Find HU :
พิธีประทานปริญญาบัตร
บทความ
ผลงานนักศึกษา
eRadio
ระบบตรวจสอบวุฒิ
 
เครื่องหมายมหาวิทยาลัย
ลักษณะเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นลักษณะรูปอาร์มโดยมีชื่อวิทยาลัยอยู่ด้านล่าง และมีกระถางคบเพลิงอยู่ด้านบน ภายในรูปอาร์มมีสัญลักษณ์ต้นมะหาด หนังสือและธรรมจักร
ความหมายของเครื่องหมายมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีความหมายดังนี้

เป็นสัญลักษณ์ของธรรมะ คุณงามความดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตระหนักถึงธรรมะอันพึงมี ของนักศึกษาเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตที่สมบูรณ์ในสังคม

ธรรมจักร
เปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งปัญญาและความสำเร็จ ทางมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะจุดประกาย ทางความคิดให้เกิดแสงสว่างแห่งปัญญา
คบเพลิง
เป็นสัญลักษณ์ของขุมทรัพย์ทางปัญญาเป็นแหล่งความรู้ ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและพลังทางความคิด
หนังสือ
เป็นสัญลักษณ์ของตำนานชื่อ อำเภอหาดใหญ่ จากคำบอกเล่าของบรรพบุรุษ
ต้นมะหาด

ความหมายของ"หาดใหญ่"มาจากคำว่า มะหาด+ใหญ่ หมายถึง ต้นไม้ชนิดหนึ่งเป็นต้นสูงใหญ่ ชื่อมะหาด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ และเครื่องหมายของหมู่บ้าน และในที่สุดชื่อนั้น ก็ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ในชื่อ อำเภอหาดใหญ่ และในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้นมะหาดจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการรักษาสิ่งแวดล้อม

ความหมายโดยรวม คือ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติ ในการศึกษาระดับสูงควบคู่ไปกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ การรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนการให้เยาวชน ได้ระลึกถึงการนำ ความรู้ ความสามารถและคุณธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและส่วนรวม

สีประจำมหาวิทยาลัย
สีขาวแดง
ความหมาย

สีขาว หมายถึง ศาสนา ความบริสุทธิ์ การเสียสละ
สีแดง หมายถึง ชาติ ความแข็งแกร่ง กล้าหาญ

ความหมายโดยรวม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้ความสำคัญสำหรับการให้การศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่น และมุ่งมั่นที่จะให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีความทุ่มเทด้านการเรียนรู้อย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในสังคมให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการเสียสละเพื่อส่วนรวม

 
พันธุ์ไม้ประจำสถาบัน

ชื่อพันธุ์ไม้ประจำสถาบัน “ต้นมะหาด”
วัตถุประสงค์ในการเลือกพันธุ์ไม้

      1. ตามประวัติของเมืองหาดใหญ่ เล่าขานกันว่ามาจากชื่อหาดทรายขาวที่มี
อาณาบริเวณกว้างขวาง ริมคลองอู่ตะเภา หรืออาจจะมาจากชื่อต้นมะหาดขนาด
ใหญ่ที่เป็นตำนานทำให้เรียกกันว่า หาดใหญ่
      2. เป็นไม้ประจำถิ่น
      3. เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
      4. เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งของไทย  มีสรรพคุณทางยาและเครื่องสำอาง 
ใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ รากจนถึงผลสุก

 

   
   
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300-303 , 0-7442-5000 , 09-1047-1906 โทรสาร 0-7442-5467  | ติดต่อผู้ดูแล
E-mail : info@hu.ac.th
© 2009 Hatyai University, All Rights Reserved