การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2562กำหนดการ

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10
The 10th Hatyai National and International Conference

  ลงทะเบียนพร้อมส่งบทความฉบับเต็ม
: บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562
  แจ้งผลการรับบทความ
: ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากส่งบทความ
  ชำระค่าลงทะเบียน
: ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากแจ้งผลการตอบรับ
  ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
: ภายใน 31 มีนาคม 2562
  แจ้งผลการปรับแก้ไขบทความ
: ภายใน 10 เมษายน 2562
  ส่งบทความฉบับแก้ไข
: ภายใน 30 เมษายน 2562
  พิธีเปิด และการนำเสนอผลงาน
: 12 กรกฎาคม 2562
  โปรแกรมทัศนศึกษา
: 13 กรกฎาคม 2562
  Upload Proceeding ขึ้นเว็บไซต์
: 29 สิงหาคม 2562

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโปรแกรมทัศนศึกษา เส้นทางท่องเที่ยว “วิถีชาวนา” ณ จังหวัดพัทลุง

ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 โปรแกรม One Day Trip ราคา 1,000 บาท/ท่าน


  อัตราค่าลงทะเบียน

  รูปแบบการเข้าร่วม
ชำระค่าลงทะเบียนภายใน
ธันวาคม 2561
กุมภาพันธ์ 2562
  นำเสนอผลงานระดับชาติ
1,200 บ.
1,600 บ.
  นำเสนอผลงานระดับนานาชาติ
2,000 บ.
3,000 บ.
  ผู้เข้าฟังบรรยาย
ท่านละ 500 บ. บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
  โปรแกรมทัศนศึกษา
ท่านละ 1,000 บ. บัดนี้ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2562

รูปแบบการประชุม

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10
The 10th Hatyai National and International Conference

Expert Speaker

การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Oral Presentation

เสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย เรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที

Poster Presentation

การเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ขนาด 80 * 120 ซม.

สาขาการนำเสนอ
(ระดับชาติ)

- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มการศึกษา
- กลุ่มการบริหารและการจัดการ
- กลุ่มธุรกิจและการท่องเที่ยว
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

สาขาการนำเสนอ
(ระดับนานาชาติ)

- Education
- Social Science

More Information Please Contact

The 10th Hatyai National and International Conference

For International Conference

  • Ms.Pimnada Khemkullanat
  • Tell: (+66) 074 200 300 ต่อ 242
  • E-mail: dric@hu.ac.th

For National Conference

  • นางสาวสุภาพรรณ เซ่งแก้ว
  • Tell: (+66) 074 200 300 ต่อ 211
  • E-mail: rd@hu.ac.th