การจัดโครงการบรรยายพิเศษ

Open House HU & Hatyai Fair ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

การบรรยาย
เรื่อง “๒ ปี สูตรความสำเร็จ ซูชิพ่นไฟ ศิษย์เก่า”

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

 • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคใต้
 • เพื่อการเพิ่มขึ้นของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
รายละเอียด ใบสมัคร
alternative
alternative

การบรรยาย
เรื่อง “ครูยุคใหม่ในบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป”

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงและมีความท้าทายอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการเตรียมเหล่าเจเนอเรชั่นในอนาคตให้มีความพร้อมอยู่เสมอ บทบาทและความสำคัญของคุณครูได้เปลี่ยนแปลงอย่างไร ทักษะสำคัญที่ทุกคนต้องพัฒนามีอะไรบ้าง ความท้าทายในวงการศึกษาไทย สรุปไว้ให้สั้นๆ ดังนี้ ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ ครูมีความสำคัญอย่างมากในการเป็นแบบอย่างให้เด็กมีความรักที่จะเรียนรู้ และอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

รายละเอียด ใบสมัคร

โครงการ ติวนี้เพื่อน้อง (ภาษาอังกฤษ)

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

โครงการติวภาษาอังกฤษ เป็นโครงการที่ให้ความรู้และเทคนิคในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเน้นในส่วน Language Use ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเพิ่มทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เนื่องจากภาษาอังกฤษมีความสำคัญในการใช้ติดต่อสื่อสาร และการสอบแข่งขัน ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยนักเรียนนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ จะได้เปรียบกว่าผู้อื่น ดังนั้น ทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษมิใช่แค่เรื่องของการสื่อสารในชีวิตประจำวันเพียง เพียงเท่านั้น หากแต่การใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จะทำให้สามารถพัฒนาตนเองเพื่อศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนประกอบอาชีพในอนาคต

รายละเอียด ใบสมัคร
alternative
alternative

การบรรยาย
เรื่อง “IoT กับชีวิตวัยรุ่น ยุค ๔.๐”

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

 • เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เข้าถึงนักเรียนในกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยผ่านกิจกรรมด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
 • เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของหลักสูตรผ่านโครงการบรรยายแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียด ใบสมัคร

การบรรยาย
เรื่อง “วิถีสาธารณสุขชุมชนต้องสตรองเบอร์ไหน”

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

 • เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เข้าถึงนักเรียนในกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยผ่านกิจกรรมด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
 • เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของหลักสูตรผ่านโครงการบรรยายแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียด ใบสมัคร
alternative
alternative

การบรรยาย
เรื่อง “สนุกกับโซเซียล ไม่ให้เฉี่ยวคุก”

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

 • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดกระบวนการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้
 • เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและบุคคลภายนอกรู้จักคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายละเอียด ใบสมัคร

การบรรยาย
เรื่อง “เยาวชนกับการเมืองไทยในมิติศาสนา(พุทธ-อิสลาม)”

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

 • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองไทยในมิติศาสนา
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาแนความคิดในเชิงสร้างสรรค์
 • เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นร่วมกับวิทยากร
 • เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและบุคคลภายนอกรู้จักคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายละเอียด ใบสมัคร
alternative
alternative

การบรรยาย
เรื่อง “เล่าเรื่องให้โดนใจ...ในสไตล์ VLOG”

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

 • เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ทักษะการเล่าเรื่องให้โดนใจ...ในสไตล์ VLOG
 • เพื่อประชาสัมพันธ์คณะนิเทศศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักแก่กลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียด ใบสมัคร

การแข่งขัน

Open House HU & Hatyai Fair ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

การแข่งขัน CA Got Talent
ตอน ผู้ประกาศข่าว

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

 •   
  การแข่งขัน CA Got Talent ครั้งที่ ๑๐ ตอน ผู้ประกาศข่าว เป็นเวทีการประกวดสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้
 •   
  ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ชัดเจน พร้อมลายเซ็นอาจารย์ผู้ควบคุมหรืออาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ จะต้องแต่งหน้า – แต่งกายในชุดสุภาพเรียบร้อย เหมาะสม
 •   
  ในการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับโจทย์พร้อมกันหน้างาน
รายละเอียด ใบสมัคร
alternative

ประมวลภาพกิจกรรม

Open House HU & Hatyai Fair
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ติดต่อสอบถาม

 • Open House HU & Hatyai Fair ปีการศึกษา 2563
  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
222 ถนนพลพิชัย - บ้านพรุ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90100
โทรศัพท์ : 074-200300-3 , 091-047-1906
โทรสาร : 0-7442-5467
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000587261

Hatyai University
222 Polpichai - Ban Phru Rd. Hatyai Songkhla, Thailand 90110
TEL : 074-200300-3 , 091-047-1906
FAX : 0-7442-5467