ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย

รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รูปแบบการนำเสนอ

ภาคบรรยาย

นำเสนอเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที

ภาคนิทรรศการ(โปสเตอร์)

ขนาด 90*120 ซม.

รูปแบบการเข้าร่วม

- นำเสนอผลงานระดับชาติ
- นำเสนอผลงานระดับนานาชาติ

อัตราค่าลงทะเบียน

ภายใน ธันวาคม 2559

1,200 บาท
2,000 บาท
500 บาท

ภายใน มกราคม 2560

1,600 บาท
3,000 บาท
500 บาท

-->> กำหนดการนำเสนอภาคบรรยาย

-->> จุดรับเกียรติบัตรภาคนิทรรศการ (โปสเตอร์)

สาขาที่เปิดรับสมัครบทความ

ระดับชาติ

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มการศึกษา
กลุ่มธุรกิจและการท่องเที่ยว
กลุ่มการบริหารและการจัดการ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

ระดับนานาชาติ

Social Sciences

การมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในแต่ละสาขา

    การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 8 :: The 8th Hatyai National and International Conference

หลักการและเหตุผล (Rationales)

         สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศ นอกจากมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานของประเทศแล้ว ยังมีหน้าที่เป็นแหล่งพัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อถ่ายทอดสู่สังคม โดยเฉพาะการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพสำหรับการใช้ประโยชน์และความก้าวหน้าทางวิชาการภายใต้จุดเน้น นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการวิจัยแห่งชาติและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทำวิจัย ตลอดจนส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทำวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน

         มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงาน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การผลิตผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย โดยตระหนักในความสำคัญและมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อผลิตผลงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างองค์ความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทย ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการ เพื่อเป็นฐานความรู้แก่ชุมชนและสังคมในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป และดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้ได้มีโอกาสเผยแพร่ในวงกว้างและขยายองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางขึ้น โดยทำการจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สาธารณชนต่อไป

วัตถุประสงค์ (Objectives)

1.เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้มีโอกาส เผยแพร่ผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย
2.เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในภาคใต้


กำหนดการ

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 8
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุม อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

--- ภาคเช้า ---

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.

พิธีเปิด

กล่าวรายงาน โดยประธานดำเนินการ

กล่าวต้อนรับ โดย ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

09.15– 10.45 น.

บรรยายพิเศษโดยท่านวิทยากร ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ในหัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับจังหวัด 4.0”

10.45–11.00 น.

มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

11.00– 12.00 น.

การนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ

12.00– 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

---ภาคบ่าย ---

13.00– 16.00 น.

การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย

ระดับชาติ

- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มการศึกษา
- กลุ่มธุรกิจและการท่องเที่ยว
- กลุ่มการบริหารและการจัดการ
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กลุ่มรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ิ

ระดับนานาชาติ
- Social Sciences

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม