คำนำ

                พันธกิจที่สำคัญหนึ่งของสถาบันอดุ มศึกษาที่นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้อง กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนบริบททางสังคม และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี คือพันธกิจ ด้านการวิจัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้มีความมุ่งม่ัน สนับสนุน และส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยท่ีมี คุณภาพสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม เพื่อให้สามารถ นามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ ตลอดจนการพัฒนาและต่อยอดงานวิจัย ดังนั้น การจัดเวที การประชุมทางวิชาการซึ่งมีความสาคัญที่จะเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา ได้นาเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณชน ตลอดจนแลกเปล่ียนองค์ความรู้ และเทคนิคการวิจัยซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพและสามารถใช้ประโยชน์มากย่ิงขึ้น

                การจัดประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งท่ี 9 นี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม CEO of AccRevo, นายกสมาคม Thailand Tech Startup และผู้อานวยการสถาบัน DPU X, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ผู้อานวยการสถาบันวิจัย และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์ อาจารย์ประจา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “พลวัตการศึกษายุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล” และได้มีความสนใจจากนักวิชาการเข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยท้ังสิ้น 176 บทความ ประกอบด้วยการนาเสนอบรรยาย จานวน 89 เรื่อง และนาเสนอภาคโปสเตอร์จานวน 87 บทความ

                มหาวิทยาลัยหาดใหญ่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 9 จะสามารถสร้างประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านและขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมดาเนินงาน ตลอดจนผู้เข้าร่วมนาเสนอผลงานที่มีส่วนให้การดาเนินการประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งน้ีบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้


รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน
ประธานการดาเนินงาน