สารจากอธิการบดี

                วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกที่สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สามารถ พัฒนาประเทศให้เข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาประเทศและนาพาประเทศไปสู่สังคมมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีบทบาทในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สามารถดาเนินชีวิตและประกอบ อาชีพในสังคมของศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุข และบทบาทในการส่งเสริมการวิจัย จึงให้ความสาคัญกับ การสร้างผลงานวิจัยในลักษณะบูรณาการสาขาวิชา และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชน สถานประกอบการและประโยชน์ในเชิงนโยบายระดับประเทศ รวมทั้งการเผยแพร่ ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน ดังนั้น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จึงสนับสนุนและจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการ มาแล้วทั้งสิ้น 8 ครั้ง และครั้งนี้เป็นการ “ประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9” ในวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร 3 ท่านในการเข้าร่วมการ เสวนาในหัวข้อ “พลวัตการศึกษายุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” ซ่ึงได้แก่ ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม CEO OF ACCREVO, นายกสมาคม THAILAND TECH STARTUP และผู้อานวยการสถาบัน DPU X, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและ นวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์ อาจารย์ประจา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

                ในนามของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอขอบคุณ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย (สสอท.) ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์ ที่สละเวลา อันมีค่าในการเข้าร่วมการเป็นวิทยากรเสวนา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้นาเสนอผลงานวิจัยทุกท่าน ที่ให้การ สนับสนุนการประชุมหาดใหญ่วิชาการครั้งนี้ สาเร็จลุล่วงและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ทุกประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้นจะนาไปสู่การสร้างผลประโยชน์ให้กับสาธารณะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์กร สังคม และประเทศชาติสืบไป


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่