วารสารหาดใหญ่วิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วารสารหาดใหญ่วิชาการ

บทความวิจัย (Research Article)

แนวคิดการศึกษาของไอน์สไตน์ผ่านการอ่าน “ว่าด้วยการศึกษา”
         ฮากิม สุดินปรีดา, ฐิติพงศ์ Ketamon, ปิยะดา จิงวังสะ 1-17


การพัฒนาโมเดลการวัดคุณลักษณะการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
         สิริวรรณ วงศ์พงศ์เกษม, สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, สิริวรรณ ศรีพหล 19-38


การศึกษาองค์ประกอบของความยืดหยุ่นทางจิตใจและกลวิธีการจัดการของวัยรุ่นที่ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์
         กรรณิการ์ พันทอง, อัจศรา ประเสริฐสิน, ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ, มณฑิรา จารุเพ็ง 39-57


รูปแบบของปัจจัยควบคุมสุขภาวะทางการเงินของผู้มีรายได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
         อธิต ทิวะศะศิธร์, นราทิพย์ ชุติวงศ์, บุษยา วงษ์ชวลิตกุล, พิทยา ผ่อนกลาง 73-92


แนวทางการพัฒนาวิถีการผลิตของชุมชนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
         ณัฐธิดา จุมปา, เพ็ญพักตร์ ไชยนุรักษ์, ทิพย์วัลย์ ศรีพรม, สุภาพร คำเตจา 59-72


บทบาทการเป็นตัวแปรคั่นกลางของความพึงพอใจที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวและความภักดีของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการโรงแรมในจังหวัดสงขลา
         นพดล ชูเศษ, วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง, ปัญจา ชูช่วย 93-111


ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
         วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง, มนูญ วุฒิ 113-129


ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทักษะทางการเงิน ความเสี่ยงในการวางแผนการเงิน แรงจูงใจในการวางแผนการเงิน การรับรู้ความสามารถในตน และการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
         ลัลลิยา สามสุวรรณ, มนตรี โสคติยานุรักษ์ 131-156


การสร้างความรู้และการจัดการความรู้ของกองทุนหมู่บ้าน บ้านทุ่งกลับน้อย ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
         สุรยุทธ ทองคำ, เฉลิมพร เย็นเยือก 157-174


บทความวิชาการ (Academic Article)

บทบาทกองทุนเงินทดแทนกับการคุ้มครองแรงงาน
         กันยปริณ ทองสามสี, อิสระ ทองสามสี 175-191