การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 9

The 9th Hatyai National and International Conference

“พลวัตการศึกษายุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”

เสวนาหัวข้อ “พลวัตการศึกษายุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 9
The 9th Hatyai National and International Conference
หัวข้อ “พลวัตการศึกษายุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”
หัวข้อ “พลวัตการศึกษายุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”
หัวข้อ “พลวัตการศึกษายุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”

รูปแบบการนำเสนอ

ภาคบรรยาย

นำเสนอเรื่องละ 15 นาที
ซักถาม 5 นาที

ภาคนิทรรศการ

ขนาด 90*120 ซม.

สาขาการนำเสนอ

ระดับชาติ

- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- การศึกษา
- การบริหารและการจัดการ
- ธุรกิจและการท่องเที่ยว
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ
- รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ระดับนานาชาติ

- Education
- Social Science

กำหนดการ

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

พิธีเปิด และการนำเสนอผลงาน

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

โปรแกรมทัศนศึกษา

กำหนดการ

วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2561
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 9
The 9th Hatyai National and International Conference
ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

--- ภาคเช้า ---
   08.30 – 09.00 น. น.
ลงทะเบียน
   09.00 – 09.20 น. น.
พิธีเปิด
กล่าวรายงาน โดย รศ.ทัศนีย์ ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
และประธานดำเนินโครงการการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 9
กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิด โดย ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
   09.20 – 09.30 น.
ชมวิดิทัศน์แสดงผลงานวิจัย
   09.30 – 11.00 น.
เสวนาหัวข้อ “พลวัตการศึกษายุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” โดย
1) ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม
CEO of AccRevo, นายกสมาคม Thailand Tech Startup และผู้อำนวยการสถาบัน DPU X, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2) ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3) รศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์
อาจารย์ประจำ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ดำเนินรายการ โดย ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
   11.00 – 11.20 น.
มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น โดย ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
   11.20 – 12.00 น.
เยี่ยมชมภาคนิทรรศการ
   12.00 – 13.30 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
--- ภาคบ่าย ---
   13.30 – 16.30 น.
นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับชาติ, ระดับนานาชาติ


วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

โปรแกรมทัศนศึกษา
   08.00 น.
รับท่านจากจุดนัดหมาย (มหาวิทยาลัยหาดใหญ่) เดินทางสู่เกาะยอ
   09.00 น.

พาท่านชมวัดท้ายยอ เป็นวัดที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมล้ำค่า ควรค่าแก่การอนุรักษ์และ หวงแหน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง."กุฏิแบบเรือนไทยปั้นหยา".อายุกว่า 200 ปี หลังคา ใช้กระเบื้องดินเผาเกาะยอและกระเบื้องลอนแบบเก่า มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ คือ เสาเรือนกุฏิจะไม่ฝังลงในดินแต่จะตั้งอยู่บนตีนเสาซึ่งเป็นที่รองรับเสาอันเป็นลักษณะเฉพาะของบ้านชาวไทยในภาคใต้เท่านั้น

   10.00 น.

นำท่านเดินทางต่อไปชุมชนท่าหิน ชมวิถี โหนดนาเล บนคาบสมุทรสทิงพระ เป็นวิถีพื้นบ้าน
 ของคนสงขลา “โหนด” มาจากการทำตาลโตนด ที่เป็นพืชเศรษฐกิจของที่นี่ “นา” ก็มาจาก
 การทำนา ที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการรักษาระบบนิเวศน์ให้ดีตลอดไป “เล” ก็คือการทำ
 ประมงน้ำจืดในทะเลสาบสงขลา

   12.30 น.
รับประทานอาหารเที่ยง พร้อมเดินทางต่อไปยังตลาดริมน้ำคลองแดน
   14. 30 น.

ถึงยังตลาดริมน้ำคลองแดน.เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีภูมิทัศน์สวยงาม โดยมีคลองสามสาย
 มาบรรจบกัน.เป็นจุดแบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดสงขลากับจังหวัดนครศรีธรรมราช นักท่องเที่ยว
 ที่มาเยือนจะได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตการเป็นพุทธมามกะ และเข้าใจธรรมชาติ

   17.00 น.
เดินทางกลับหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ


หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 9
The 9th Hatyai National and International Conference

หลักการและเหตุผล (Rationales)

สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศ นอกจากมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต สู่ตลาดแรงงานของประเทศแล้ว ยังมีหน้าที่สำคัญในส่วนของการเป็นแหล่งพัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อถ่ายทอดสู่สังคม โดยส่วนหนึ่งในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ดังกล่าว คือการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สำหรับการใช้ประโยชน์และความก้าวหน้าทางวิชาการ ภายใต้จุดเน้นนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการวิจัยแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งมีการดำเนินงานภายใต้ พันธกิจหลัก 4 ประการ ซึ่งหนึ่งในพันธกิจหลักที่สำคัญคือการผลิตผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัย โดยตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการวิจัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทย และมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อผลิตผลงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงมีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทำวิจัย ตลอดจนส่งเสริมและสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนให้กว้างขวางขึ้น โดยทำการจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ขึ้น ในวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นอีกเวทีหนึ่งสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สาธารณชนต่อไป

วัตถุประสงค์

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 9
The 9th Hatyai National and International Conference

วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนักศึกษา ได้มีโอกาส เผยแพร่ ผลงานวิจัย ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดไปจนถึงการสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัย
2. เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยใหม่ๆ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก
4. เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในภาคใต้

More Information Please Contact

For International Conference

นางสาวพิมพ์ณดา เขมกุลนาถ
(Ms.Pimnada Khemkullanat)
Tell: (+66) 074 200 300 ต่อ 242
E-mail: dric@hu.ac.th

For National Conference

นางสาวสหัทนา ชัยรี
(Ms.Sahattana Chairee)
Tell: (+66) 074 424 776
E-mail: rd@hu.ac.th