ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญาบัตร

แก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๑๙ และรุ่นที่ ๒๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ

นายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประธานในพิธีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชานิติศาสตร์ ประเภทวิชาการ

คุณฉัตรแก้ว คชเสนี

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประเภททั่วไป

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีประสาทปริญญาบัตร

แก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๑๙ และรุ่นที่ ๒๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา

Read More

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีประสาทปริญญาบัตร (วันซ้อมใหญ่ - เช้า)

แก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๑๙ และรุ่นที่ ๒๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา

Read More

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีประสาทปริญญาบัตร (วันซ้อมใหญ่ - บ่าย)

แก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๑๙ และรุ่นที่ ๒๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา

Read More