การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 12
The 12th Hatyai National and International Conference

ลงทะเบียนระดับชาติ ลงทะเบียนระดับนานาชาติ
ตัวอย่างการเตรียมต้นฉบับ       หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม
Download Proceeding

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ


สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
gym

กลุ่มเป้าหมาย


นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และบุคคลทั่วไป

ระยะเวลา และสถานที่จัดการประชุม


วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หลักการและเหตุผล


สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศ นอกจากมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานของประเทศแล้ว ยังมีหน้าที่พัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้ที่ทันสมัยถ่ายทอดสู่สังคม โดยเฉพาะการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์และความก้าวหน้าทางวิชาการภายใต้จุดเน้นของนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม

ราบละเอียดเพิ่มเติม
gym

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดถึงการสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัย
2. เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก
4. เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในภาคใต้

girls in gym

Keynote Speaker

Card image

KEYNOTE 01

ชื่อ ประวัติ ผลงาน รายละเอียดของคีย์โน๊ต

Card image

KEYNOTE 02

ชื่อ ประวัติ ผลงาน รายละเอียดของคีย์โน๊ต

กำหนดการ

แผนและปฏิทินการจัดโครงการ

ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา
1 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2 เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็ม และชำระเงิน ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2564
3 พิจารณาบทความวิจัย 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2564
4 แจ้งผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ 1 - 24 เมษายน 2564
5 ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1 - 15 พฤษภาคม 2564
6 การประชุมหาดใหญ่วิชาการฯ ครั้งที่ 12 25 มิถุนายน 2564อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทผู้เข้าร่วม
อัตราค่าลงทะเบียน                
ชำระภายใน ธ.ค.63 ชำระหลังจาก ธ.ค.63
นำเสนอผลงานระดับชาติ 1,200 บาท 1,600 บาท
นำเสนอผลงานระดับนานาชาติ 2,500 บาท 3,000 บาท
ผู้เข้าร่วมรับฟัง (ไม่นำเสนอผลงาน)
500 บาท
ลงทะเบียนระดับชาติ หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม