ประมวลภาพหาดใหญ่แฟร์ 2012  
พิธีเปิดงานหาดใหญ่แฟร์ 2012 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา วันที่ 12 มกราคม 2555
การมอบรางวัลนักธุรกิจดีเด่น ระดับภาคใต้ ปีที่ 2 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา วันที่ 12 มกราคม 2555
การมอบรางวัลนักรัฐศาสตร์ดีเด่น ระดับภาคใต้ สาขาภูมิภาค ครั้งที่ 3 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา วันที่ 12 มกราคม 2555
การมอบรางวัลนักรัฐศาสตร์ดีเด่น ระดับภาคใต้ สาขาท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา วันที่ 12 มกราคม 2555
การบรรยายพิเศษ เรื่อง หลักการบริหารธุรกิจเพื่อความสำเร็จที่สมดุล โดย คุณทวี ปิยะพัฒนา วันที่ 12 มกราคม 2555
การบรรยายพิเศษ เรื่อง อาเซียนกับการพัฒนาการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ของภาคใต้ตอนล่างก่อน AEC 2015 โดย รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี วันที่ 12 มกราคม 2555
การบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการเมืองฟื้นฟูเศรษฐกิจฝาวิกฤตมหาอุทกภัย โดย คุณชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ ณ ห้องป่าตอง วันที่ 13 มกราคม 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะการแสดง ละครสร้างฝัน สร้างสรรค์จินตนาการ ณ ห้อง U-Studio วันที่ 12-13 มกราคม 2555
Live English in HU ณ ห้องป่าตอง วันที่ 12 มกราคม 2555
Hatyai Music Awards ครั้งที่ 9 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา วันที่ 13 มกราคม 2555
การแข่งขันออกแบบภาพประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ หัวข้อ วัฒนธรรมไทยสร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยี ณ ห้อง U-204 วันที่ 12 มกราคม 2555
การแข่งขันโต้วาที ครั้งที่ 3 ณ ห้องสมิหลา วันที่ 12-13 มกราคม 2555
การแข่งขันยุวรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 7 ณ ห้องกะตะ วันที่ 12-13 มกราคม 2555
U-RADIO FM 101.25 MHZ 5th Anniversary ณ ลานกิจกรรม U-PLaza วันที่ 12 มกราคม 2555
สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL. 074-200346, 074-200381 FAX. 074-425467 E-mail: hatyaifair@hu.ac.th