การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ

The 9th Hatyai National and International Conference


บรรยายพิเศษโดยท่านวิทยากร
ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย
บัดนี้ - 30 เมษายน 2561

“พลวัตการศึกษายุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”


วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2561

ณ อาคาร Blue Ocean Hall คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

การนำเสนอผลงาน

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 9
The 9th Hatyai National and International Conference

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หัวข้อ “พลวัตการศึกษายุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”

รูปแบบการนำเสนอ

ภาคบรรยาย

นำเสนอเรื่องละ 15 นาที
ซักถาม 5 นาที

ภาคนิทรรศการ

ขนาด 90*120 ซม.

สาขาการนำเสนอ

ระดับชาติ

- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- การศึกษา
- การบริหารและการจัดการ
- ธุรกิจและการท่องเที่ยว
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ
- รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ระดับนานาชาติ

- Education
- Social Science

อัตราค่าลงทะเบียน

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9

รูปแบบการเข้าร่วม

ชำระค่าลงทะเบียนภายใน

ธันวาคม 2560

กุมภาพันธ์ 2561

  นำเสนอผลงานระดับชาติ

1,200 บ.  

1,600 บ.  

  นำเสนอผลงานระดับนานาชาติ

2,000 บ.  

3,000 บ.  

  ผู้เข้าฟังบรรยาย

500 บ.  

500 บ.  

กำหนดการ

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

พิธีเปิด และการนำเสนอผลงาน

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

โปรแกรมทัศนศึกษา

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย
บัดนี้ – 30 เมษายน 2561

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 9
The 9th Hatyai National and International Conference

ลงทะเบียนฟังบรรยาย

- https://goo.gl/forms/gXcvEpJKWy1DnmPD2

แจ้งผลการชำระค่าลงทะเบียน

- https://goo.gl/forms/SF5SK3Cyrj4cEGZ82

** กรณีท่านไม่สะดวกใช้ระบบ

- Download แบบฟอร์มลงทะเบียน-ฟังบรรยาย

แจ้งผลการชำระค่าลงทะเบียน

- https://goo.gl/forms/SF5SK3Cyrj4cEGZ82

หลักการและเหตุผล

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 9
The 9th Hatyai National and International Conference

หลักการและเหตุผล (Rationales)

สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศ นอกจากมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต สู่ตลาดแรงงานของประเทศแล้ว ยังมีหน้าที่สำคัญในส่วนของการเป็นแหล่งพัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อถ่ายทอดสู่สังคม โดยส่วนหนึ่งในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ดังกล่าว คือการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สำหรับการใช้ประโยชน์และความก้าวหน้าทางวิชาการ ภายใต้จุดเน้นนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการวิจัยแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งมีการดำเนินงานภายใต้ พันธกิจหลัก 4 ประการ ซึ่งหนึ่งในพันธกิจหลักที่สำคัญคือการผลิตผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัย โดยตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการวิจัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทย และมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อผลิตผลงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงมีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทำวิจัย ตลอดจนส่งเสริมและสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนให้กว้างขวางขึ้น โดยทำการจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ขึ้น ในวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นอีกเวทีหนึ่งสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สาธารณชนต่อไป

วัตถุประสงค์

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 9
The 9th Hatyai National and International Conference

วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนักศึกษา ได้มีโอกาส เผยแพร่ ผลงานวิจัย ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดไปจนถึงการสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัย
2. เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยใหม่ๆ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก
4. เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในภาคใต้

กำหนดการ

วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2561
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 9
The 9th Hatyai National and International Conference
ณ ห้องประชุม อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

--- ภาคเช้า ---
   08.30 – 09.00 น. น.
ลงทะเบียน
   09.00 – 09.20 น. น.
พิธีเปิด
กล่าวรายงาน โดย รศ.ทัศนีย์ ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย และประธานดำเนินการ
กล่าวต้อนรับ โดย ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
   09.20 – 09.30 น.
ชมวิดิทัศน์แสดงผลงานวิจัย
   09.30 – 11.00 น.
กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษโดยท่านวิทยากร ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หัวข้อ “พลวัตการศึกษายุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”
   11.00 – 11.20 น.
มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
   11.20 – 12.00 น.
เยี่ยมชมภาคนิทรรศการ
   12.00 – 13.30 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
--- ภาคบ่าย ---
   13.30 – 16.30 น.
นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับชาติ, ระดับนานาชาติ


วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

โปรแกรมทัศนศึกษา
  
  
  
  


หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

More Information Please Contact

For International Conference

นางสาวพิมพ์ณดา เขมกุลนาถ
(Ms.Pimnada Khemkullanat)
Tell: (+66) 074 200 300 ต่อ 242
E-mail: dric@hu.ac.th

For National Conference

นางสาวสหัทนา ชัยรี
(Ms.Sahattana Chairee)
Tell: (+66) 074 424 776
E-mail: rd@hu.ac.th