ติดต่อวารสาร

สถานที่ติดต่อ

 บรรณาธิการวารสารหาดใหญ่วิชาการ
ศูนย์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074 - 200300 ต่อ 347
E-mail: hu_apc@hu.ac.th