ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย

รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และประธานอนุกรรมการสานพลังเพื่อปฏิรูปพื้นที่และสังคม

รูปแบบการนำเสนอ

ภาคบรรยาย

นำเสนอเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที

ภาคนิทรรศการ(โปสเตอร์)

ขนาด 90*120 ซม.

รูปแบบการเข้าร่วม

- นำเสนอผลงานระดับชาติ
- นำเสนอผลงานระดับนานาชาติ

อัตราค่าลงทะเบียน

ภายใน ธันวาคม 2559

1,200 บาท
2,000 บาท
500 บาท

ภายใน มกราคม 2560

1,600 บาท
3,000 บาท
500 บาท

สาขาที่เปิดรับสมัครบทความ

ระดับชาติ

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มการศึกษา
กลุ่มธุรกิจและการท่องเที่ยว
กลุ่มการบริหารและการจัดการ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

ระดับนานาชาติ

Social Sciences

การมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในแต่ละสาขา

    การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 8 :: The 8th Hatyai National and International Conference

หลักการและเหตุผล (Rationales)

         สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศ นอกจากมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานของประเทศแล้ว ยังมีหน้าที่เป็นแหล่งพัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อถ่ายทอดสู่สังคม โดยเฉพาะการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพสำหรับการใช้ประโยชน์และความก้าวหน้าทางวิชาการภายใต้จุดเน้น นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการวิจัยแห่งชาติและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทำวิจัย ตลอดจนส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทำวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน

         มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงาน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การผลิตผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย โดยตระหนักในความสำคัญและมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อผลิตผลงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างองค์ความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทย ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการ เพื่อเป็นฐานความรู้แก่ชุมชนและสังคมในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป และดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้ได้มีโอกาสเผยแพร่ในวงกว้างและขยายองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางขึ้น โดยทำการจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สาธารณชนต่อไป

วัตถุประสงค์ (Objectives)

1.เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้มีโอกาส เผยแพร่ผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย
2.เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในภาคใต้


กำหนดการ

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 8
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุม อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

--- ภาคเช้า ---

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และเยี่ยมชมบู๊ทผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 20 ร้านค้า

09.00 – 09.15 น.

พิธีเปิด

กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และประธานดำเนินการ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิด โดย อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน อุปนายกสภา ผู้รับใบอนุญาต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รับชมวิดิทัศน์แสดงผลงานวิจัยเด่นของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

09.15– 10.15 น.

บรรยายพิเศษโดยท่านวิทยากร ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
และประธานอนุกรรมการสานพลังเพื่อปฏิรูปพื้นที่และสังคม
หัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับจังหวัด 4.0”

10.15–10.45 น.

มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

10.45– 12.00 น.

1) เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยเรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ”
โดย อ.ดร.ปรัชญากรณ์  ไชยคช (ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก วช.)

2) เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยเรื่อง “การตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) เชื่อมโยงอาเซียน”
โดย อ.ดร.ปรัชญากรณ์  ไชยคช (ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว.)

3) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการจากผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

12.00– 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

---ภาคบ่าย ---

13.00– 16.00 น.

การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย

ระดับชาติ

- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มธุรกิจและการท่องเที่ยว
- กลุ่มการศึกษา
- กลุ่มการบริหารและการจัดการ
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กลุ่มรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ิ

ระดับนานาชาติ
- Social Sciences

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม