ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญาบัตร

แก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๑๙ และรุ่นที่ ๒๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีประสาทปริญญาบัตร

แก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๑๙ และรุ่นที่ ๒๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา

Read More