เจ้าของ

         มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


คณะที่ปรึกษา

 •          อาจารย์ประณีต                     ดิษยะศริน
           ศ.ดร.ไพศาล                         เหล่าสุวรรณ
 •          ผศ.ดร.วิทวัส    ดิษยะศริน     สัตยารักษ์
 •          ดร.ธารพรรษ                        สัตยารักษ์

บรรณาธิการ

 •          ผศ.ดร.กอแก้ว                       จันทร์กิ่งทอง

รองบรรณาธิการ

 •          ผศ.ดร.ปกรณ์                        ลิ้มโยธิน

ประจำกองบรรณาธิการ

 •          ศ.ดร.ธีระ                              เอกสมทราเมษฐ์                   ม.สงขลานครินทร์
 •          ศ.ดร.ศากุน                         บุญอิต                                 ม.ธรรมศาสตร์
 •          รศ.ดร.ขวัญกมล                   ดอนขวา                               ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 •          รศ.ดร.สมบูรณ์                     เจริญจิระตระกูล                    ม.สงขลานครินทร์
 •          รศ.ดร.อาภรณ์                      ดีนาน                                  ม.บูรพา
 •          รศ.ดร.ชมพูนุท   โกสลากร   เพิ่มพูนวิวัฒน์                       ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 •          รศ.ดร.สมนึก                        เอื้อจิระพงษ์พันธ์                   ม.วลัยลักษณ์
 •          รศ.ดร.ณัฐสิทธิ์                      เกิดศรี                                 ม.มหิดล
 •          ผศ.ดร.กฤษฎา                      กุณฑล                                 ม.ราชภัฏยะลา
 •          ผศ.ดร.อนุ                             เจริญวงศ์ระยับ                    ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
 •          ผศ.ดร.อนิวัช                         แก้วจำนงค์                         ม.ทักษิณ
 •          ผศ.ดร.นิคม                           นาคอ้าย                            ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
 •          รศ.ดร.รพีพรรณ                    สุวรรณณัฐโชติ                    ม.หาดใหญ่
 •          รศ.ดร.วัน                              เดชพิชัย                             ม.หาดใหญ่
 •          รศ.ทัศนีย์                              ประธาน                              ม.หาดใหญ่
 •          ดร.สิริลักษณ์                         ทองพูน                                ม.หาดใหญ่

ฝ่ายตรวจสอบด้านภาษา

 •          อาจารย์เอริค                         แกรี่อัลลีน
 •          อาจารย์ฮากิม                       สุดินปรีดา

ฝ่ายบริหารจัดการ

 •          อาจารย์สุชาดา                      สุวรรณขำ
 •          นางสาวอริศรา                       พฤกษ์ฎากรณ์