วิธีชำระค่าลงทะเบียน

วิธีการชำระเงิน

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 9
The 9th Hatyai National and International Conference

1. กรณีผู้เข้าร่วม(นำเสนอผลงาน) จะต้องได้รับอีเมลล์ตอบรับการเข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการก่อน จึงจะทำการชำระเงิน โดยจะต้องชำระเงินภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่แจ้งผลผ่านทางอีเมลล์ของผู้เข้าร่วม

2. กรณีผู้เข้าร่วม (ไม่นำเสนอผลงาน) สามารถชำระเงินภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

3. โอนเงินเข้าบัญชี เลขที่ 961-0-01258-2 ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

4. กรอกแบบฟอร์มชำระเงิน พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และ Scan หรือถ่ายรูปหลักฐานการชำระเงิน (ใบเสร็จ, สลิป) แนบมาพร้อมกัน

**เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ผู้จัดการประชุมฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

More Information Please Contact

For International Conference

นางสาวพิมพ์ณดา เขมกุลนาถ
(Ms.Pimnada Khemkullanat)
Tell: (+66) 074 200 300 ต่อ 242
E-mail: dric@hu.ac.th

For National Conference

นางสาวสหัทนา ชัยรี
(Ms.Sahattana Chairee)
Tell: (+66) 074 424 776
E-mail: rd@hu.ac.th