สารบัญ

 สารบัญ

 ภาคบรรยายระดับชาติ

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  1. การสื่อสารกับความสุขของคนในชุมชนดอนแก้ว อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล
  1. ปัจจัยที่ส่งผลในการเลือกอาชีพของนักศึกษาสาขาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
   นพอนันต์ เพียรมั่นคง
  1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม กรณีศึกษาวัดเขียนบางแก้ว
   ณตปกร สุขนุ้ย
  1. ผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองท้องถิ่น: กรณีศึกษาประชาชนในเขตเทศบาล นครหาดใหญ่
   วันเฉลิม ว่องสนั่นศิลป์
  1. พฤติกรรมการเปิดรับชมโทรทัศน์ของวัยรุ่นในภาคใต้ตอนล่าง
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัททิรา กลิ่นเลขา
  1. การประกอบสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และพิธีกรรมของวัดเขียนบางแก้ว อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
   นิมิตรชัย ชูปู
  1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการศึกษาต่อด้านดนตรีสากลในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสงขลา
   สมพล แก้วแทน
  1. วิถีชีวิตและการปรับตัวของชาวบ้านชุมชนบูโหลนดอนท่ามกลางกระแสการท่องเที่ยว
   เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์
  1. การมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบูโหลนดอน จังหวัดสตูล
   เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์
  1. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความผาสุกแห่งตน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
   นิธิภัทร กมลสุข
  1. ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในพื้นที่จังหวัด ชายแดนใต้
   ดร.ยรรยง คชรัตน์
  1. ความสัมพันธ์ในครอบครัวของชุมชนหลังสนามกีฬาหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   จิรัชยา เจียวก๊ก
  1. การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ชื่อเสียงตราสินค้า และบุคลิกภาพ ตราสินค้า ที่มีอิทธิพลต่อความภักดีตราสินค้าของเอสซีจี
   ชูศักดิ์ นพถาวร
  1. ประติมากรรม “สัญลักษณ์แห่งกาลเวลา” เนื่องในโอกาสครบ 20 ปี ม.หาดใหญ่
   อรุณศักดิ์ พัฒนกุลอนันต์
 • กลุ่มการศึกษา

  1. การประยุกต์ใช้รูปแบบการเล่นวิดีโอเกมในการเรียนการสอนที่มีต่อการพัฒนาพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
   ประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต พิชชาลัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ชุดยุคสมัย ทางประวัติศาสตร์
   ศรัญญา ผอมนุ้ย
  1. The Inefficiency of English Translation on Signs and Billboards
   Thawatchai Bunjantr
  1. การวิจัยในชั้นเรียน: การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อปัญหาการเขียนเรียงความภาษาจีนและการหาแหล่งความรู้เพื่อแก้ปัญหา
   ทัศน์ธนิต ทองแดง
  1. การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการวาดรูปบาร์
   อิมรอน ขวัญคาวิน
  1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
   อังคนา ราษฎร์เดิม
  1. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
   กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน
  1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของครูโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
   ซารีล่า ลาหมีด
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
   สุรชัย แซ่คู
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
   อมราภัสร์ บุณยสิทธิ์เศวต
  1. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการทำงานของครูที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา
   จรรจิรา เกตุรุ่ง
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง
   นฤมล ศรียาเทพ
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 16
   จุฑาทิพย์ ชัยบัณฑิต
  1. ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาลเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
   เหม หมัดอาหวา
  1. ปัญหาการใช้หลั กสูตรอิสลามศึกษาของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดพัทลุง
   วิรัตน์ เหมรินี
  1. ความพึงพอใจของนักศึกษาในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปี 2557
   เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์
 • กลุ่มธุรกิจและการท่องเที่ยว

  1. การจัดจ้างผู้ดำเนินการแทนและประสิทธิภาพของโรงแรมในประเทศไทย
   ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์
  1. การประเมินคุณภาพการให้บริการของโรงแรมระดับ 4 ดาว บริเวณชายหาด 4 หาดในเมืองพัทยาโดยการประยุกต์ใช้ SERVQUAL Model
   ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ
  1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเยาวชน ในจังหวัดชลบุรี
   ปรีชา คำมาดี
  1. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ จุสปาโล
  1. ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
   ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช
  1. การรับรู้ ความรู้สึก และทัศนคติ ของผู้บริโภคที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ แปรรูปสัตว์น้ำ
   ปวีณ โชคนุกูล
  1. การประยุกต์ใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการของสถานที่จัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์
   นิธิกิตติกานต์ เหมสุวรรณ์
  1. การรับรู้ภาพลักษณ์สินค้าของที่ระลึกจังหวัดสตูล
   ซาฟุเราะห์ สาเฮาะ
  1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการกำจัดปลวก ระบบเหยื่อ Xterm: บริษัท เพสท์ การ์ด จำกัด จังหวัดภูเก็ต
   โสรญา มุธุศรี
  1. ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตจังหวัดสงขลา
   เสาวลักษณ์ สมานพิทักษ์วงค์
  1. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทเกลือสปากุญณภัทร ของผู้บริโภคในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
   ยุพดี ทองโคตร
  1. เปรียบเทียบพฤติกรรมการสื่อสารของพนักงานโรงแรม: กรณีศึกษาโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย ปราบรัตน์
 • กลุ่มการบริหารและการจัดการ

  1. กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
   สุพัตรา คำแหง
  1. ความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการของโรงแรมระดับสามดาวในเขตภาคตะวันออก
   ดร.ณธษา เถื่อนฤาชัย
  1. ความพร้อมด้านการตลาดและกลยุทธ์ของโรงพยาบาลเอกชนไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน <br> นุชนาถ จันทราวุฒิกร
  1. แนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
   คณิดา ไกรสันติ
  1. การรับรู้และทัศนคติที่ประชาชนมีต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
   วัชถนันท์ ปลื้มใจ
  1. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ระลึกด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิศราพร ใจกระจ่าง
  1. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการฝึกอบรมของผู้บริหาร PTTGC หลักสูตรผู้นำโดยวิถีลูกเสือ
   ดร.ณธษา เถื่อนฤาชัย
  1. รูปแบบการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมในพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน 4 หมู่บ้าน (เขตเล-เสบ้าน) จังหวัดตรัง
   วิสุทธิ์ ทองย้อย
  1. ปรากฏการณ์ความสำเร็จของการบริหารเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านโคกพะยอม อำเภอละงู จังหวัดสตูล
   ดร.ดนุวัศ สุวรรณวงศ์
  1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
   พจนัณก์ ชัยเกษตรถาวร
  1. แนวทางการป้องกันความล่าช้าในการจัดเรียงสินค้าเน่าเสียง่าย กรณีศึกษา สายการบินเอมิเรตส์ สกายคาร์โก้
   วรรษมนต์ สันติศิริ
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณและทักษะทางวิชาชีพกับประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีในสำนักงานบัญชี จังหวัดนครราชสีมา
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ มีมาก
  1. คุณสมบัติของแรงงานที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวะเอกชนเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเขตพื้นที่ภาคใต้ ประเทศไทย
   พกานต์ ตันติกรพรรณ
  1. การสื่อสารแบรนด์บุคคลที่ปรากฏในสื่อมิวสิควิดีโอของศิลปินสไตล์ใต้ค่ายอาร์สยาม
   เสริมศักดิ์ ขุนพล
  1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการของบุคลากรโรงพยาบาลในการเรียนรู้ การบริหารการเงินของโรงพยาบาลผ่านเกมธุรกิจ
   วิชญโรจน์ จันทนา
  1. ปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจการเมืองชุมชนที่ส่งผลต่อการจัดสรรกำไรส่วนเกิน เพื่อพัฒนาชุมชนในจังหวัดสงขลา : กรณีศึกษากลุ่มเศรษฐกิจชุมชน
   หมัดเฟาซี รูบามา
 • กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. การบริหารและจัดการขยะโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
   ดร.นิติ เอี่ยมชื่น
  1. การศึกษาความต้องการโปรแกรมการฝึกเทคนิคมาตรฐานของกีฬาเทนนิส โดยการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว
   ทรงวุฒิ กิตติไพโรจน์เจริญ
  1. การศึกษาความต้องการในการใช้แอปพลิเคชันเพื่อช่วยการฟื้นฟูจิตใจของตนเอง จากการผิดหวังจากความรัก
   สาหร่าย เพชรอักษร
  1. ระบบยืม-คืนหนังสือโครงงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ณธัชสร จุติสงขลา
  1. การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในระบบงานตรวจสุขภาพ
   จิตรพงษ์ เจริญจิตร
 • กลุ่มนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

  1. บททดลองศึกษา การจัดการภาครัฐแนวใหม่ อธิบายผ่านแนวคิดของ Frederickson และ Smith จากหนังสือ The Public Administration Theory Primer
   นุกูล ชิ้นฟัก
  1. อิทธิพลปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพเศรษฐกิจและสภาพสังคมที่มีต่ออัตราอาชญากรรมประเภทคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ในประเทศไทย พ.ศ.2557
   ดร.อิสระ ทองสามสี
  1. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
   ดร.วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล
  1. ความรับผิดทางละเมิดของแพทย์ผู้ให้บริการสาธารณสุขและศัลยกรรมตกแต่ง เพื่อความงาม: ศึกษากรณีการลดข้อพิพาทในการฟ้องร้องคดีต่อศาล
   ณฐกานต์ ตรีทอง
  1. ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการดำเนินคดีผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
   นันท์นภัส ศิริชัชวาลวงศ์
  1. การศึกษาพฤติกรรมการกระทำความผิด กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนที่มารายงานตัวต่อศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา
   นพวัลภ์ คงคาลิหมีน
  1. การเมือง กฎหมาย และการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 44
   กมลวรรณ ชื่นชูใจ
  1. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เขตหนองแขม และเขตลาดกระบัง ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
   นุกูล ชิ้นฟัก
 •  ภาคบรรยายระดับนานาชาติ

  Group Social Sciences

  1. Healthy Eating Habits Reminder Mobile Application
   Romiza Md Nor
  1. The Factors Affecting to the Learning Management System in the Instructional Management of the Teacher Profession Students in Computer Education
   Patompong Yoojumnong
  1. The study on Game Design for Deaf Children’s Habit on Game Playing
   Nuttapun Nakpong
  1. The Study of Relationship between Simulations based Training in New Hired Nurses Relevance to Critical Thinking
   Sununtha Sawanpanyalert
  1. Training of Foreign Teachers to Qualify them to Apply for Teacher’s License to Teach in Thai Schools
   Assistant Professor Dr. Poonsap Naknaka
  1. The Utilization of the Knowledge from the ex-Communist Party of Thailand in Community Development: The Case of Community Leaders in Phonthong Subdistrict Administrative Organization, Senangkhanikhom District, Amnat Charoen Province, Thailand
   Dr. Paphatsaun Thianpanya
  1. Effects of Job Environments and Knowledge Competency of Accountants on Quality of Financial Reports of the SMEs Business in Nakhon Ratchasima Province
   Ratikorn Boonsawart
  1. Guidelines for Sustainable Community Based Ecotourism Management: A Case Study of Bo Jed Look, La-ngu, Satun Province
   Janyawath Sutamma
  1. The Study of Delayed Problems on Concentrated Latex Transportation from Thailand to Malaysia
   Hasamon Pengman
  1. Halal Logistic and Supply Chain Linkage Potential across the Thai-Malaysia Border as a Driver of IMT-GT Economic Development
   Guangli Zhan
  1. An Intelligent Recommendation System for Teaching
   Michael Watkins
  1. The Effects of Customer Satisfaction in Repurchasing and Word-of-Mouth Behavior towards Entertainment Industry in Thailand
   Thamon Jirotsin
 •  ภาคนิทรรศการระดับชาติ

  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  1. การสื่อสารของกลุ่มแฟนคลับหมอลำเรื่องต่อกลอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์
   สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล
  1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในเวทีประชาคมของชุมชนโรงเรียนชาตรี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   สายสุดา สุขแสง
  1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขและผู้เลี้ยง
   ภารดี พิพัฒน์กาญจน์
  1. โนราโรงครูในกระแสการเปลี่ยนแปลง: กรณีศึกษาโนราโรงครูคณะ ประสงค์ กำพลศิลป์
   ณัฐพร โกศัยกานนท์
  1. พฤติกรรมการรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
   อังศณา ณ สงขลา
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ
   วีนัส ศรีศักดา
 • กลุ่มการศึกษา

  1. การพัฒนาทักษะการจดจำโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย โดยใช้ Mind Mapping
   จักราวุธ ลอยประเสริฐ
  1. การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการคิดและการตัดสินใจของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ตรัง
   ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์
  1. การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาที่มีต่อวิชาการจัดการการผลิตและการดำเนินการ โดยจับคู่เพื่อนช่วยเรียน
   อินทิรา ไพรัตน์
  1. การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
   เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์
  1. การศึกษาสาเหตุการไม่ส่งการบ้านตามกำหนดในวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ตรัง
   วิภาพรรณ เจริญกุล
  1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องโรคและการป้องกันโรค วิชาสุขศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
   กฤติยา ยงประเดิม
  1. การประเมินโครงการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการชุมชนของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่
   สุลาวัลย์ แซ่ด่าน
  1. การศึกษาความยืดหยุ่นและทนทานของจิตใจโดยใช้ทักษะการเรียนรู้ตามสภาพจริงของนักศึกษา กรณีศึกษา วิชาฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น
   กาญจนา จัตุพันธ์
  1. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทักษะการวิจัยของครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
   พิชาวดี เหมศิริ
  1. การประเมินหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดสงขลา
   ประพันธ์ ประทีปเกาะ
  1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ผลกระทบและจริยธรรมความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพใน รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
   กัลยา เก็มเบ็ญหมาด
  1. ปัจจัยในการให้บุตรหลานศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของผู้ปกครองในพื้นที่เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้
   ปัญจา ชูช่วย
  1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน เรื่องการรับหุ้นส่วนใหม่ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ รูปแบบการสอน LT
   โสภา เพ็ชรสังข์
  1. ศึกษาผลการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างอะตอมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ 2 โดยใช้เทคนิค 4MAT
   วรารัตน์ อินทวงค์
  1. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
   ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว
 • กลุ่มธุรกิจและการท่องเที่ยว

  1. พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ จังหวัดสงขลา
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
  1. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
  1. พฤติกรรมและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   สิงหนาท เอียดจุ้ย
  1. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่ออุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่าจังหวัดพัทลุง
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
  1. ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์: กรณีศึกษา นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
   ธนะวิทย์ เพียรดี
  1. การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของที่พักแรมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม กรณีศึกษา โรงแรมขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ธนะวิทย์ เพียรด
 • กลุ่มการบริหารและการจัดการ

  1. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมในองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของอาจารย์มหาวิทยาลัย
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง
  1. ความต้องการในการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของสถานประกอบการแก่นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
   กันต์ธมน สุขกระจ่าง
  1. การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน วิชาวางแผนและควบคุม การผลิต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   กันต์ธมน สุขกระจ่าง
  1. การศึกษาการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยตามแนวความคิดของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
   ธนะรัตน์ รัตนกูล
  1. ความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต บ้านท่าไทร (หมู่ 5-9) ตำบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา
   กันต์ธมน สุขกระจ่าง
  1. การสื่อสารสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริโภคกับอาหารสำเร็จรูปบรรจุห่อผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง
   พันธุ์ทิพย์ภา หอมสร้อย
  1. การเปรียบเทียบการใช้อำนาจของผู้นำ ตามประเภทธุรกิจภายในจังหวัดสงขลา
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย ปราบรัตน์
  1. การประเมินผลโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ นานาชาติ เพื่อสันติภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
   นุกูล ชิ้นฟัก
  1. ศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานันท์ ตั้งรุจิกุล
  1. รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
   สุดาพร ทองสวัสดิ์
 • กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. The Estimation of Missing Values in Air Quality Data from Northern Thailand Air Quality Monitoring Stations
   Phatarapon Vorapracha
  1. การวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   พัชรินทร์ เสริมการดี
  1. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการระบุตำแหน่งจุดการเกิดอุบัติเหตุ
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช รุธิรโก
  1. การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง
   นัฐพงษ์ พวงแก้ว
  1. ผลจากการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เลิร์นนิง อ็อบเจกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนราธิวาส
   ภาวิตา มะโนภักดิ์
  1. การพัฒนาระบบการจองคิวบนสมาร์ทโฟน กรณีศึกษาการจองคิวร้านสัก
   ประภัสสร ศรีเผด็จ
  1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   สมทรง กลิ่นหอม
  1. การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้ากระจูดบ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
   จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา
  1. การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี QR Code ในพิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่
   จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา
  1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เพ็ญประไพ ภู่ทอง
  1. การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : www.okbatik.com
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานันท์ ตั้งรุจิกุล
 • กลุ่มนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

  1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   ศิวัช หนูวุ่น
  1. ทัศนคติของผู้นำศาสนาอิสลามต่อสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
   มูฮัมหมัดซูฟียาน ซง
 •  ภาคนิทรรศการระดับนานาชาติ

  Group Social Sciences

  1. Demand Forecasting for Batik Product of Community Enterprise in Songkhla Province, Thailand
   Tanarat Rattnakool
  1. Sociocultural Theory: Insight and Appropriateness
   Mutohhar