การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 13

The 13th Hatyai National and International Conference

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565

Download Proceeding

รายละเอียดการประชุม

หลักการและเหตุผล

สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศ นอกจากมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานของประเทศแล้ว ยังมีหน้าที่พัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้ที่ทันสมัยถ่ายทอดสู่สังคม โดยเฉพาะการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์และความก้าวหน้าทางวิชาการภายใต้จุดเน้นของนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรให้มีสมรรถนะในการทำวิจัย ตลอดจนส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทำวิจัยกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชม สังคม และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนได้ในวงกว้าง

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน มีพันธกิจเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างสรรค์สังคม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก ตามพันธกิจอุดมศึกษาด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่ โดยตระหนักถึงความสำคัญและการพัฒนาบุคลากรในการผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างองค์ความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์สังคม ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการ เพื่อเป็นฐานความรู้แก่ชุมชนและสังคมในการพัฒนาประเทศให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้ได้มีโอกาสเผยแพร่ในแวดวงวิชาการและขยายองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางขึ้น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงกำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดถึงการสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัย
2. เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก
4. เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในภาคใต้

กลุ่มเป้าหมาย

นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และบุคคลทั่วไป

ระยะเวลา และสถานที่จัดการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (Online Conference)

กำหนดการ

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 13

The 13th Hatyai National and International Conference

ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

รับชมพิธีเปิดการประชุมฯ ผ่านเพจสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ https://www.facebook.com/rdofhu/

Brenden Legros

พิธีเปิด กล่าวรายงาน

โดย รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย และประธานดำเนินการ


Brenden Legros

กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิด

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รับชมวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

หน่วยงานร่วมจัดการประชุม และวิดีทัศน์แสดงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เริ่มนำเสนอผลงานในแต่ละห้องประชุม โดยใช้ระบบ Google Hangouts Meet

(ระดับชาติ)
- มนุษยศาสตร์
- สังคมศาสตร์
- การศึกษา
- บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
(ระดับนานาชาติ)
- Education
- Social Science

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

อัตราค่าลงทะเบียน

ผู้สมัครเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 13

ประเภทผู้เข้าร่วม

อัตราค่าลงทะเบียน

 

ชำระภายใน ธ.ค.64

ชำระหลังจาก ธ.ค.64

นำเสนอผลงานระดับชาติ

1,200  บาท

1,600  บาท

นำเสนอผลงานระดับนานาชาติ

2,000  บาท

3,000 บาท
วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

โอนเงินเข้าบัญชี เลขที่ 961-0-01258-2
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาราษฎร์อุทิศ
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
แผนและปฏิทินการจัดโครงการ

ลำดับที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

1

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประชุม

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2

เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็ม และชำระเงิน

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2565

3

พิจารณาบทความวิจัย

1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565

4

แจ้งผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ

1 - 31 มีนาคม 2565

5

ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์

1 - 18 เมษายน 2565

6

การประชุมหาดใหญ่วิชาการฯ ครั้งที่ 13

12 พฤษภาคม 2565

PROCEEDING

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

PROCEEDING 12

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

PROCEEDING 11

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11

PROCEEDING 10

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

PROCEEDING 9

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9

PROCEEDING 8

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8

PROCEEDING 7

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7

PROCEEDING 6

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

PROCEEDING 5

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5

PROCEEDING 4

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4

ติดต่อเรา

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 13

Address

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 222 ถนนพลพิชัย - บ้านพรุ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Phone Number

ระดับชาติ: ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา โทร (+66) 074 200 300 ต่อ 341

ระดับนานาชาติ: สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน โทร (+66) 074 200 300 ต่อ 242