คำนำ

        สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญของประเทศเพราะนอกจากภารกิจหลักของการผลิต บัณฑิตสู่ตลาดแรงงานของประเทศแล้ว การพัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อบูรณาการและ ถ่ายทอดสู่สังคม เป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งยวดที่จะก่อให้เกิดความคิด.ก่อเกิดจินตนาการ และต่อยอดไปสู่ การพัฒนาความเจริญในวิทยาการใหม่ ๆ อันจะส่งผลต่อสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ในแวดวงการศึกษา รวมไปถึง การเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคม และประเทศชาติเพื่อก้าวสู่ความเป็นอาเซียน

        หาวิทยาลัยหาดใหญ่ตระหนักในความสาคัญของการวิจัยอันเป็นภารกิจหลักในฐานะที่เป็น สถาบันการศึกษา ซึ่งมีส่วนช่วยผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามนโยบายของรัฐบาลด้วยโมเดล ไทยแลนด์ 4.0 จึงได้จัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อานวยการสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และประธาน อนุกรรมการสานพลังเพื่อปฏิรูปพื้นที่และสังคม.เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ แล้วยังเป็นการสร้างบรรยากาศของการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยได้ดีอีกด้วย

        กระผมในนามของประธานดาเนินการฯ.ขอขอบคุณวิทยากรบรรยายพิเศษเป็นอย่างยิ่งที่ได้สละเวลา มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด อันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมทุกคน และขอแสดงความชื่นชม แสดงความยินดีกับผู้นาเสนอผลงานวิจัยทุกท่านที่นาผลงานจากการวิจัยที่ทุ่มเทกาลังความสามารถ ผนวกกับความคิด แรงกายและแรงใจจนประสบความสาเร็จมานาเสนอให้ผู้อ่านได้รับทราบเป็นที่ประจักษ์ กับงานที่ได้ทาไป

        การวิจัยเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่ต้องยืนอยู่บนความถูกต้องตามหลักวิชาการ.อีกทั้งยังเป็นการ แสวงหาแนวทางปฏิบัติ เพื่อชี้นาให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง ผลงานวิจัยเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้หรืองานวิจัยประยุกต์ล้วนแล้วแต่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการศึกษาของประเทศได้อย่างก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืนในอนาคตได้ ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานดาเนินการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8