Find HU :
     
 
ผู้ปกครอง
นักศึกษา
บุคลากร
ศิษย์เก่า
พิธีประทานปริญญาบัตร
บทความ
ผลงานนักศึกษา
eRadio
ระบบตรวจสอบวุฒิ
 
ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
   เรื่อง การรับสมัครงาน
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
ตำแหน่งงาน
จำนวน
                              เงื่อนไข / คุณสมบัติ
 อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์

2
 • วุฒิ ป.โท – ป.เอก อายุ 25 – 40 ปี เพศ ช/ญ
 • การปกครองท้องถิ่น /สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการฑูต
 • สามารถทำงานวิจัยและวิชาการได้
 อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2
 • วุฒิ ป.โท – ป.เอก อายุ 25 – 40 ปี เพศ ช/ญ
 • สาขาวิชาสถิติประยุกต์ / ภูมิสารสนเทศศาสตร์ /วิทยาการคอมพิวเตอร์ / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่ใกล้เคียง
 • สามารถทำงานวิจัยและวิชาการได้
อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

2
 • วุฒิ ป.โท – ป.เอก อายุ 25 – 40 ปี เพศ ช/ญ
 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (เน้นการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว)
 • สามารถทำงานวิจัยและวิชาการได้
  อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
7
 • สาขาจีนศึกษา / สาขาวิเทศธุรกิจ(จีน) หลักสูตรนานาชาติ / สาขาธุรกิจการบิน / สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาที่ใกล้เคียง
 • หากมีความรู้ความสามารถด้านการแปลภาษาจีน / การเขียนพู่กันจีน / ศิลปวัฒนธรรมจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า6.5 คะแนน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานวิจัยและวิชาการได้
อาจารย์ประจำงานส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและดนตรีไทย

1
 • วุฒิ ป.โท – ป.เอก อายุ 25 – 40 ปี เพศ ช/ญ
 • สาขาดนตรีไทย หรือสาขาที่ใกล้เคียง
 • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านดนตรีไทย ด้านศิลปวัฒนธรรม หรือด้านที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานวิจัยและวิชาการได้
หัวหน้าฝ่ายพิพิธภัณฑ์และการพัฒนาสารสนเทศ

1
 • วุฒิ ป.โท – ป.เอก อายุ 27 – 35 ปี เพศ ช/ญี
 • สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา / สาขาวรรณคดีไทยศึกษา หรือสาขาที่ใกล้เคียง
 • หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ-พิพิธภัณฑ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานสนธิสัญญาและการต่างประเทศ

1
 • วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา อายุ 23 – 35 ปี เพศ ช/ญ
 • สาขาอังกฤษธุรกิจ / บริการธุรกิจ(นานาชาติ) หรือสาขาที่ใกล้เคียง
 • สามารถพูด อ่าน เขียน อังกฤษได้ดีมาก
 • มีความกระตือรือร้นในการติดต่อประสานงาน
 • กล้าแสดงออก
เจ้าหน้าที่งานบริการและสวัสดิภาพนักศึกษา
1
 • วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา อายุ 23 – 35 ปี เพศ ช/ญี
 • มีความกระตือรือร้นในการติดต่อประสานงาน
 • สามารถเขียนโครงการและดำเนินการจัดกิจกรรมได้
 พนักงานขับรถ
หลายอัตรา
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ 22 – 35 ปี เพศ ชาย
 • หากมีใบอนุญาตขับรถประเภท 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้น
พนักงานรักษาความปลอดภัย
หลายอัตรา
 • หากมีประสบการณ์งานรักษาความปลอดภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
 
การรับส

ผู้สนใจ กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือส่งใบสมัคร ประวัติ หลักฐานทางการศึกษา
พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ได้ที่ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์  0-7420-0339-40
โทรสาร  0-7442-5467, 0-7425-3343

http:// www.hu.ac.th Email :jobs@hu.ac.th    HR Fanpage
หรือสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-วันศุกร์

ประกาศ ณ วันที่  23 ธันวาคม 2556

 
 


ประกาศโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
   เรื่อง การรับสมัครงาน
------------------------------------------------------------------------------------------------
ตำแหน่งงาน
จำนวน
                              เงื่อนไข / คุณสมบัติ
 รองผู้อำนวยการ

1 อัตรา
 • เพศ ช/ญ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิป.โท ขึ้นไป สาขาวิชาการบริหารการศึกษาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
  และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา 5 ปีขึ้นไป
 หัวหน้าสาระภาษาอังกฤษ 
1 อัตรา
 • เพศ ช/ญ
 • ปริญญาตรี / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • มีประสบการณ์ด้านการสอน งานวิชาการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 ครูสอนภาษาอังกฤษ
2 อัตรา
 • เพศ ช/ญ อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิป.ตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือกำลังศึกษาวิชาชีพครู
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 ครูผู้สอนวิชาเคมี
1 อัตรา
 • ป. วิชาเอกเคมี / อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 1 ปี หรือผ่านการฝึกสอนในโรงเรียน
 ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
1 อัตรา
 • ป.ตรี วิชาเอกภาษาจีน
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 1 ปีหรือผ่านการฝึกสอนในโรงเรียน
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
1 อัตรา
 • ป.ตรี วิชาเอกสังคมศึกษา
 • อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 1 ปีหรือผ่านการฝึกสอนในโรงเรียน
ครูผู้สอนวิชาดนตรี
1 อัตรา
 • ปริญญาตรี สาขาการดนตรีไทย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การสอนหรือผ่านการฝึกสอนในโรงเรียนอย่างน้อย 1ปี
ครูเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 อัตรา
 • (เพศชาย) -ปริญญาตรี วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ ,คอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 ครูสอนฟิสิกส์
1 อัตรา
 • เพศ ช/ญ อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิป.ตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี
 • ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือกำลังศึกษาวิชาชีพครู
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 ครูสอนคณิตศาสตร์
1 อัตรา
 • เพศ ช/ญ อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิป.ตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/สถิติ
 • ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือกำลังศึกษาวิชาชีพครู
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 ครูสอนประวัติศาสตร์
1 อัตรา
 • เพศ ช/ญ อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิป.ตรี สาขาวิชาสังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือกำลังศึกษาวิชาชีพครู
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 ครูสอนภาษาไทย
1 อัตรา
 • เพศ ช/ญ อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิป.ตรี สาขาวิชาภาษาไทย
 • ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือกำลังศึกษาวิชาชีพครู
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 ครูสอนทัศนศิลป์
1 อัตรา
 • เพศ ช/ญ อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิป.ตรี สาขาวิชาทัศนศิลป์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือกำลังศึกษาวิชาชีพครู
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 ครูสอนการงาน
1 อัตรา
 • เพศ ช/ญ อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิป.ตรี ครุศาสตร์
 • ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือกำลังศึกษาวิชาชีพครู
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 ครูสอนพลศึกษา
1 อัตรา
 • เพศ ช/ญ อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิป.ตรี สาขาวิชาพลศึกษา
 • ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือกำลังศึกษาวิชาชีพครู
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้น
 ครูแนะแนว
1 อัตรา
 • เพศ ญ อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิป.ตรี สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
 • ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือกำลังศึกษาวิชาชีพครู
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
1 อัตรา
 • ป.ตรี/ป.โท บริหารการศึกษา
 • อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านวิชาการอย่างน้อย 3 ปี
 หัวหน้างานแนะแนว
1 อัตรา
 • ป.ตรี วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว หรือที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การสอนหรือทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 หัวหน้าสาระภาษาต่างประเทศ
1 อัตรา
 • ป.ตรี / ป.โท วิชาเอกภาษาอังกฤษ
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 3 ปีหรือทำงานด้านวิชาการ
 หัวหน้างานทะเบียนวัดผล
1 อัตรา
 • ปริญญาตรี สาขาการวัดและประเมินผล หรือที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านทะเบียนวัดผล หรือประสบการณ์การสอนในโรงเรียน
 หัวหน้างานทะเบียน
1 อัตรา
 • เพศ ญ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิป.ตรี สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 หัวหน้างานอาคารสถานที่
1 อัตรา
 • เพศ ชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานอาคารสถานที่ ซ่อมบำรุง
 ผู้ช่วยพยาบาล
1 อัตรา
 • ปริญญาตรี การพยาบาล หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 เจ้าหน้าที่ประจำ snack shop
1 อัตรา
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขา การบัญชี / การตลาด
 • อายุ 22-28 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน
 เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่
1 อัตรา
 • เพศ ช อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส.-ป.ตรี  ทางด้านไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 พนักงานขับรถ
1 อัตรา
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิม.3 ขึ้นไป
 แม่บ้าน
2 อัตรา
 • เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิป.6
 คนสวน
2 อัตรา
 • เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิป.6
การรับสมัคร
ผู้สนใจ กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือส่งใบสมัคร ประวัติ หลักฐานทางการศึกษา
พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ได้ที่ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 0-7442-5247 - 8
โทรสาร 0-7442-4169

หรือสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-วันศุกร์

ประกาศ ณ วันที่  7  พฤษภาคม  2556

 
   
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300-303 , 0-7442-5000 , 09-1047-1906 โทรสาร 0-7442-5467  | ติดต่อผู้ดูแล
E-mail : info@hu.ac.th
© 2009 Hatyai University, All Rights Reserved