คำนำ

        มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต และเป็นหน่วยงานทางวิชาการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัยจึงเป็นพันธกิจที่สาคัญ ทาให้องค์ความรู้ในแต่ละศาสตร์มีความก้าวหน้า อันจะนาไปสู่คุณภาพของการผลิตบัณฑิต การบริหารวิชาการ การชี้นา และการยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงการแก้ปัญาหาของสังคม

         ดังนั้น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงได้กาหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th Hatyai National and International Conference) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านการวิจัย ระหว่างนักวิชาการในการจัดประชุมหาดใหญ่วิชาการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาการศึกษา และ ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ รองผู้อานวยการด้านการวิจัยมุ่งเป้า และรักษาการอานวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช ผู้ประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ภายใต้ฝ่ายอุตสาหกรรม สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

         คณะกรรมการจัดงานการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ขอขอบคุณวิทยากรบรรยายพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกสาขา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตลอดจนคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ จุสปาโล
ประธานดาเนินการ