Find HU :
พิธีประทานปริญญาบัตร
บทความ
ผลงานนักศึกษาและบุคลากร
eRadio
ระบบตรวจสอบวุฒิ
 
ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
   เรื่อง การรับสมัครงาน
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ตำแหน่ง อัตราที่
ต้องการ
 คุณสมบัติ
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  สังกัด คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
หลายอัตรา
 • เพศชาย / หญิง  อายุ  25 - 40  ปี
 • ป.โท – ป.เอก สาธารณสุขศาสตร์
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สังกัด คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
หลายอัตรา
 • เพศชาย / หญิง  อายุ  25 - 40  ปี
 • ป.โท – ป.เอก  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  (แขนงธุรกิจการบิน)
  สังกัด วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
3
 • เพศหญิง / ชาย  อายุ 25 - 40 ปี
 • ป.โท / ป.เอก สาขาธุรกิจการบิน / บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ / สาขาที่เกี่ยวข้อง
  (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • *ป.โท มีประสบการณ์ 1-3 ปี ด้าน Avaiation Management หรือ ประสบการณ์ทำงานในธุรกิจการบิน หรือ มีผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน
  อาจารย์บริหาร
  สำนักวิชาการ
1
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 40  ปี
 • ป.โท กศ.ม.(บริหารการศึกษา หรือการบริหารหลักสูตร)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  คณะบริหารธุรกิจ
1
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 40 ปี
 • ป.โท ป.เอก สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • *วุฒิป.ตรี สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • *วุฒิป.โท สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การสอนหรือการทำงานที่เกี่ยวข้อง
  (พิจารณาเป็นพิเศษ)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
  สังกัด คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์
1
 • * เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 40 ปี
 • * ป.โท ป.เอก สาขาภาษาไทย
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
  สังกัด คณะรัฐศาสตร์
2
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 40 ปี
 • ป.โท – ป.เอก  รัฐศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารการตลาด 
  สังกัด สำนักสื่อสารองค์กร
1
 • เพศชาย / หญิง อายุ22 - 35 ปี
 • ป.ตรี-ป.โท สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ
  Senior Programmer
  ศูนย์คอมพิวเตอร์
1
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 35
 • ป.ตรี หรือ ป.โท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ / สาขาสถิติ / สาขาคณิตศาสตร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารบรรณและประสานงาน
  สำนักงานอธิการบดี
1
 •  เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ป.โท ทุกสาขาและมีประสบการณ์งานเอกสาร/สารบรรณ/งานประชุม อย่างน้อย 2 ปี
  เจ้าหน้าที่งานรับสมัครและข้อมูล
  สังกัด สำนักสื่อสารองค์กร
1
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • ป.ตรี ทุกสาขา
  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
  สำนักงานอธิการบดี
1
 • เพศชาย อายุ 22 - 35ปี
 • ป.ตรีสาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ถ่ายภาพและควบคุมระบบเสียง 1 ปี 
  (พิจารณาเป็นพิเศษ)
  เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
  สำนักนโยบายและงบประมาณ
1
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • ป.ตรีทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ด้านการทำกิจกรรมหรือโครงการ เป็นวิทยากรได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
  เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรและบริหารโครงการ
  สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ
1
 • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • ป.ตรี สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านการทำกิจกรรมหรือโครงการ เป็นวิทยากรได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
การรับส

ผู้สนใจ กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือส่งใบสมัคร ประวัติ หลักฐานทางการศึกษา
พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ได้ที่ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์  0-7420-0339-40
โทรสาร  0-7442-5467

http:// www.hu.ac.th Email :jobs@hu.ac.th    HR Fanpage
หรือสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-วันศุกร์

 
 
 
      ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559  
    ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำ  
     
      ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 29 มกราคม 2559  
    ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ตำแหน่งอาจารย์ประจำ
 
    ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ตำแหน่งอาจารย์ประจำ  
     
 

ประกาศโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
   เรื่อง การรับสมัครงาน
------------------------------------------------------------------------------------------------
ตำแหน่งงาน
จำนวน
                              เงื่อนไข / คุณสมบัติ
 ผู้อำนวยการ    

1
 • อายุ 40-55 ปี    
 • ปริญญาโทด้านบริหารการศึกษา
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหาร โรงเรียนสายสามัญ
 • มีวิสัยทัศน์ทางการศึกษา
 • มีความคิดสร้างสรรค์     
 รองผู้อำนวยการ
1
 • อายุ 30-45 ปี
 • ปริญญาโทด้านหลักสูตรและการสอน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านบริหารงานวิชาการ,การพัฒนาหลักสูตร
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีการพัฒนาตนเอง     
 
การรับสมัคร

ผู้สนใจ กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือส่งใบสมัคร ประวัติ หลักฐานทางการศึกษา
พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ได้ที่ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 0-7442-5247 - 8
โทรสาร 0-7442-4169

http:// www.pprep.ac.th
 Email:  prpprep1@gmail.com
หรือสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-วันศุกร์

 
   
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300-303 , 0-7442-5000 , 09-1047-1906 โทรสาร 0-7442-5467  | ติดต่อผู้ดูแล
E-mail : info@hu.ac.th
© 2009 Hatyai University, All Rights Reserved