สารบัญ

 สารบัญ

 ภาคบรรยายระดับชาติ

กลุ่มการศึกษา

  1. การพัฒนาบทอาขยานสำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา
  1. การศึกษาเชิงประจักษ์ของจุดอ่อน (Weaknesses) ในการดำเนินงานด้านการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
   ยุทธนา กาเด็ม
  1. เจตคติของนิสิตที่มีต่อวิชาการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
   ดร.เนื้อทิพย์ สุ่มแก้ว
  1. สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
   อภินันท์ สิริรัตนจิตต์
  1. พฤติกรรมการปรับตัวของผู้ป่วยโรคเอสแอลอี
   ปิยะนุช แหน่งเพ็ชร
  1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
   นธี เหมมันต์
  1. สภาพปัญหาของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   สมจิตร ขวัญแดง
  1. การประยุกต์ใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกมส์สำหรับการเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วม ในชั้นเรียน: กรณีศึกษา นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   ดร.เกรียงไกร ลิ่มทอง
  1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซ้อมดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
   วรัญญา ศรีวรบุตร
  1. การพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร
   ดร.สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
  1. แนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
   ศิริวรรณ อินทสโร
  1. คุณภาพชีวิตการทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
   สุวกร อุดรเดช
  1. กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล
   อนุวัฒน์ จองเดิน
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  1. การทบทวนคำศัพท์แบบแปรใช้ใหม่
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์
  1. ภาพแทนของไวยากรณ์ฝรั่งเศสจากนิทานไวยากรณ์เรื่อง ไวยากรณ์คือบทเพลงอันแสนหวาน ของ เอริค ออร์เซนนา
   รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
  1. องค์ความรู้งานวิจัยโฮมสเตย์ในบริบทของสังคมไทย (พ.ศ. 2544 – 2558)
   กรประพัสสร์ เขียวหอม
  1. สำนึกร่วมความเป็นคนใต้ผ่านการประกอบสร้างอัตลักษณ์ในบทเพลงที่ขับร้องโดย บ่าววี อาร์สยาม
   ภานุวัฒน์ วรจินต์
  1. ความต้องการสวัสดิการของแรงงานนอกระบบเมื่อชราภาพ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์
  1. อิทธิพลของโครงสร้างของชุมชนที่มีต่อการดื่มสุราในจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล
   ดร.อิสระ ทองสามสี
  1. ความคาดหวังและความต้องการเนื้อหาสุขภาพของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
   ดร.ฟารีดา เจะเอาะ
  1. แรงจูงใจในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความสุขในการทำงาน กรณีศึกษา พนักงานเทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา
   นาตยา โชติกุล
 • กลุ่มการบริหารและการจัดการ

  1. การศึกษาปัญหาแรงงานและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่แรงงาน ในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนของประเทศไทย
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิเรก กาญจนรูจี
  1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ของประชาชนในเขตบางนา กรุงเทพฯ
   ชญานิศ เฉลิมสุข
  1. สภาพปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะระหว่างเทศบาลในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่
   ดร.ดนุวัศ สุวรรณวงศ์
  1. บุคลิกภาพที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา
   หทัยขวัญ จันทอง
  1. การศึกษาวิธีการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรของมูลนิธิโครงการหลวง
   รณกร อำพันธ์ศรี
  1. กลยุทธ์การสื่อสารแบบโฆษณาแฝงของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการตลาดผ่านสื่อ งคมออนไลน์
   เสริมศักดิ์ ขุนพล
  1. การศึกษากระบวนการผลิตของกลุ่มหัตถกรรมจักสานกรงนก บ้านหนองทราย ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   วารุณี ธรรมเจริญศักดิ์
 • กลุ่มนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

  1. การประเมินผลโครงการเดิน-วิ่ง รณรงค์การไม่สูบบุหรี่และเพื่อสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล ชิ้นฟัก
  1. การถือครองที่ดิน ไร่นาสวนผสมและการเข้าถึงการช่วยเหลือของรัฐบาล: กรณีศึกษาเปรียบเทียบโครงการลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าวในจังหวัดศรีษะเกษ พระนครศรีอยุธยาและพัทลุง
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์
  1. โทษริบทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
   สนัน ยามาเจริญ
  1. การใช้มาตรการแทนการพิพากษาคดีอาญาในกรณีเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะเด็กและเยาวชนในเขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๕๙
   นันท์นภัส ศิริชัชวาลวงศ์
  1. ปัจจัยที่มีผลต่อคำพิพากษายกฟ้องในข้อหาเกี่ยวกับความมั่นคง ศึกษากรณีพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนใต้
   วรา บุญพันธ์
 • กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. การพัฒนาโปรเกรสสิพเว็บแอพพลิเคชันเพื่อการจัดการการแบ่งมรดกตามหลักกฎหมายอิสลาม
   อิมรอน บินอาแว
  1. ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนชุมพรศึกษา
   อุทุมพร วงค์เพชร
  1. ชุดเครื่องมือโอเพนซอร์ระบบธุรกิจอัจฉริยะสำหรับธุรกิจการศึกษา
   วารุณี แต้มคู
  1. ระบบจัดการการซื้อขายยางพารา กรณีศึกษากิจการควนใหม่การยาง
   อรรถพล พรหมทอง
  1. ระบบแนะนำหมวดหมู่การลงโฆษณาสินค้า กรณีศึกษาพันทิปมาร์เก็ต
   ปณวัฒน์ ชอบทำกิจ
  1. การพัฒนาระบบถามตอบเพื่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
   สุวิสา คงวัดใหม่
  1. ระบบคลังความรู้สำหรับบำรุงรักษาเครื่องฝึกบินจำลองกริพเพน กองบิน 7
   ร.ต.เอกพงค์ รอดภัย
  1. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเลือกซื้อประกันชีวิต
   เกียรติศักดิ์ จันทร์แก้ว
  1. การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น AHP เพื่อคาดการณ์ตัดสินใจติดตั้งการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ: กรณีศึกษา ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลี สงขลา
   ฉัตรมณี ไชยวงศ์


 •  ภาคบรรยายระดับนานาชาติ

  Group Social Sciences

  1. Printed Media Design and Development for Publicizing the Information of Cultural Attractions in Phuket Province
   Potjaman Nitmai
  1. Buddhism and Society - Aspects of the Four Noble Truths and Spiritual Friendship
   Dr.Venerable Zhen Yuan
  1. The Determinants of Natural Rubber Export in Malaysia
   Nurul Idayu Bt. Mohd. Laili
  1. The Developed Nations and the 60:40 Policy
   Dr.Gan Joo Kong
  1. Assessing Roles of Vocabulary and Grammar in Listening and Reading Comprehension Aligning with CEFR Test
   Piyada Jingwangsa
  1. An Investigation of Gambling Activities and the Factors Influencing Choices Of Gambling Activities in the Communities within Thailand’s Southernmost Provinces
   Patcarawadee Promduang
  1. Store Dynamics, Employee ang Generation Y Impulse
   Assoc.Prof. Dr.Jason Wai Chow Lee
  1. “Chain Remand” and its consequences in reality according to Malaysian Criminal Law as comparative studies
   Pramananthan Vasuthevan
  1. The Effect of Merger and Acquisition on The Financial Performance of Alibaba in China
   Beddan Veerasamy
  1. Patterns of corrective feedback in EFL Dyadic Classroom Interaction
   Mansour Amini
  1. Endorser Credibility Effects on Consumer’s Attitude towards Advertisement and Brand: the Role of Brand Familiarity
   Methaq Ahmed Sallam


 •  ภาคนิทรรศการระดับชาติ

  กลุ่มการศึกษา

  1. ความพร้อมของนักศึกษาฝึกงานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น
   ภญ.ดร.กาญจนา สานุกูล
  1. การศึกษารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (Cooperative learning) ในชั้นเรียน วิชาระบบสุขภาพ กรณีศึกษา นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น
   ภญ.กาญจนา จัตุพันธ์
  1. การพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนเรื่องการอ่านภาษาจีนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
   จันทรา พันธุมณี
  1. ผลการจัดกิจกรรมการใช้เพลงเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
   อุไรรัตน์ ญาติรัก
  1. ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะขั้นก่อนการเขียนของเด็กปฐมวัย
   ทิพย์ติยา คนเรียน
  1. ผลการจัดกิจกรรมสีสันจากธรรมชาติเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย
   ปิยมาศ พลผอม
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการปฏิบัติ รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการสอนของ โรเบิร์ต กาเย
   สุวรรณกาญจน์ อักษรการ
  1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
   ดร.ศิริพร ศรีจันทะ
  1. ปัญหาการอ่านของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) จังหวัดสงขลา
   พิชญา สุวรรณโน
  1. ผลสัมฤทธิ์ทักษะการแปลความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ วิชาการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้ใบงานคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
   อจลา ดำรงฤทธ์
  1. พัฒนาบทเรียนด้วยโปรแกรม Microsoft power point ขั้นสูง เรื่องระบบเลขฐาน 16 เพื่อใช้ในการสอนเสริม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   อาพร มณีนิล
  1. ความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
   พล เหลืองรังษี
  1. การศึกษาปัจจัยในการไม่ศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของเยาวชนในพื้นที่เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจา ชูช่วย
  1. การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาวินัยนักศึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
   กัลยา เบ็นดุสะ
  1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  1. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ผ่านร้านค้าออนไลน์
   ณฐมน ทรัพย์บุญโต
  1. การศึกษาอัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
   อุษณีย์ พรหมศรียา
  1. ออกแบบเก้าอี้ช่วยส่งเสริมสมรรถนะสำหรับผู้สูงอายุ
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง
  1. การเปรียบเทียบรูปแบบการเขียนกวีนิพนธ์ แบบเคร่งครัดฉันทลักษณ์และไม่เคร่งครัด ฉันทลักษณ์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
   พิชญา สุวรรณโน
  1. [ชาติ คือ มนุษย์] : อุปลักษณ์เชิงวิพากษ์ในวาทกรรมของหลวงวิจิตรวาทการ
   อุมาวัลย์ ชาติไอยรานนท์
  1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของสตรีวัยรุ่นในจังหวัดพัทลุง
   ฉัตรจงกล ตุลยนิษกะ
  1. รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
   ยุวัลดา ชูรักษ์
  1. พฤติกรรมของผู้ฝากเงินหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก กรณีศึกษา : เทศบาลเมืองปัตตานี
   ภารดี จีระธรรมเสถียร
  1. กลยุทธ์ในการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนปิติศึกษา เชียงรายมอนเตสเซอรี่อิงลิชโปรแกรม
   พชรนันต์ ริเป๊ก
  1. การศึกษาพฤติกรรมการจำหน่ายและการบริโภคน้ำมันมะพร้าว
   วลัยลักษณ์ กาญจนเสถียร
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักและพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มเยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
   รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน
 • กลุ่มธุรกิจและการท่องเที่ยว

  1. ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาส้ม กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตปลาส้มไร้ก้าง ตราแม่ทองปอน ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
   รสริน จอห์นสัน
  1. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการจำหน่ายสินค้าโอทอป (OTOP) ในประเทศมาเลเซีย
   ดร.ชินีเพ็ญ ศรีชัย
  1. พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องแกงตำมือ บ้านทุ่งชุมพลพัฒนา ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
  1. ความภักดีของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่ออุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
  1. ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาตราสินค้าและป้ายฉลาก ขนมลาสูตรโบราณ กลุ่มสตรีบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน
 • กลุ่มการบริหารและการจัดการ

  1. การจัดทำบัญชีและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรม กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
   วรกร ภูมิวิเศษ
  1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรักผูกพันในงาน: การทบทวนวรรณกรรม
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง
  1. การจัดการขยะของร้านรับซื้อของเก่าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
   พัชรินทร์ เสริมการดี
  1. การพัฒนาคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
   ลักขณา ดำชู
  1. การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของระบบแถวคอยการเข้าใช้บริการจุดชำระค่าบริการกระแสไฟฟ้าภาครัฐ กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอจะนะ
   ธนะรัตน์ รัตนกูล
  1. การศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง
  1. การศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคนิคการพยากรณ์ยอดการใช้น้ำประปาของ เทศบาลตำบลบ้านสวน จังหวัดพัทลุง
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันต์ธมน สุขกระจ่าง
  1. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านลานไทร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานันท์ ตั้งรุจิกุล
  1. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคใต้ 2559
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
  1. ผลกระทบต่อการดำเนินโครงการขุดคลองไทย เส้นทาง 5A (จังหวัดสตูล – จังหวัดสงขลา)
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
 • กลุ่มนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

  1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานแจ้งความ สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   ดร.วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล
  1. บทบาทของสถานที่ท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : ชุมชนอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) จังหวัดนครราชสีมา
   ดร.ภูกิจ ยลชญาวงศ์
  1. ทัศนคติของประชาชนต่อการบริหารงาน ของสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล ชิ้นฟัก
  1. บทบาทของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
   วฤณดา วงศ์โรจน์
  1. ความต้องการและความเข้าใจของชุมชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   คารม บัวผัน
  1. การประเมินผลผลิตและศึกษาผลกระทบของมาตรการบังคับบำบัดผู้ใช้สารเสพติดในประเทศไทย กรณีศึกษา พื้นที่จังหวัดสงขลา
   ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว
 • กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานประชุมวิชาการ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
   ธนภัทร เจิมขวัญ
  1. ระบบ ยืม – คืน ปริญญานิพนธ์สำหรับสาขาคอมพิวเตอร์
   นันทนา รัตนชัย
  1. แอนดรอยด์แอปพลิเคชันข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลินี อินทมะโน
  1. การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับจัดการผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านควนน้ำใส จังหวัดสตูล
   กรกมล ซุ้นสุวรรณ