กำหนดการ

Open House HU & Hatyai Fair ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ Blue Ocean Hall อาคาร 10 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่08.00 – 08.45 น.

ลงทะเบียน

08.45 – 09.15 น.

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


กล่าวเปิดงาน โดย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

09.15 – 09.30 น.

การแสดงพิธีเปิด

09.30 – 12.00 น.

“เดินหน้าสงขลา เดินหน้าประเทศไทย” Thailand 4.0 กับกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นไทย
โดย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

การบรรยาย / แข่งขัน


การแข่งขันตอบคำถามปริศนาฟ้าแลบ ตอน วิทยาศาสตร์สุขภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
๑. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าของโรงเรียนในเขตภาคใต้ โดยขอให้แต่ละโรงเรียนส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน ๒ ทีม ทีมละ ๒ คน และขอให้ผู้สมัครรวม(....)

รายละเอียด / ใบสมัคร ลงทะเบียน

การแข่งขัน DRIC International Quiz ครั้งที่ ๓

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
๑. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าของโรงเรียนในเขตภาคใต้
๒. ทีมละ ๒ คน และขอให้ผู้สมัครรวมทั้งอาจารย์ผู้ควบคุมทีมทุกคน แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมใบสมัครเข้าร่วมการ(....) รายละเอียด / ใบสมัคร ลงทะเบียน

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ทางการเมืองการปกครอง ครั้งที่ ๙

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
๑.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในพื้นที่โรงเรียนเขตภาคใต้
๒.แต่ละโรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน ๓ คนเท่านั้น โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขัน เพียง ๓๐ คน และขอให้(....)

รายละเอียด / ใบสมัคร ลงทะเบียน

วาดลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผา

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
๑. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของโรงเรียนในเขตภาคใต้ โดยมีนักเรียน เข้าร่วมประกวดจำนวน ๓๐ คน และขอให้ผู้สมัครรวมทั้งอาจารย์ผู้ควบคุมทีมทุกคน แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อจัด(....)

รายละเอียด / ใบสมัคร ลงทะเบียน

CA Got Talent ตอน ผู้ประกาศข่าว ครั้งที่ ๙

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
๑.นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของโรงเรียนใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประกวดจำนวน ๓๕ คน และขอให้ผู้สมัครรวมทั้งอาจารย์ผู้ควบคุมทีมทุกคน แนบ(....)

รายละเอียด / ใบสมัคร ลงทะเบียน

ติวนี้เพื่อน้อง รายวิชาคณิตศาสตร์

รายละเอียด / ใบสมัคร ลงทะเบียน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
๑. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในโรงเรียนเขตจังหวัดภาคใต้

 


Contact Us

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

125/502 ถนนพลพิชัย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110


โทร.0-7420-0346, 0-7420-0381
โทรสาร 0-7442-5467
www.hu.ac.th/hatyaifair
Email : hatyaifair@hu.ac.th