ่นใหม่สดใส เลือดใหม่ NBT"


ทีมลูกมะหาด โดยนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ในโครงการ "Grab Campus Challenge 2018 ระดับภาคใต้


นางสาวกัตติกา อร่ามโชติ และนางสาวจุฑารัตน์ ขุนเพ็ชร
อดีตนักกีฬาเปตอง ม.หาดใหญ่ คว้าเหรียญทองแดง
ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ประเภท เปตองทีมหญิง ณ จังหวัดเชียงราย


นายทนงศักดิ์ ลิ่มเนี่ยว
อดีตนักกรีฑา ม.หาดใหญ่ คว้าเหรียญเงิน
1. ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ประเภท วิ่ง 1,500 เมตร ชาย ณ จังหวัดเชียงราย


นางสาวฮามีด๊ะห์ สะอะ
รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


นางสาวชนิดา แสนกล้า
รางวัลนักศึกษาประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น
จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี