สารบัญ

ระดับชาติ: ภาคบรรยาย


กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การธำรงภาษามลายูถิ่นปัตตานีของกลุ่มชาติพันธุ์มลายูในชุมชนบ้านลำลอง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
- โดย อัสมาณี ฮะกือลิง
เจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก: ภาพสะท้อนนิเวศสำนึกเชิงจริยศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของสัตว์
- โดย ชญาดา ชูชัยสิงหะกุล
วิถีชีวิตและการนิยามความหมายของชุมชนคีรีวง
- โดย วรรณพร อนันตวงศ์
การประกอบสร้างเนื้อหาในสารคดีเชิงสถานที่ของเอนก นาวิกมูล
- โดย นิยา บิลยะแม
วัดเจดีย์ไอ้ไข่: พื้นที่ของการนิยามความหมาย
- โดย สิทธิพงษ์ บุญทอง
วิถีชีวิตและการปรับตัวของชาวอีสานย้ายถิ่นในพื้นที่ชายแดนใต้
- โดย เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์
สถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาภาษาในงานวิทยานิพนธ์ไทยช่วงทศวรรษ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2560
- โดย จินดา วรรณรัตน์
ลักษณะภาษาสแลงในซีรี่ส์ “ไดอารี่ ตุ๊ดซี่ส์เดอะซีรี่ส์”
- โดย ฟาดีละห์ โต๊ะมีลา
การวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
- โดย รุสนี มะแซ
วัจนกรรมในการให้คำปรึกษาเรื่องความรัก ในคอลัมน์คนดังนั่งเขียน ของดีเจพี่อ้อย
- โดย ณัฐวดี คมประมูล
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- โดย เกศนีย์ มากช่วย
การจัดประเภทรูปประโยคคำถามและวิเคราะห์หน้าที่ความกำกวมของคำถามในรายการปริศนาฟ้าแลบ
- โดย สุเมตตา ประสาทแก้ว
มอม : การดัดแปลงเรื่องสั้นสู่ละครโทรทัศน์
- โดย วรรนิสา จุ้ยน้อย
[คอมมิวนิสต์ คือ ศัตรู] : อุปลักษณ์เชิงวิพากษ์ในวาทกรรมของหลวงวิจิตรวาทการ
- โดย อุมาวัลย์ ชาติไอยรานนท์
การจัดการขยะชุมชนให้กลายเป็น “สินค้ารีไซเคิล” ของชุมชนตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
- โดย ปสุตา มัทวกาญจน์
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
- โดย ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร
เหตุผลและความสนใจในการเลือกอาชีพและศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง
- โดย ดาวรุ่ง ชะระอ่ำ
สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
- โดย ศิริภา จันทร์เกื้อ
คุณภาพชีวิตการทํางานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
- โดย นารีรัตน์ คำภา
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
- โดย ธนพงษ์ คงศิลป์ทรัพย์
ผลกระทบจากการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
- โดย ภัททิรา กลิ่นเลขา
โมเดลสมการโครงสร้างคุณค่าตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในเกาะสมุย
- โดย กชพรรณ สายสะอาด
การศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องจักสานในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- โดย วุฒิชัย วิถาทานังกลุ่มการศึกษา

ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน เรื่อง การจำลองตัวของดีเอ็นเอต่อการพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- โดย สุกัลยา หลำเหล็ม
การศึกษาลักษณะการใช้สื่อกับกระบวนการการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา
- โดย ฟัดลีนา ยูโซะ
ผลการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดารุลอูลูม จังหวัดสตูล ระหว่างการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับการสอนแบบปกติ
- โดย เสาดะห์ ขุนหลำ
การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ จังหวัดพัทลุง ระหว่างวิธีสอนแบบปกติกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)
- โดย อมราวดี เพชรรักษ์
ผลการสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์และสารสนเทศสำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และวิธีสอนแบบปกติ
- โดย วิภาวดี แก้วสองศรี
สมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
- โดย ณัฐกา นาเลื่อน
คุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- โดย พระมหาสุชาติ เจ้า
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
- โดย ชุติมา ศิริไพรวัน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16
- โดย ดรรชนี จิตคำรพ
สภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 จังหวัดชายแดนใต้
- โดย สุนทรี แดงแก้ว
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้
- โดย กัญญ์ณพัชร์ เพิ่มพูล
การสังเคราะห์งานวิจัยด้านวิธีการวิจัยในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
- โดย อภินันท์ สิริรัตนจิตต์
การสังเคราะห์งานวิจัยด้านสาระของงานวิจัย ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
- โดย นธี เหมมันต์
กลวิธีการเจรจาธุรกิจจีนในสังคมดิจิทัลผ่านมุมมองภาษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอนรายวิชาการเจรจาธุรกิจจีน
- โดย กัลยาณี กฤตโตปการกิต
การพัฒนาชุดทดลองเรื่องการผสมแสงที่ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน
- โดย จักรกฤษณ์ เทพปาน
การพัฒนาชุดการสอน INDisaster เรื่อง น้ำท่วมสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1
- โดย พัชราลักษณ์ ศิริกุลพิทักษ์
การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
- โดย เจรจา บุญวรรณโณ
บทบาทการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- โดย พัชรินทร์ เสริมการดีกลุ่มการบริหารและการจัดการ

การสื่อสารการตลาดแบบเซ็กซี่ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
- โดย เสริมศักดิ์ ขุนพล
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกแห้ว ในเขตพื้นที่อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
- โดย วราภรณ์ นาคใหม่
ความสมดุลของชีวิตและทำงานของพนักงาน ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตประเภทอาหารแปรรูปบรรจุกระป๋อง: กรณีศึกษาเฉพาะ 3 บริษัทขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลา
- โดย สมชัย ปราบรัตน์
ทัศนคติของผู้บริหารองค์การที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจการปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านภายภาพภายในที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในการทำงาน
- โดย เกียรติศักดิ์ จันทร์แก้ว
ลดข้อร้องเรียนของลูกค้าด้วยแนวคิดการปรับปรุงงาน : กรณีศึกษา บริษัทขนส่งภาคใต้
- โดย จุฑามาศ พรหมมนตรี
การมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่ป่า “อ่าวอ้ายยอ” โดยชุมชนบ้านถ้ำตลอด ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- โดย นวพร สินสวัสดิ์
การเปรียบเทียบนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom กับรายวิชาออนไลน์บนเว็บไซต์การเรียนการสอน
- โดย สุมนา สุขพันธ์
ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการร้านขายอะไหล่รถจักรยานยนต์ในเขตอำเภอเมืองสงขลา
- โดย นวัตกรณ์ แซ่จิว
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในภาคใต้ตอนล่าง
- โดย มารีนา อาแว
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายที่เน้นพฤติกรรมผู้บริโภคของห้างสรรพสินค้า โรบินสันในเขตกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
- โดย ภวินท์ธนา เจริญบุญ
การพยากรณ์การตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติก
- โดย ดิษวัชร ลอแต
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเกณฑ์การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
- โดย จิระพงค์ เรืองกุน
โครงสร้างด้านชะรีอะห์ภิบาลของสหกรณ์อิสลามในจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต
- โดย อริศ หัสมา
ศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริเวณเขตพื้นที่คลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
- โดย คณิดา ไกรสันติ
ปัญหาและอุปสรรคของบุคลากรที่ใช้โปรแกรม SAP ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
- โดย ฐิติธนา ไตรสิทธิ์
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น: กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง
- โดย ฐานันท์ ตั้งรุจิกุลกลุ่มธุรกิจและการท่องเที่ยว

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทย: กรณีศึกษาวนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง จังหวัดตรัง
- โดย เมธาวี ว่องกิจ
ความพร้อมของประชาชนชุมชนเกาะหมากกับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
- โดย นิตติยา ทองเสนอ
การเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเมืองรอง กรณีศึกษา ชุมชนบ้านเหมืองตะกั่ว ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
- โดย นิตติยา ทองเสนอกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มหัตถศิลป์พื้นบ้านปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล
- โดย คณิดา ไกรสันติกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผลของการให้ความรู้ผู้ดูแลก่อนจำหน่ายเด็กที่มีภาวะไข้เฉียบพลันต่อการเข้ารับบริการซ้ำ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- โดย สรีพร ชมบุญ
ความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยรายวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
- โดย สุริยา ยอดทอง
พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บ้าน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
- โดย สุธิศา ทองประสิทธิ์
การพัฒนาตำรับพุดดิ้งนมถั่วเหลืองสูตรโปรตีนสูงโดยใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหาทางช่องปาก
- โดย อลงกต สิงห์โต
การศึกษาปริมาณโอโซนรวมในบรรยากาศที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และประเทศลาว
- โดย รุสมาดี สะบูดิง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสูบบุหรี่ของพระสงฆ์ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- โดย ชนก จามพัฒน์
การศึกษาสารสกัดแบบเหลวและผงจากใบยาสูบ (พันธุ์พื้นเมือง) ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย (Aedes Asegypti Linn.)
- โดย หิรัญวดี สุวิบูรณ์
การศึกษาอุปกรณ์ตรวจฝ่าเท้าผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะชาปลายเท้า
- โดย อรุณรักษ์ ตันพานิช
ความจำเป็นในการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจภาวะชาปลายเท้า
- โดย สมคเณ เกียรติก้องกลุ่มรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ความล้มเหลวของการนำนโยบายไปปฏิบัติ กรณีศึกษา นโยบายการสร้างงานในเมืองโอ๊คแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
- โดย ธนา มณีพฤกษ์
ปัญหาในการสอบสวนคดีค้ามนุษย์เพื่อการค้าประเวณี
- โดย สนัน ยามาเจริญ
ปัญหาการตรวจสอบการจับกุมคดีเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในเขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
- โดย นันท์นภัส ศิริชัชวาลวงศ์
การวิเคราะห์ผลกระทบของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
- โดย วันเฉลิม ว่องสนั่นศิลป์
การคุ้มครองสิทธิจำเลยในคดีอาญาศึกษากรณี:การจัดตั้งทนายความขอแรงในชั้นศาล
- โดย จิระพงค์ แก้วบัว
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถานที่เสพย์ยาเสพย์ติดถูกกฎหมายในประเทศไทย
- โดย เชิดพงศ์ จินดาสุวรรณ์
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกิจการร้านสักลายบนผิวหนังมนุษย์
- โดย วรา บุญพันธ์


ระดับชาติ: ภาคโปสเตอร์


กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้นำสตรีมุสลิมกับการใช้หลักการอิสลามเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระดับองค์กร: กรณีศึกษาผู้นำกลุ่มสตรีมุสลิม 5 กลุ่มในประเทศไทย
- โดย เจนจิรา แสงสุวรรณ
ลักษณะการใช้ภาษาบนสื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน
- โดย ซารีณา นอรอเอ
การทับศัพท์ภาษาอังกฤษในวรรณกรรมสำหรับเยาวชนรางวัลซีไรต์
- โดย นูรีดา เจ๊ะสามอเจ๊ะ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านพรุ เขต 2 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- โดย ประภาศ ปานเจี้ยง


กลุ่มการศึกษา

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แป้นอักษรเหย้า รายวิชา พิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ 1 โดยใช้แบบฝึกอย่างง่าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
- โดย อาทิตยา เต๊ะหย่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา
- โดย พัชรพรรณ เพชรดี
ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกิตติเวศม์ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
- โดย ประกาศิต กิติลาโภ
ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
- โดย กลิกา ศิริวรรณ
การบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอำเภอรือเสาะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
- โดย อายีซ๊ะ มะสง
การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
- โดย นิสา แหละหีม
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารสถานศึกษา สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดนราธิวาส
- โดย มารียะห์ มะสง
การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
- โดย สีตีอายะ โต๊ะกายอ
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส
- โดย พัฒน์ชินี ขันทศกร
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 ในจังหวัดนราธิวาส
- โดย รอซาลี ดาแมยี
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- โดย สุชาติ สุวรรณมณี
ประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
- โดย เสาวลักษณ์ พรหมจันทร์
การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
- โดย วิภารัตน์ เสนี
ความต้องการของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอน อิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ (แบบเข้ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
- โดย บัดรี โต๊ะกายอ
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา
- โดย นาบีล หมัดอะดั้ม
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาสังกัดเทศบาลอิสลาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
- โดย อดิศักดิ์ หรนหมาน
ภาวะผู้นำใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
- โดย พิชชาภา นพรัตน์
คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา
- โดย บุษรา อารียาภรณ์
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
- โดย สุริยะ สุริยันยงค์
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเกม
- โดย พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์
ความคิดเห็นของนิสิตต่อการใช้สื่อสังคมในการจัดการเรียนการสอน
- โดย พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
- โดย วันวิสา พรหมสุวรรณ์
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา
- โดย ดวงฤดี ศิริพันธุ์
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้วย Google Site รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- โดย บุญญานี เพชรสีเงิน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาที่ใช้หลักสูตรมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15
- โดย รอมฎอน สันง๊ะ
การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง ในเขตเทศบาลเมืองสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
- โดย วรรวิสา นพรัตน์
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนตามความคิดเห็นของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
- โดย วราภรณ์ อิสสระ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนตามความคิดเห็นของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
- โดย สุจิตรา เรืองยิ่ง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้รูปแบบการเรียนของแฮร์โรว์ร่วมกับการสาธิต
- โดย กุณฑล หนูทวน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติ เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนแบบชี้แนะร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์
- โดย กันตภณ พาหุมันโต
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาเซียนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- โดย ปักษ์ คงประเสริฐ
การบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2
- โดย ลักขณา ชิณพงษ์
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
- โดย เอมมิกา ชนะสิทธิ์
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเว็บไซต์ W3School สำหรับการสอนเสริม เรื่อง Structured Query Language Command รายวิชาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยภาษา SQLขั้นสูง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1
- โดย เฟาซาน สุวรรณมงคล
ผลการใช้สื่อวิดีโอพัฒนาวิธีการพับผ้าเนปกิ้น ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานบริการโรงแรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
- โดย วัฒนา พรหมจรรย์
ผลการสอนโดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับแบบฝึกทักษะภาพการ์ตูน ที่มีต่อความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- โดย ณัฐกา นาเลื่อน
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- โดย สายสุดา สุขแสง
ปัจจัยเชิงที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
- โดย ปัญจา ชูช่วย


กลุ่มการบริหารและการจัดการ

อิทธิพลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ที่มีต่อความผูกพันในงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย
- โดย กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ กับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
- โดย กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง
การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของชุมชนตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
- โดย พาฝัน บูละ
การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนผลิตน้ำบูดูข้าวยำบ้านดินลาน
- โดย ภัทริยา สังข์น้อย
การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตดอกไม้จันทน์ กรณีศึกษา กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแหลมเคียน
- โดย คุลยา ศรีโยม
ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
- สมศักดิ์ พรมชาย
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
- โดย จงรัก จันทร์ขาว
การเลือกทำเลที่ตั้งของบริษัทขายอะไหล่รถยนต์ โดยวิธี AHP : บริษัท ABC จำกัด
- โดย กันต์ธมน สุขกระจ่าง
ปัจจัยในการตัดสินใจคัดเลือกซัพพลายเออร์ในการจัดส่งวัตถุดิบอาหารทะเล กรณีศึกษาร้าน ABC
- โดย ธนะรัตน์ รัตนกูล
การศึกษาแนวทางการพยากรณ์ยอดขายผลิตภัณฑ์กระจูด กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายตรอกร่วมใจ จ.พัทลุง
- โดย วีระชัย แสงฉาย
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคใต้ 2560
- โดย วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
ดัชนีความเชื่อมั่นด้านภาวการณ์ทางสังคมของประชาชนในภาคใต้ 2560
- โดย วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องแกงตำมือ บ้านทุ่งชุมพลพัฒนา ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
- โดย วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านพังเหวน
- โดย ภัทริยา สังข์น้อย
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลากเครื่องแกงตำมือ บ้านทุ่งชุมพลพัฒนา ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
- โดย วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
ความพร้อมขององค์กรธุรกิจต่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จังหวัดสงขลา
- โดย สิงหนาท เอียดจุ้ย
ผลกระทบต่อการดำเนินโครงการขุดคลองไทย เส้นทาง 7A (ตรัง–สงขลา)
- โดย วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
เวลามาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานบริการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- โดย ธนะรัตน์ รัตนกูล
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำตาลโตนดผงในจังหวัดสงขลา
- โดย กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน


กลุ่มธุรกิจและการท่องเที่ยว

การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดงานเทศกาลกินเจหาดใหญ่ ประจำปี 2560
- โดย นุกูล ชิ้นฟัก
องค์ประกอบคุณภาพการบริการของโรงแรมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
- โดย นพดล ชูเศษ


กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการดูแลผู้สูงอายุในตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
- โดย พึงพิศ พิชญ์พิบุล
การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อจัดการวิถีชุมชน กรณีศึกษา ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
- โดย ศรีนวล ฟองมณี
การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อการบริหารจัดการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจแบบบูรณาการ
- โดย อังศนา พงษ์นุ่มกูล
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “รักษ์ป่าไม้เท่ากับรักษ์โลก”
- โดย ดินาถ หลำสุบ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อขายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
- โดย ชลิดา จันทจิรโกวิท
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่ส่งผลต่อปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ
- โดย จักรี พิชญ์พิบุล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- โดย ยุพดี อินทสร
การสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บเพื่อการบริหารงบประมาณงานวิจัย กรณีศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอ
- โดย เศรษฐชัย ใจฮึก
ระบบแยกประเภทไข่มุก ด้วยวิธีการประมวลผลภาพ
- โดย จิตรพงษ์ เจริญจิตร


กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้ข่าวสารอาหารฮาลาลต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
- โดย นภารัตน์ ไวยเจริญ
การศึกษาความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองในบรรยากาศที่ภาคกลางสำหรับประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์
- โดย รุสมาดี สะบูดิง


กลุ่มรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

การจัดเก็บสถิติคดีของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9
- โดย นุกูล ชิ้นฟัก
ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการงานประชาสัมพันธ์ด้านภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดปัตตานี
- โดย วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล
พฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีต่อการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยในตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
- โดย นุกูล ชิ้นฟัก
เดิน : วิ่ง เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้และรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 5
- โดย นุกูล ชิ้นฟัก
คุณลักษณะของนายกรัฐมนตรีที่เหมาะสมกับสังคมไทยตามทรรศนะของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
- โดย พล เหลืองรังษี
เส้นทางสู่ “เบตง” เมืองแห่งพหุวัฒนธรรม
- โดย นุกูล ชิ้นฟัก
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานจังหวัดเขตพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
- โดย สมชัย ปราบรัตน์
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพพลเมืองเพื่อการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเชิงพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้
- โดย สุนิสา เชาวน์เมธากิจ


ระดับนานาชาติ: ภาคบรรยาย


Group Social Science

Work Motivation of the Employees Working at Manufacturing Business Sectors Located in Songkhla Province
- By Somchai Prabrat
“Freedom” Teaching and Learning Program for Prisoner: A Case Study of Prison of Songkhla Province
- By Witoo Na songkhla
FINANCIAL LITERACY COMPETENCIES OF FARM HOUSEHOLDS IN BANG KLAM DISTRICT, SONGKHLA: METHODOLOGICAL ISSUES
- By Rochelle J. Shimray
Perceptions of University Students and Lecturers in the Use of Podcasting in Language Learning and Teaching
- By Kretsai Woottipong


Group Education

PEER-WRITTEN FEEDBACK: PERSPECTIVES FROM EFL UNDERGRADUATES
- By Watcharee Kulprasit
ANALYSIS OF THREE SELF-ASSESSMENT MODELS IN EFL WRITING CLASS
- By Taufiqulloh
Relationship between Psychological Factors, Self-Directed Learning and Attitudes towards Social Media of Youths in 5 Southern Border Provinces
- By Tasanee Pratan
Quality of Educational Research: The Need for Reflective Practice
- By Victor Chan Kok Kian


ระดับนานาชาติ: ภาคโปสเตอร์


Group Social Science

The Impacts of Migrant Workforce and Solutions to Prevent the Use of Migrant Workforce in Fisheries Industry of Pattani province
- By Nukool Chinfuk
Tourists Dissatisfaction at Songkhla Zoo
- By Patcharee Scheb-Buenner


Group Education

Padlet Use for EFL Writing Activities: Case Study of a Pre-University English Language Programme in Australia
- By Patcharawadee Promduang