สารจากอธิการบดี

        สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญของประเทศ นอกจากมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต สู่ตลาดแรงงานแล้ว ยังเป็นแหล่งผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ อันจะนาไปถ่ายทอดสู่สังคม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่มุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์คุณภาพการศึกษา และสร้างนวัตกรรม พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลิต และเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ ให้สอดคล้องกับยุคโลกาภิวัตน์ ตามความต้องการของชุมชน ประเทศ และสังคม

         การประชุมหาดใหญ่วิชาการนับเป็นกิจกรรมสาคัญของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่จัดเป็นประจา ทุกปี และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัย และเป็นการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย การจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากเครือข่ายสถาบันวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องด้วยดีมาตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและสนับสนุนด้วยดีในโอกาสต่อไป

         ในนามของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่.ขอขอบคุณ.สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.(วช.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.(สกอ.).สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.(สสอท.).สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ.(สสปน.).ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นาเสนอผลงานวิจัย และผู้เข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนจนทาให้การจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการครั้งนี้ จะช่วยให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่