สารจากอธิการบดี

        ประเทศไทย 4.0 การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้มุ่งเน้น การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม ทั้งนี้การทาวิจัยนับเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทางด้านนวัตกรรมในทุกภาคส่วน เนื่องจากการวิจัยเป็นรากเหง้าของความคิด จินตนาการ การแสวงหา สิ่งใหม่ ๆ อีกทั้งเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในชาติ ให้ดีขึ้น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้ให้ความสาคัญกับการทาวิจัยเป็นอย่างมาก เนื่องจากการวิจัยมีบทบาท สาคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ อีกทั้งนาไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ ทั้งนี้จึงไดด้ าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ดาเนินการแล้วเสร็จให้ ได้มีโอกาสเผยแพร่ในวงกว้างและขยายองค์ความรู้สู่การนาไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางขึ้น โดยได้จัดการ ประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเป็นเวทีทางวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเพิ่ม ประสบการณ์ด้านการวิจัย

        ในนามของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอขอบคุณ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อานวยการสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และประธานอนุกรรมการสานพลังเพื่อปฏิรูป พื้นที่และสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นาเสนอผลงานวิจัย และผู้เข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการทุกท่าน ที่กรุณาให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุน จนทาให้การจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการครั้งนี้ สาเร็จลุล่วงและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ทุกประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานวิจัย ที่เกิดขึ้นจะ สามารถขับเคลื่อนชุมชน สังคม และประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมถึงก้าวข้ามกับดัก ประเทศรายได้ปานกลางไปได้ในอนาคต

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่